;

Praktyki zawodowe

Application procedure

Doświadczenie praktyki uważa się za jedno z najważniejszych działań profesjonalnych, w jakich uczestniczą studenci, w trakcie realizacji programu kształcenia. Od absolwentów wyższej uczelni oczekuje się nie tylko wszechstronnego wykształcenia i ugruntowanych wiadomości, ale również wiedzy o realiach, w których przychodzi funkcjonować przedsiębiorstwom. To w dużej mierze stanowi o wartości rynkowej absolwentów jako przyszłych pracowników lub przedsiębiorców.

W myśl obowiązujących przepisów, celem studenckiej praktyki zawodowej jest wprowadzenie do praktycznego wykonywania zawodu, kształcenie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej zdobytej w toku studiów, zdobywanie doświadczenia w samodzielnym i zespołowym wykonywaniu obowiązków zawodowych, poznanie organizacji pracy, kształcenie wysokiej kultury zawodowej. Studencka praktyka zawodowa służy integracji wiedzy teoretycznej z praktyką, jest przedsięwzięciem spajającym oba obszary.

Uczelnia w poczuciu odpowiedzialności za prawidłową jakość kształcenia, organizuje studencką praktykę zawodową w zakładach pracy, w których możliwy jest do zrealizowania szczegółowy program praktyk, obowiązujący na danym kierunku studiów, specjalności lub specjalizacji oraz pozwala osiągnąć zakładane efekty uczenia się, w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Studencka praktyka zawodowa jest przedmiotem obowiązkowym, szczególnie ważnym w Uczelni realizującej praktyczny profil kształcenia. 

Dokumenty do pobrania 

Poniżej znajdują się dokumenty, załączniki do Regulaminu praktyk zawodowych, zajęć praktycznych i staży Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku obowiązujące wszystkich studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, słuchaczy studiów podyplomowych oraz uczestników kursów, którzy zobowiązani są do realizacji praktyki zawodowej/zajęć praktycznych/staży.

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego dla studentów, którzy podczas realizacji praktyk zawodowych/zajęć praktycznych będą mieć kontakt z osobami małoletnimi

Od 15 lutego 2024 r. zgodnie z artykułem 21 Ustawy z 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. 2023 r. poz. 1304 ze zm.) osoba, z którą ma być nawiązany stosunek pracy lub która ma być dopuszczona do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich lub z opieką nad nimi, przedkłada pracodawcy lub innemu organizatorowi informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie przestępstw określonych w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 172 oraz z 2022 r. poz. 2600), lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione określone w przepisach prawa obcego.

W praktyce oznacza to, że student zostanie dopuszczony do realizacji praktyki/zajęć praktycznych w miejscu, o którym mowa powyżej po przedłożeniu następujących dokumentów:

  1. zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) – obywatel RP i cudzoziemiec;
  2. oświadczenia o państwie lub państwach, w których student zamieszkiwał w ciągu ostatnich 20 lat, innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo obywatelstwa wraz z informacją z rejestrów karnych tych państw uzyskiwaną do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi – obywatel RP i cudzoziemiec
  • informacji z rejestru karnego państwa obywatelstwa uzyskiwaną do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi wraz z tłumaczeniem przysięgłym – cudzoziemiec, oraz studenci, którzy zamieszkiwali w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska lub państwo obywatelstwa

Ad I. Szczegółowe informacje, w jaki sposób wystąpić z wnioskiem o wydanie informacji
z KRK w zakresie przestępstw określonych w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego znajdują się na stronie:

https://www.gov.pl/web/krajowy-rejestr-karny/ustawa-kamilka-uzyskiwanie-zaswiadczen-o-niekaralnosci.

Wniosek o wydanie zaświadczenia można uzyskać:

1.osobiście – we Włocławku w Punkcie Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym we Włocławku, ul. Kilińskiego 20. Zaświadczenie można uzyskać z chwilą złożenia odpowiedniego formularza i wniesienia opłaty w wysokości 30 zł.

Formularz wniosku o wydanie zaświadczenia  (zapytanie o udzielenie informacji z KRK znajduje się: https://www.gov.pl/web/krajowy-rejestr-karny/materialy-do-pobrania  
2. elektronicznie pod adresem: https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web

Aby wystąpić o zaświadczenie do KRK drogą elektroniczną należy posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany albo podpis osobisty. Koszt wydania zaświadczenia – 20 zł.

Formularz ZAPYTANIE O UDZIELENIE INFORMACJI O OSOBIE należy uzupełnić czytelnie swoimi danymi:

– w punkcie 11 należy wpisać „dopuszczenie do działalności związanej z edukacją, leczeniem lub opieką nad małoletnimi w związku z realizacją programu studiów”
– w punkcie 12 należy zaznaczyć opcje 1 i 2.

Załącznik: częściowo uzupełniony wzór formularza wniosku o informację z KRK

Ad. II Załącznik nr 12 do Regulaminu praktyk, zajęć praktycznych i staży zawodowych w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku

https://pans.wloclawek.pl/praktyki-zawodowe/

Zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, w brzmieniu obowiązującym od 15.02.2024 r., osoba, która przed dopuszczeniem do działalności związanej m.in. z edukacjąleczeniem lub opieką nad małoletnimi nie wypełnia obowiązku przedłożenia informacji lub oświadczenia, o których mowa w art. 21 ust. 3-7 ustawypodlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 zł.

Opiekunowie studenckich praktyk

pLANY I PROGRAMY STUDENCKICH PRAKTYK

Szczegółowe plany i programy praktyk zawodowych, dla studentów wszystkich kierunków studiów, specjalności i specjalizacji.

porozumienia w sprawie praktyki

kontakt

PRAKTYKI ZAWODOWE

Hanna Zawidzka

Dział Nauczania

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku

ul. Mechaników 3 (pokój 12)

tel. 668 075 483,  e-mail: hanna.zawidzka@pans.wloclawek.pl

Godziny przyjęć dla studentów
Poniedziałek godz. 10.00 – 14.00
Wtorek godz. 10.00 – 14.00
Środa godz. 10.00 – 16.30 (tylko w okresie 24 czerwca – 25 września)
Czwartek godz. 10.00 – 14.00
Piątek godz. 09.00 – 12.00 (w okresie 01 lipca 2024 r. – 31 sierpnia 2024 r.)

Skip to content