;

Praktyki zawodowe

Application procedure

Doświadczenie praktyki uważa się za jedno z najważniejszych działań profesjonalnych, w jakich uczestniczą studenci, w trakcie realizacji programu kształcenia. Od absolwentów wyższej uczelni oczekuje się nie tylko wszechstronnego wykształcenia i ugruntowanych wiadomości, ale również wiedzy o realiach, w których przychodzi funkcjonować przedsiębiorstwom. To w dużej mierze stanowi o wartości rynkowej absolwentów jako przyszłych pracowników lub przedsiębiorców.

W myśl obowiązujących przepisów, celem studenckiej praktyki zawodowej jest wprowadzenie do praktycznego wykonywania zawodu, kształcenie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej zdobytej w toku studiów, zdobywanie doświadczenia w samodzielnym i zespołowym wykonywaniu obowiązków zawodowych, poznanie organizacji pracy, kształcenie wysokiej kultury zawodowej. Studencka praktyka zawodowa służy integracji wiedzy teoretycznej z praktyką, jest przedsięwzięciem spajającym oba obszary.

Uczelnia w poczuciu odpowiedzialności za prawidłową jakość kształcenia, organizuje studencką praktykę zawodową w zakładach pracy, w których możliwy jest do zrealizowania szczegółowy program praktyk, obowiązujący na danym kierunku studiów, specjalności lub specjalizacji oraz pozwala osiągnąć zakładane efekty uczenia się, w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Studencka praktyka zawodowa jest przedmiotem obowiązkowym, szczególnie ważnym w Uczelni realizującej praktyczny profil kształcenia. 

Dokumenty do pobrania 

Poniżej znajdują się dokumenty, załączniki do Regulaminu praktyk zawodowych, zajęć praktycznych i staży Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku obowiązujące wszystkich studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, słuchaczy studiów podyplomowych oraz uczestników kursów, którzy zobowiązani są do realizacji praktyki zawodowej/zajęć praktycznych/staży.

Opiekunowie studenckich praktyk

pLANY I PROGRAMY STUDENCKICH PRAKTYK

Szczegółowe plany i programy praktyk zawodowych, dla studentów wszystkich kierunków studiów, specjalności i specjalizacji.

porozumienia w sprawie praktyki

kontakt

PRAKTYKI ZAWODOWE

Hanna Zawidzka

Dział Nauczania

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku

ul. Mechaników 3 (pokój 12)

tel. 668 075 483,  e-mail: hanna.zawidzka@pans.wloclawek.pl

Godziny przyjęć dla studentów  Poniedziałek godz. 10.00 – 14.00Wtorek godz. 12.00 – 17.00 (w dniu 19.12.2023r. godziny pracy w 9.00 – 12.00)Środa godz. 10.00 – 14.00 Czwartek godz. 10.00 – 14.00Piątek godz. 10.00 – 14.00

Skip to content