;

PWSZ we Włocławku
wiedza i zawód w zasięgu ręki

Projekt „PWSZ we Włocławku – wiedza i zawód w zasięgu ręki” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni.

Celem Projektu jest rozwój uczelni poprzez doskonalenie jakości procesu dydaktycznego oraz dostosowanie kształcenia do wymagań rynku pracy.

Projekt realizowany w okresie 02.11.2009 r. – 30.06.2015 r. obejmuje:

Uruchomienie, organizację i realizację kierunku Informatyka

(3,5 letnie studia inżynierskie)

bezpłatne studia niestacjonarne

specjalności kształcenia: Systemy operacyjne i bazy danych, Grafika komputerowa i aplikacje internetowe, Sieci komputerowe i telekomunikacja

nabór na studia – 2 edycje:
– rok akademicki 2010/2011- 80 osób
– rok akademicki 2011/2012 – 100 osób

rekrutacja: zgodnie z zasadami obowiązującymi na innych kierunkach w PWSZ we Włocławku

program studiów dopracowany we współpracy z praktykami – przedstawicielami współpracujących przedsiębiorców

prowadzenie wybranych zajęć dydaktycznych przez praktyków i pracodawców

Uruchomienie, organizację i realizację nowej specjalności - Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

(3 letnie studia licencjackie)

studia stacjonarne i niestacjonarne

bezpłatne kształcenie specjalnościowe i specjalizacyjne na studiach niestacjonarnych

nabór na studia (150 studentów):
– 3 edycje na studiach stacjonarnych (rok akademicki 2009/2010, 2010/2011 i 2011/2012)
– 2 edycje na studiach niestacjonarnych (rok akademicki 2009/2010 i 2010/2011)

rekrutacja: na podstawie średniej z ocen uzyskanych na I semestrze studiów

program studiów dopracowany we współpracy z praktykami – przedstawicielami współpracujących przedsiębiorców

prowadzenie wybranych zajęć dydaktycznych przez praktyków-pracodawców

Organizację fakultatywnych zajęć wyrównawczych z matematyki i fizyki dla studentów I roku studiów PWSZ we Włocławku

wsparcie dla studentów, których kompetencje z przedmiotów ścisłych odbiegają od wymagań programowych PWSZ
we Włocławku w formie dodatkowych bezpłatnych zajęć

program zajęć skorelowany z zakresem treści przedmiotów kierunkowych, aby ułatwić studiowanie np. na informatyce i zarządzaniu

Wzmocnienie współpracy z pracodawcami i wsparcie Biura Karier:

Doradztwo w ramach Biura Karier – psycholog pracy, doradca zawodowy, prawnik – możliwość skorzystania przez studentów
w Biurze Karier z bezpłatnych usług każdego ze specjalistów.

Płatne staże dla studentów minimum II roku studiów kierunków: Informatyka i Zarządzanie finansami przedsiębiorstw.
48 studentów ma możliwość odbycia staży zorganizowanych przez uczelnię u współpracujących z uczelnią pracodawców, za które otrzymają wynagrodzenie finansowane ze środków Projektu.

Warsztaty Planowania Kariery – dla studentów III roku studiów 12 godzinne szkolenie z zakresu: technik autopromocji i autoprezentacji, dokumentów aplikacyjnych i rozmowy kwalifikacyjnej, rozwoju osobistego i zawodowego.

Spotkania panelowe – studentów PWSZ we Włocławku z pracodawcami w celu systematycznego prezentowania studentom przez pracodawców zapotrzebowania rynku pracy na nowe kompetencje, wskazywanie możliwości podejmowania staży i pracy zawodowej oraz profilowania ścieżek kariery.

Wsparcie świadczone na rzecz studentów ma zapewnić lepsze przygotowanie przyszłych absolwentów PWSZ we Włocławku do wejścia na rynek pracy. Ponadto zwiększy szanse absolwentów na rynku pracy poprzez wsparcie na początkowym etapie kariery.

Projekt „PWSZ we Włocławku – wiedza i zawód w zasięgu ręki”  realizowany jest przez Zespół Projektowy powołany Zarządzeniem Nr 123/09 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku z dnia 02 grudnia 2009 roku w składzie: 

     1. Koordynator projektu– Małgorzata Drzewudzka 
     2. Asystent projektu– Urszula Lewandowska 
     3. Specjalista ds. finansowych– Beata Wojciechowska 
     4. Koordynator dydaktyczny– Marlena Szpyrkowicz

Skip to content