;

PUZ-ON

Informacje

Projekt “PUZ-ON” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju, Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt ma wartość 53 000,00 zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 50 000,00 zł. Dofinansowanie przyznane jest przez Lokalną Grupę Działania Miasto Włocławek.

CEL PROJEKTU

W okresie 1 VII 2021 – 31 X 2021r. 18 mieszkańców Włocławka (9K i 9M), w tym 12 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (6K i 6M) i 6 osób z ich otoczenia (3K i 3M) podniesienie swoją aktywność społeczną poprzez udziału w zajęciach edukacyjnych, aktywizujących i integrujących przyczyniających się do wzmocnienia potencjału społecznego i poprawy jakości życia tych osób.

Osiągnięcie celu głównego projektu będzie możliwe poprzez realizację działań sprzyjających włączeniu społecznemu mieszkańców Włocławka w formie:

– 30 godzin warsztatów z autoprezentacji

– 40 godzin warsztatów z obsługi dronów

– 30 godzin warsztatów z fotografii cyfrowej

– 10 godzin zajęć pokazowych z wykorzystania innowacyjnych technologii ICT

– 3 konkursów tematycznych (z obszaru IT oraz kultury)

– 3 imprez integracyjnych z udziałem mieszkańców Włocławka.

W/w działania prowadzone na terenie Włocławka z wykorzystaniem zaplecza technicznego PUZ we Włocławku, a także potencjału kadrowego, naukowego i społecznego – pracowników PUZ we Włocławku i wolontariuszy.

METRYCZKA PROJEKTU

1. Tytuł projektu: PUZ-ON

2. Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

3. Nazwa Beneficjenta: Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku

4. Wartość projektu: 53 000,00

5. Wartość dofinansowania: 50 000,00

6. Okres realizacji: 2021

7. Informacja: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju, Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany w ramach naboru numer: 3/G/2021 organizowanego przez Lokalną Grupę Działania Miasto Włocławek.

Skip to content