;

Centrum Nauk Technicznych i Nowoczesnych Technologii

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku podpisała z Zarządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego umowę o dofinansowania Projektu „Inwestycja w infrastrukturę wyższej szkoły zawodowej i działania z zakresu e-edukacji w celu stworzenia Centrum Nauk Technicznych i Nowoczesnych Technologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

Zawarcie umowy gwarantuje włocławskiej PWSZ-tce dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości niemal 19 549 600,00 zł
Całkowita wartość projektu wynosi 28 000 000,00 zł. 
Przedstawiona przez uczelnię koncepcja utworzenia Centrum Nauk Technicznych i Nowoczesnych Technologii została wysoko oceniona nie tylko przez Zarząd Województwa – otrzymała także pozytywne opinie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Rozwoju w zakresie zasadności realizacji inwestycji oraz zidentyfikowanych potrzeb i deficytów istniejących zasobów, z punktu widzenia całego systemu szkolnictwa wyższego. 
Centrum Nauk Technicznych i Nowoczesnych Technologii mieści się w obiekcie przy ul. Energetyków 30. Budynek został gruntownie przebudowany, a całość przeznaczona na sale, laboratoria, warsztaty i pracownie wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt do kształcenia praktycznego w branżach zgodnych z regionalnymi specjalizacjami. W Centrum realizowane są kierunki studiów o profilu praktycznym, takie jak: Informatyka, Mechanika i budowa maszyn, Inżynieria zarządzania, Nowe media i e-biznes. Planowane jest uruchomienie kolejnego kierunku inżynierskiego – Automatyka i robotyka. W nowocześnie wyposażonej infrastrukturze kształcą się studenci, przyszli inżynierowie mechanicy, graficy komputerowi, administratorzy stron internetowych, projektanci i administratorzy baz danych, programiści, specjaliści automatyki i robotyki, specjaliści ds. organizacji produkcji, kierownicy ds. produkcji.
Centrum Nauk Technicznych i Nowoczesnych Technologii włocławskiej PWSZ, to kolejny, choć nie ostatni, etap konsekwentnie i skutecznie realizowanej strategii rozwoju uczelni. 

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa  6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie  6.3 Inwestycja w infrastrukturę edukacyjna, Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego – projekt pozakonkursowy.

Tytuł projektu

„Inwestycja w infrastrukturę wyższej szkoły zawodowej i działania z zakresu e-edukacji w celu stworzenia Centrum Nauk Technicznych i Nowoczesnych Technologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku” (RPKP.06.03.02-04-0005/17)

Instytucja zarządzająca

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Cele projektu

Projekt ma na celu umożliwienie uczniom oraz studentom z województwa kujawsko-pomorskiego nauki na kierunkach o praktycznym profilu kształcenia, w szczególności technicznych i inżynierskich.

Planowane efekty

  • Liczba studentów korzystających ze wspartych obiektów infrastruktury wyższych szkół zawodowych – 500 osób
  • Liczba wspartych obiektów infrastruktury wyższych szkół zawodowych – 1 obiekt
  • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 obiekt
0
Wartość projektu
0
Dofinansowanie z E F R R

Główne etapy

  • Planowane prace przygotowawcze (III.2017-XI.2017)
  • Planowana rzeczowa realizacja projektu (XI.2017-XII.2020):
    • realizacja usługi “zaprojektuj i wybuduj” przy nadzorze inwestorskim
    • zakup dostaw (wyposażenie w bazę dydaktyczną i działaniach z zakresu e-edukacji)
Skip to content