;

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bezpłatne studia we Włocławku
Zapisz się

Specjalności

1. Praca w służbach mundurowych
2. Zarządzanie bezpieczeństwem

Dziedzina

Nauki społeczne

Profil kształcenia

Praktyczny

Poziom kształcenia

Studia I stopnia

Forma studiów

Stacjonarne z trybem
dla pracujących

Czas trwania

3 lata (6 semestrów)

O kierunku

Praca w służbach mundurowych | Zarządzanie bezpieczeństwem

Dla kogo kierunek?

Kierunek skierowany jest do:

✔︎ osób zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa państwa, specyfiki pracy w służbach mundurowych

✔︎ osób, które chcą związać swoją karierę zawodową ze służbami mundurowymi,

✔︎ osób, które są zainteresowane sprawami bezpieczeństwa oraz kwestią militarnych i pozamilitarnych zagrożeń występujących we współczesnym świecie

Człowiek w garniturze komunikujący się przez słuchawkę

Perspektywy zatrudnienia

Dokąd po studiach?

✔︎ Jednostki administracji rządowej i samorządowej

✔︎ Policja

✔︎ Wojsko

✔︎ Sektor prywatny

Ucz się od praktyków

Dokąd po studiach?

✔︎ Zdobywasz kompleksową wiedzę z zakresu funkcjonowania państwa (w ujęciu bezpieczeństwa)

✔︎ Zdobędziesz dyplom dający szansę stabilnego i pewnego zatrudnienia w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, a także w wojsku i służbach mundurowych

✔︎ Wkroczysz na rynek pracy przygotowany do realizowania zadań w szeroko rozumianym sektorze bezpieczeństwa państwa

✔︎ Odbędziesz kurs strzelecki

Człowiek w białej koszuli z pistoletem w kaburze.

Dodatkowe informacje

Dowiedz się więcej na temat kierunku

✔︎ Rozpoznanie i prognozowanie zagrożeń

✔︎ Podstawy nauk o bezpieczeństwie

✔︎ Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa

✔︎ Prawa człowieka i obywatela

✔︎ Samorząd terytorialny w III RP

✔︎ Wstęp do nauki o państwie i prawie

✔︎ System polityczny RP

Program studiów obejmuje przedmioty kierunkowe, kształcenia ogólnego oraz specjalnościowe umożliwiające absolwentowi sprawne poruszanie się w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego, systemu politycznego i systemu bezpieczeństwa oraz administracji publicznej.

Absolwent kierunku studiów pierwszego stopnia realizując jedną z dwóch specjalności posiada dodatkową wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne:

✔︎ PRACA W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH studenci zdobywają gruntowną wiedzę z zakresu specyfiki pracy w służbach mundurowych, prawa policyjnego, zwalczania przestępczości, czy też zachowania w sytuacjach zagrożenia. Absolwenci tej specjalności są przygotowani do pracy w służbach mundurowych, takich jak policja, czy też straż miejska. Ponadto mogą podjąć pracę w jednostkach administracji rządowej oraz samorządowej, jak również w instytucjach z sektora prywatnego.

✔︎ ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM – absolwent to osoba, która jest przygotowana do pracy w jednostkach administracji rządowej oraz samorządowej, jak również w pionie administracyjnym instytucji prywatnych, a także jako analityk w obszarze bezpieczeństwa. Wyposażona jest w wiedzę ogólną oraz specjalistyczną z zakresu podstaw organizacji i zarządzania, zarządzania kryzysowego i zarządzania projektami w obszarze bezpieczeństwa.

✔︎ dr Fabian Nalikowski

✔︎ dr Dawid Bunikowski, prof. PANS 

✔︎ dr Marcin Polakowski

✔︎ prof. dr hab. Robert Gawłowski

✔︎ dr Patryk Tomaszewski

✔︎ dr Arkadiusz Lewandowski

Nasi absolwenci

Sprawdź co mówią o nas nasi absolwenci!

Na studiach uczę się od praktyków. Zajęcia odbywają się z przedstawicielami służb mundurowych, przedstawicielami zawodów prawniczych, specjalistami od cyberbezpieczeństwa, którzy wprowadzają nas w tajniki bezpieczeństwa państwa - związanych z jego funkcjonowaniem w otoczeniu międzynarodowym, jak i procesami społecznymi rozgrywającymi się w jego wnętrzu.
Mamy możliwość odbycia kursu strzeleckiego oraz kursu pilotowania dronów
Filip

Też chcesz zostać studentem Akademii we Włocławku?

Lub dowiedz się więcej o rekrutacji.

Kierownik zakładu Administracji

Bezpieczeństwo wewnętrzne

dr Fabian Nalikowski

Bezpieczeństwo wewnętrzne to kierunek dla osób zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa państwa, osób, które chcą związać swoją karierę zawodową ze służbami mundurowymi, a także tych, którzy interesują się sprawami bezpieczeństwa oraz kwestią militarnych i pozamilitarnych zagrożeń występujących we współczesnym świecie.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej o naszej ofercie!

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej o naszej ofercie!

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Specjalność: praca w służbach mundurowych

Specjalność: zarządzanie bezpieczeństwem

DZIEDZINA: NAUKI SPOŁECZNE

Profil kształcenia: praktyczny

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

CZAS TRWANIA STUDIÓW: 3 lata, 6 semestrów

O kierunku

 • Uczysz się od praktyków
 • Zdobywasz kompleksową wiedzę z zakresu funkcjonowania państwa (w ujęciu bezpieczeństwa)
 • Zdobędziesz dyplom dający szansę stabilnego i pewnego zatrudnienia w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, a także w wojsku i służbach mundurowych
 • Wkroczysz na rynek pracy przygotowany do realizowania zadań w szeroko rozumianym sektorze bezpieczeństwa państwa
 • Odbędziesz kurs strzelecki
 • Nauczysz się pilotować drony
 • Na zajęciach spotkasz się z przedstawicielami służb mundurowych, przedstawicielami zawodów prawniczych, specjalistami od cyberbezpieczeństwa, którzy na bazie swojego wieloletniego doświadczenia wprowadzą Cię w tajniki bezpieczeństwa państwa, związanych z jego funkcjonowaniem w otoczeniu międzynarodowym jak i procesami społecznymi rozgrywającymi się w jego wnętrzu.

Adresaci

 • Kierunek skierowany jest do:
 • osób zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa państwa, specyfiki pracy w służbach mundurowych
 • osób, które chcą związać swoją karierę zawodową ze służbami mundurowymi,
 • osób, które są zainteresowane sprawami bezpieczeństwa oraz kwestią militarnych i pozamilitarnych zagrożeń występujących we współczesnym świecie

Wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne

 • Program studiów obejmuje przedmioty kierunkowe, kształcenia ogólnego oraz specjalnościowe umożliwiające absolwentowi sprawne poruszanie się w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego, systemu politycznego i systemu bezpieczeństwa oraz administracji publicznej.
 • Absolwent kierunku studiów pierwszego stopnia realizując jedną z dwóch specjalności posiada dodatkową wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne:
 • PRACA W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH studenci zdobywają gruntowną wiedzę z zakresu specyfiki pracy w służbach mundurowych, prawa policyjnego, zwalczania przestępczości, czy też zachowania w sytuacjach zagrożenia. Absolwenci tej specjalności są przygotowani do pracy w służbach mundurowych, takich jak policja, czy też straż miejska. Ponadto mogą podjąć pracę w jednostkach administracji rządowej oraz samorządowej, jak również w instytucjach z sektora prywatnego.
 • ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM - absolwent to osoba, która jest przygotowana do pracy w jednostkach administracji rządowej oraz samorządowej, jak również w pionie administracyjnym instytucji prywatnych, a także jako analityk w obszarze bezpieczeństwa. Wyposażona jest w wiedzę ogólną oraz specjalistyczną z zakresu podstaw organizacji i zarządzania, zarządzania kryzysowego i zarządzania projektami w obszarze bezpieczeństwa.

Perspektywy zatrudnienia

Przykłady miejsc pracy
 • Jednostki administracji rządowej i samorządowej
 • Służby mundurowe
 • Sektor prywatny

Wybrane przedmioty

 • Skuteczne komunikowanie
 • Bezpieczeństwo państwa
 • Cyberprzestrzeń a problemy współczesnego świata
 • Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe

Studia dla pracujących w PUZ we Włocławku

Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku oferuje studia bezpłatne dla osób aktywnych zawodowo. Oferta skierowana jest do kandydatów, którzy chcą uzupełnić wykształcenie lub zdobyć nowe kwalifikacje, ale ze względu na pracę nie mogą podjąć nauki w trybie całodziennych zajęć.

Na studiach stacjonarnych dla pracujących zajęcia odbywają się po południu w wybrane dni tygodnia łącznie z sobotą. Taki tryb studiów umożliwia łączenie nauki z pracą. Studenci mają możliwość skorzystania z indywidualnej organizacji studiów, która oznacza, że student może indywidualnie ustalić terminy zaliczeń i egzaminów, nie musi też uczestniczyć w zajęciach, które kolidują z jego pracą (regulamin studiów dopuszcza 50 % nieobecności). Ponadto część zajęć studenci odbywają w formie e-learningu. Nie przyjeżdżając na uczelnię, oszczędzają czas, wysiłek i fundusze. Zajęcia są bezpłatne. 

Stypendium rektora i nie tylko*

O stypendium rektora może ubiegać się student, który:

 1. zaliczył co najmniej I rok studiów w terminie określonym organizacją roku akademickiego bez warunkowego kontynuowania studiów;
 2. jest studentem I roku studiów drugiego stopnia.

O stypendium rektora może ubiegać się również student przyjęty na I rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

 1. laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
 2. medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o których mowa w przepisach o sporcie.

Stypendium rektora może otrzymać student, który spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:

 1. uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen nie niższą niż 4,0 i znalazł się w grupie 7% studentów (wg stanu na dzień 1 października danego roku akademickiego), którzy uzyskali najwyższe średnie ocen na danym kierunku/specjalności (dotyczy kierunku filologia), roku studiów oraz poziomie studiów;
 2. uzyskał w ostatnim roku studiów osiągnięcia naukowe lub artystyczne lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie na poziomie co najmniej krajowym.

* Poza samym stypendium rektora, uczelnia oferuje także stypendia socjalne, dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi. Student Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku ma prawo do ubiegania się o stypendium Ministra.

Etapy rekrutacji

Krok 1
Zapisz się online na bezpłatne studia. Wydrukuj dokumenty i podpisz je w wyznaczonych miejscach
Krok 2
Dokonaj opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia na konto uczelni. Opłata wynosi 85 zł
Krok 3
Złóż komplet dokumentów w białej teczce podpisanej Twoim imieniem, nazwiskiem oraz nazwą kierunku.
Krok 1
Zapisz się online na bezpłatne studia. Wydrukuj dokumenty i podpisz je w wyznaczonych miejscach
Krok 2
Dokonaj opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia na konto uczelni. Opłata wynosi 85 zł
Krok 3
Złóż komplet dokumentów w białej teczce podpisanej Twoim imieniem, nazwiskiem oraz nazwą kierunku.

Informacje dodatkowe

Opłaty za postępowanie rekrutacyjne

Wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2022/2023 w PUZ we Włocławku wynosi 85,00 zł.
Opłaty można dokonać za pośrednictwem poczty (druk przekazu do pobrania w IRK) lub przelewem na rachunek bankowy nr: 72 1540 1069 2001 8720 6079 0001
Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia jest bezzwrotna!
Z opłaty zwolnieni są wychowankowie domów dziecka oraz pełne sieroty, które nie ukończyły 25 lat oraz osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Terminy rekrutacji na rok akademicki 2022/2023

Rekrutacja elektroniczna: od 23 września 2022 r. do 15 października 2022 r.
Termin składania dokumentów od od 23 września 2022 r. do 15 października 2022 r.
Termin egzaminu sprawdzającego stopień znajomości języka angielskiego oraz znajomości języka polskiego (dotyczy kandydatów cudzoziemców): 17 października 2022 r.
Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego 19 października 2022 r.

Uwaga!
Egzamin potwierdzający stopień znajomości języka angielskiego dotyczy tylko kandydatów na kierunek/specjalność filologia angielska, którzy nie zdawali matury z języka angielskiego, oraz którzy nie posiadają innych dokumentów potwierdzających znajomość języka na poziomie minimum A2-B1 (patrz zasady rekrutacji)

Zobacz także

Skip to content