;

Projekty Inne

INFORMACJA O PRZEDSIĘWZIĘCIU

Program edukacji ekologicznej w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku pt. „Eko student w Eko regionie”

PWSZ we Włocławku jest nowoczesną uczelnią regionalną, prowadzącą studia licencjackie i inżynierskie na pięciu kierunkach: filologii, w tym na filologii angielskiej i filologii germańskiej, pedagogice, zarządzaniu, administracji, informatyce oraz mechanice i budowie maszyn. Aktualnie we włocławskiej PWSZ studiuje około 2000 studentów. Uczelnia zatrudnia też 200 pracowników. W roku obchodów jubileuszu 10-lecia PWSZ we Włocławku sejmik województwa kujawsko-pomorskiego uhonorował uczelnię „Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego”.

Włocławska PWSZ od początków działalności aspiruje do miana uczelni ekologicznej, między innymi poprzez promowanie wśród społeczności uczelnianej postaw dbałości o środowiskoa także rozwijanie zainteresowań studentów profilaktyką zdrowotną w życiu codziennym. Administracja zrezygnowała z przesyłania do członków senatu, komisji uczelnianych i innych ważnych gremiów wszelkich informacji i dokumentów w formie papierowej na rzecz elektronicznej.

PWSZ prowadzi od kilku lat we współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej „Saniko” segregację odpadów. Mając na uwadze kształtowanie prozdrowotnych postaw wśród studentów uczelnia zbudowała własną bazę rowerową, w której aktualnie dysponuje 33 rowerami.

Rowery ułatwiają studentom przemieszczanie się pomiędzy oddalonymi od siebie budynkami dydaktycznymi, a także do rekreacji i turystyki rowerowej. PWSZ jest inicjatorem i współorganizatorem na terenie miasta Włocławka Tygodnia Zrównoważonego Transportu, akcji zainspirowanej przez Ministerstwo Ochrony Środowiska promującej ochronę środowiska miejskiego przed zanieczyszczeniem spowodowanym nadmiernym korzystaniem z samochodów osobowych.

Uczelnia corocznie zaprasza do współudziału w akcji wiele instytucji, organizacji oraz mieszkańców Włocławka. Podsumowanie Tygodnia Zrównoważonego Transportu odbywa się podczas happeningu pn. „Dzień bez Samochodu”. Uczelnia jest także organizatorem happeningu z okazji „Dnia Ziemi”, współorganizatorem akcji „Rzuć palenie” i „Światowego Dnia Zdrowia” oraz sympozjów poświęconych zdrowemu odżywianiu. Program „Eko student w Eko regionie”jest kontynuacją proekologicznej działalności uczelni, ale na wyższym poziomie zorganizowania, z określeniem wyraźnego celu każdego przedsięwzięcia, zasięgu oddziaływania i grupy docelowej.

W wyniku realizacji programu uczelnia ma zbudować system promocji proekologicznej, którego podstawą będzie strona internetowa uczelni. Przy opracowaniu nowej koncepcji strony internetowej Dział Rozwoju i Promocji będzie współpracował z grupą studentów ekologów, która wyłoni się z uczestników programu. Grupa ta ma być „zaczynem” studenckiego, a z czasem obywatelskiego ruchu proekologicznego we Włocławku.

Celem programu jest także uświadomienie uczestniczącym w nim studentom wzajemnych zobowiązań członka danej społeczności wobec regionu, w którym mieszka, pracuje i uczy się. Eksperymentalnym miejscem „szkoły proekologicznych zachowań na co dzień” ma być dom studenta, w którym podczas roku akademickiego zamieszkuje około 70 osób.

Ważną stroną projektu jest nieszablonowość proponowanych przedsięwzięć. Każda prelekcja połączona jest z atrakcyjnym doświadczeniem empirycznym, co rokuje dużo lepsze efekty poznawcze i skuteczniejsze kształtowanie nawyków proekologicznych.

Głównym celem programu jest zatem :

 • popularyzacja wiedzy i zwiększenie świadomości ekologicznej obecnych i przyszłych studentów (aktualnie uczniów szkół ponadgimnazjalnych) Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku;
 • rozwijanie poczucia indywidualnej odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego w regionie;
 • promowanie zachowań i nawyków proekologicznych wśród młodych, „wchodzących w dorosłość” mieszkańców regionu;
 • aktywizacja społeczna i ekologiczna studentów.

Program realizowany jest przez cały rok i składa się z następujących etapów:

 1. „Zielone wiosło”-warsztaty przyrodnicze i prelekcja dla studentów PWSZ we Włocławku, (maj, czerwiec);
 2. Warsztaty szkoleniowe „Smaki Regionu”, promujące kuchnię i produkty naturalne regionu Kujaw wśród studentów uczelni (kwiecień, maj, czerwiec);
 3. „Dzień bez Samochodu”- happening podsumowujący Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu (wrzesień);
 4. Akcja „Ekologiczny Dom Studenta”, połączona z warsztatami nt. racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych i wtórnych (cały rok akademicki – od października do czerwca);
 5. Seminarium dla pracowników PWSZ nt. gospodarki odpadami według nowej ustawy.

„Zielone Wiosło” – warsztaty przyrodnicze i prelekcja dla studentów, promująca krajobraz przyrodniczy i kulturowy regionu.

Program realizowany jest w maju i czerwcu. Jego uczestnikami są dwie grupy studentów po 16 osób oddelegowanych przez społeczności studenckie ze wszystkich kierunków studiów. Uczestnicy mają możliwość poznawania otaczającej przyrody, jak również przełamywania własnych słabości i budowania międzyludzkich więzi.

Spływ kajakowy odbywać się będzie na rzece Skrwie Prawej na odcinku Brudzeń Duży – Murzynowo. Ciekawa i różnorodna pod względem przyrodniczym okolica, bogata w różne gatunki ptaków, ostępy leśne oraz stare młyny jest znakomitym miejscem dla aktywnego wypoczynku, poczucia zespolenia z przyrodą i jej zbawiennego wpływu na psychikę człowieka. Celem programu jest propagowanie proekologicznych postaw i zachowań w rekreacji i turystyce oraz aktywne spędzenie czasu wolnego na łonie natury w połączeniu z rekreacją ruchową oraz propagowanie czystości wód rzeki Skrwy prawej, Wisły i ochrony biocenoz lądowych i wodnych występujących wzdłuż ich biegu. Spływ poprzedzony będzie prelekcją lektora Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej we Włocławku nt. walorów przyrodniczych okolic Skrwy prawej oraz Wisły.

„Smaki Regionu” – prelekcja i warsztaty dla studentów

Cykle warsztatów promujących zdrową żywność i dziedzictwo kulturowe Regionu Kujaw .
W każdej edycji („Żur kujawski” i „Tradycyjne wypiekanie chleba na Kujawach”) uczestniczyć będzie 20 studentów, które otrzymają imienne certyfikaty na zakończenie każdego ze szkoleń. Każdy z warsztatów ( podzielony na część teoretyczną i praktyczną) rozpoczyna i kończy prelekcja lektora Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej we Włocławku na temat roli żywności  ekologicznej.

Warsztaty „Żur kujawski” – przeznaczone są dla grupy 20 osobowej. Przedsięwzięcie odbędzie w Wielgiem, gdzie studenci będą mieli okazję poznać tradycje i zwyczaje związane z gotowaniem żuru.

Warsztaty „Tradycyjne wypiekanie chleba na Kujawach” – przeznaczone są dla grupy 20 osobowej. Przedsięwzięcie odbędzie się w Wielgiem, gdzie studenci będą mieli okazję poznać tradycję i zwyczaje związane z tradycyjnym wypiekiem chleba. Powyższe warsztaty pozwolą uczestnikom poznać nie tylko potencjał kulturowy naszego regionu, ale także poszerzą ich umiejętności w zakresie sztuki kulinarnej.

„Dzień bez Samochodu”

            Cykliczna impreza w formie happeningu podsumowująca Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu we Włocławku, której organizatorem jest PWSZ we Włocławku. Celem imprezy jest promowanie ochrony środowiska miejskiego przed zanieczyszczeniem spowodowanym nadmiernym korzystaniem z samochodów osobowych. Uczelnia zaprasza do współudziału w akcji wiele instytucji, organizacji, szkół, placówek oświatowych, prywatnych przedsiębiorców oraz mieszkańców Włocławka. Podczas happeningu promuje się rower jako ekologiczny środek lokomocji miejskiej oraz zachęca mieszkańców Włocławka do korzystania z miejskiego transportu publicznego, w celu zmniejszenia zanieczyszczenia. Podczas happeningu promuje się także zdrową żywność
i ruch jako najskuteczniejszy lek XXI wieku. Będzie można zatem obejrzeć wystawę producentów potraw regionalnych i zdrowej żywności oraz jednostek promujących zdrowy styl życia. Stałym elementem podsumowującym przedsięwzięcie jest Włocławska Masa Krytyczna, polegająca na udziale jak największej liczby mieszkańców Włocławka w rajdzie rowerowym ulicami miasta. Oprócz tego w ramach obchodów „Dnia bez Samochodu” PWSZ organizuje pogadanki z policją na temat bezpieczeństwa na drodze, skierowane do uczniów szkół podstawowych z Włocławka i regionu. Celem kolejnego happeningu jest poszerzenie grupy docelowej odbiorców kampanii rowerowej o młodzież szkół ponadgimnazjalnych z Włocławka i regionu Kujaw.

„Ekologiczny Dom Studenta”

„Ekologiczny Dom Studenta”, to projekt mający na celu przekształcenie akademika w „szkołę proekologicznych zachowań na co dzień”, czyli tzw. matecznik proekologicznych zachowań studentów. W związku z tym na terenie akademika planowane jest zainicjowanie wzorowego systemu segregacji odpadów. To przedsięwzięcie poprzedzi prelekcja nt. racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych i wtórnych. Na terenie akademika a więc w pokojach studentów, jak i na tzw. „powierzchni wspólnego wykorzystania” zamontuje się zunifikowany system wizualno-informacyjny w postaci tabliczek z hasłami w języku polskim i angielskim, nawołujących do racjonalnego korzystania z energii elektrycznej i wody, wreszcie do segregacji odpadów. We wszystkich pomieszczeniach umieści się specjalnie oznakowane estetyczne i kolorowe pojemniki na odpady. Zunifikowanie wizualne wszystkich elementów systemu będzie przypominać, wymuszać, w rezultacie kształtować proekologiczne zachowania polegające na wyłączanie światła, zakręcanie kranu, czy wrzucenie odpadu do odpowiedniego pojemnika.

Seminaria:

 1. „Racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych i wtórnych”skierowane do studentów wszystkich kierunków PWSZ we Włocławku – pięć prelekcji;
 2. Seminarium dla pracowników na temat „Gospodarka odpadami wg nowej ustawy” – dwie prelekcje.

Obydwa seminaria mają na celu przybliżenie problematyki związanej z krzewieniem zachowań proekologicznych .

INFORMACJA O PRZEDSIĘWZIĘCIU

1. „Zielone wiosło” warsztaty dla studentów promujące krajobraz przyrodniczy
i kulturowy regionu.

Program realizowany był w czerwcu. Jego uczestnikami były dwie grupy studentów, oddelegowanych przez społeczności studenckie ze wszystkich kierunków studiów. Uczestnicy mają możliwość poznawania otaczającej przyrody, jak również przełamywania własnych słabości i budowania międzyludzkich więzi.
Spływ kajakowy odbywał się na rzece Skrwie Prawej na odcinku Brudzeń Duży Murzynowo. Ciekawa i różnorodna pod względem przyrodniczym okolica, bogata w różne gatunki ptaków, ostępy leśne oraz stare młyny jest znakomitym miejscem dla aktywnego wypoczynku, poczucia zespolenia z przyrodą i jej zbawiennego wpływu na psychikę człowieka. Celem programu jest propagowanie proekologicznych postaw i zachowań w rekreacji i turystyce oraz aktywne spędzenie czasu wolnego na łonie natury w połączeniu z rekreacją ruchową oraz propagowanie czystości wód rzeki Skrwy prawej, Wisły i ochrony biocenoz lądowych i wodnych występujących wzdłuż ich biegu.
Spływ poprzedzony był prelekcją lektora Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej we Włocławku nt. walorów przyrodniczych okolic Skrwy prawej oraz Wisły.

2. „Smaki Regionu” – prelekcja i warsztaty dla studentów (4 grupy w ramach realizacji programu).

Warsztaty „Żur kujawski”
Warsztaty „Tradycyjnego wypiekania chleba na Kujawach” przeznaczone są dla grupy 30 osobowej. Przedsięwzięcie odbyło się w Wielgiem, gdzie studenci mieli okazję poznać tradycję i zwyczaje związane z tradycyjnym wypiekiem chleba. Powyższe warsztaty pozwolą uczestnikom poznać nie tylko potencjał kulturowy naszego regionu, ale także poszerzą ich umiejętności w zakresie sztuki kulinarnej.

3. „Przygoda pod żaglami” – warsztaty dla studentów promujące walory kulturowe i przyrodnicze Zalewu Włocławskiego, 1 warsztaty dla grupy studentów. Sztuczny zalew na środkowej Wiśle, powstały w 1970 r. ze spiętrzenia wód na zaporze wodnej we Włocławku. Rozciąga się w górę rzeki, aż do Płocka. Zbiornik Włocławski jest największym pod względem powierzchni sztucznym zbiornikiem w Polsce, dlatego warto propagować to miejsce wśród studentów.

4. Ekologiczne Juwenalia – „Ekologiczne kino pod gwiazdami” – projekcja filmów na świeżym powietrzu, skierowana do studentów, pracowników i mieszkańców Włocławka. Juwenalia – święto studentów, gromadziło młodzież PWSZ, a także młodzież z Włocławka i regionu, był to doskonały czas do zorganizowania kina na świeżym powietrzu, a jednocześnie promowania ekologii wśród tak licznego grona odbiorców.

5. Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu (Happening promujący „Dzień bez samochodu”)

Cykliczna impreza w formie happeningu podsumowująca Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu we Włocławku, której organizatorem jest PWSZ we Włocławku. Celem imprezy jest promowanie ochrony środowiska miejskiego przed zanieczyszczeniem spowodowanym nadmiernym korzystaniem z samochodów osobowych. Uczelnia zaprosiła do współudziału w akcji wiele instytucji, organizacji, szkół, placówek oświatowych, prywatnych przedsiębiorców oraz mieszkańców Włocławka. Podczas happeningu promowano rower jako ekologiczny środek lokomocji miejskiej oraz zachęcano mieszkańców Włocławka do korzystania z miejskiego transportu publicznego, w celu uwolnienia strefy miasta od nadmiaru spalin. Podczas happeningu promuje się także zdrową żywność i ruch jako najskuteczniejszy lek XXI wieku. Stałym elementem podsumowującym przedsięwzięcie była Włocławska Masa Krytyczna, polegająca na udziale jak największej liczby mieszkańców Włocławka w rajdzie rowerowym ulicami miasta. Podczas happeningu poszerzono grupę docelową odbiorców kampanii rowerowej o młodzież szkół ponadgimnazjalnych z Włocławka i regionu Kujaw.

6. „Święto żuru” w Brześciu Kujawskim – promowanie przez PWSZ we Włocławku regionalnej potrawy, jaką jest żur kujawski. Dziś żurek kujawski należy do obowiązkowych potraw na stole i staje się coraz bardziej popularny. Od 2007 roku widnieje w grupie potraw regionalnych Unii Europejskiej. Dlatego niezmiernie ważne jest poznawanie i podtrzymywanie tradycji związanej z gotowaniem żuru kujawskiego.

7. „Ekologiczny Kampus” – szkolenie „Racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych i wtórnych”

„Ekologiczny Kampus”, to projekt mający na celu przekształcenie budynku dydaktycznego w „szkołę proekologicznych zachowań na co dzień”, czyli tzw. matecznik proekologicznych zachowań studentów. W związku z tym na terenie budynku dydaktycznego zamontowano nowy system segregacji odpadów. To przedsięwzięcie poprzedziła prelekcja nt. racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych i wtórnych. Zamontowano zunifikowany system wizualno-informacyjny w postaci tabliczek z hasłami w języku polskim i angielskim, nawołujących do racjonalnego korzystania z energii elektrycznej i wody, wreszcie do segregacji odpadów. We wszystkich pomieszczeniach umieszczono specjalnie oznakowane estetyczne i kolorowe pojemniki na odpady. Zunifikowanie wizualne wszystkich elementów systemu będzie przypominać, wymuszać, w rezultacie kształtować proekologiczne zachowania polegające na wyłączanie światła, zakręcanie kranu, czy wrzucenie odpadu do odpowiedniego pojemnika.

8. Materiały promocyjne przedsięwzięcie:

zakup ołówków z recyclingu (1500 szt.) oraz długopisów z recyclingu (2000 szt.) i toreb z recyclingu (1000 szt.) dla uczestników Projektu oraz uczestników happeningu

9. Zajęcia edukacyjne realizowane w formie warsztatów – „Poznaj swój region – walory Gostyńsko – Włocławskiego Parku Krajobrazowego” – warsztaty były realizowane w „Zielonej Szkole” w Goreniu Dużym. Lokalizacja ośrodka jest specjalnym walorem wzmacniającym pozytywne doznania z pobytu w „Zielonej Szkole”. Położony na skraju lasu w pobliżu czystych jezior: Goreńskiego i Skrzyneckiego. „Zielona Szkoła” od ponad 10 lat zajmuje się szeroko rozumianą edukacją ekologiczną.

Program „Ekostudent w Ekoregionie – III edycja” będzie kontynuacją proekologicznej działalności uczelni, ale na wyższym poziomie zorganizowania, z określeniem wyraźnego celu każdego przedsięwzięcia, zasięgu oddziaływania i grupy docelowej. W wyniku realizacji programu uczelnia ma kontynuować system promocji proekologicznej. Celem programu jest także uświadomienie uczestniczącym w nim studentom wzajemnych zobowiązań członka danej społeczności wobec regionu, w którym mieszka, pracuje i uczy się. Eksperymentalnym miejscem „szkoły proekologicznych zachowań na co dzień” ma być dom studenta, w którym podczas roku akademickiego zamieszkuje około 70 osób. Ważną stroną projektu jest nieszablonowość proponowanych przedsięwzięć. Każda prelekcja połączona jest z atrakcyjnym doświadczeniem empirycznym, co rokuje dużo lepsze efekty poznawcze i skuteczniejsze kształtowanie nawyków proekologicznych.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ

Warsztaty wioślarskie na akwenie dolnej Wisły Zajęcie w formie warsztatów będą realizowane we współpracy z Włocławskim Towarzystwem Wioślarskim Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie powstało w roku 1886, jako pierwszy klub sportowy na Kujawach, oraz jako jedno z pierwszych towarzystw wioślarskich w Polsce. Warsztaty maja na celu pokazanie studentom jakim wspaniałym sportem jest wioślarstwo i obszaru przyrodniczego obejmującego dolny odcinek doliny Wisły, zachowujący w większości naturalny charakter:
z namuliskami, ławicami piaszczystymi i wysepkami. W dolinie zachowane są starorzecza
i niewielkie torfowiska niskie, zaś brzegi są pokryte zaroślami wierzbowymi i lasami łęgowymi. Miejscami występują pola uprawne i pastwiska. Na wysokich zboczach doliny Wisły rosną grądy zboczowe, zaś na nasłoniecznionych skarpach utrzymują się murawy kserotermiczne.

Warsztaty szkoleniowe „Smaki Regionu Kujaw” Cykle warsztatów promujących zdrową żywność i dziedzictwo kulturowe Regionu Kujaw. W każdej edycji („Żur kujawski” i „Tradycyjne wypiekanie chleba na Kujawach”) uczestniczyć będzie 2 grup studentów. Każdy z warsztatów (podzielony na część teoretyczną i praktyczną) rozpoczyna i kończy prelekcja pracownika PWSZ we Włocławku na temat roli żywności ekologicznej.

Warsztaty „Żur kujawski”. Warsztaty „Żur kujawski” przeznaczone będą dla studentów oddelegowanych ze społeczności studenckiej PWSZ we Włocławku. Przedsięwzięcie odbędzie się w jednym z regionalnych ośrodków, gdzie studenci pod okiem specjalistów będą uczyć się tradycyjnego przygotowania żuru.
Dziś żurek kujawski należy do obowiązkowych potraw na stole i staje się coraz bardziej popularny. Od 2007 roku widnieje w grupie potraw regionalnych Unii Europejskiej. Dlatego niezmiernie ważne jest poznawanie i podtrzymywanie tradycji związanej z gotowaniem żuru kujawskiego, czego niewątpliwie studenci PWSZ we Włocławku nauczą się podczas warsztatów.

Warsztaty „Tradycyjne wypiekanie chleba na Kujawach” Przedsięwzięcie odbędzie się w jednym z regionalnych ośrodków, gdzie studenci pod okiem specjalistów będą uczyć się tradycyjnego przygotowania tradycyjnie wypiekanego chleba.

„Przygoda pod żaglami” – warsztaty dla studentów promujące walory kulturowe
i przyrodnicze Zalewu Włocławskiego, 2 warsztaty dla studentów. Sztuczny zalew na środkowej Wiśle, powstały w 1970 r. ze spiętrzenia wód na zaporze wodnej we Włocławku. Rozciąga się w górę rzeki, aż do Płocka. Zbiornik Włocławski jest największym pod względem powierzchni sztucznym zbiornikiem w Polsce, dlatego warto propagować to miejsce wśród studentów.
„Dzień bez Samochodu” – cykliczna impreza w formie happeningu podsumowująca Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu we Włocławku, której organizatorem jest PWSZ we Włocławku. Celem imprezy jest promowanie ochrony środowiska miejskiego przed zanieczyszczeniem spowodowanym nadmiernym korzystaniem z samochodów osobowych. Uczelnia zaprasza do współudziału w akcji wiele instytucji, organizacji, szkół, placówek oświatowych, prywatnych przedsiębiorców oraz mieszkańców Włocławka. Podczas happeningu promuje się rower jako ekologiczny środek lokomocji miejskiej oraz zachęca mieszkańców Włocławka do korzystania z miejskiego transportu publicznego, w celu zmniejszenia zanieczyszczenia. Podczas happeningu promuje się także zdrową żywność
i ruch jako najskuteczniejszy lek XXI wieku. Będzie można zatem obejrzeć wystawę producentów potraw regionalnych i zdrowej żywności oraz jednostek promujących zdrowy styl życia. Stałym elementem podsumowującym przedsięwzięcie jest Włocławska Masa Krytyczna, polegająca na udziale jak największej liczby mieszkańców Włocławka w rajdzie rowerowym ulicami miasta. Oprócz tego w ramach obchodów „Dnia bez Samochodu” PWSZ organizuje pogadanki z policją na temat bezpieczeństwa na drodze, skierowane do uczniów szkół podstawowych z Włocławka i regionu.

Celem kolejnego happeningu jest poszerzenie grupy docelowej odbiorców kampanii rowerowej o młodzież szkół ponadgimnazjalnych z Włocławka i regionu Kujaw. Biorąc pod uwagę poszerzenie grupy odbiorców tj. zwiększenie liczby studentów korzystających
z rowerów, jakimi dysponuje uczelnia, planowany jest zakup jednego nowego roweru.

„Święto żuru” w Brześciu Kujawskim – promowanie przez PWSZ we Włocławku regionalnej potrawy, jaką jest żur kujawski. Dziś żurek kujawski należy do obowiązkowych potraw na stole i staje się coraz bardziej popularny. Od 2007 roku widnieje w grupie potraw regionalnych Unii Europejskiej. Dlatego niezmiernie ważne jest poznawanie
i podtrzymywanie tradycji związanej z gotowaniem żuru kujawskiego.

„Ekologiczny Kampus” to projekt mający na celu przekształcenie budynków dydaktycznych i rektoratu w „uczelnię proekologicznych zachowań na co dzień”, czyli tzw. matecznik proekologicznych zachowań studentów. Planuje się na terenie pozostałych budynków uczelni zainicjowanie wzorowego systemu segregacji odpadów. To przedsięwzięcie poprzedzi prelekcja nt. racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych i wtórnych. Na terenie uczelni zamontuje się zunifikowany system wizualno-informacyjny w postaci tabliczek z hasłami nawołujących do racjonalnego korzystania z energii elektrycznej i wody, wreszcie do segregacji odpadów. We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych umieści się specjalnie oznakowane estetyczne i kolorowe pojemniki na odpady. Zunifikowanie wizualne wszystkich elementów systemu będzie przypominać, wymuszać, w rezultacie kształtować proekologiczne zachowania polegające na wyłączanie światła, zakręcanie kranu, czy wrzucenie odpadu do odpowiedniego pojemnika. Podczas realizacji projektu „Ekostudent w Ekoregionie – II edycja” uczelnia zyskała kosze do segregacji odpadów dla Domu Studenta. Chcąc kontynuować proekologiczne zachowania zarówno wśród studentów jaki i pracowników w kolejnym projekcie planujemy zakup koszy do segregacji odpadów dla Rektoratu przy ul. Maja 17.

owołanie Akademickiego Centrum Edukacji Ekologicznej Ekożaczek w Przedszkolu Akademickim Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku
październik 2013 – czerwiec 2014

Przedszkole Akademickie to jeden z projektów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Uczelnia stworzyła i wdrożyła projekt przedszkola przyjaznego dziecku, oparty o najnowszą wiedzę i metody wspierające jego rozwój. Placówka funkcjonuje od września 2013 r.
Przy tworzeniu przedszkola uczelnia postawiła na trzy główne zadania: naukę języków, edukację ekologiczną oraz edukację prozdrowotną, czyli promowanie zdrowia, zdrowego odżywiania i aktywności ruchowej. Wiąże się to z tym, iż w ramach realizacji podstawy programowej dzieci realizują rozszerzony program edukacji ekologicznej.

W związku z powyższym powstała idea, aby Przedszkole Akademickie stało się regionalnym centrum edukacji ekologicznej, przyrodniczej i prozdrowotnej. Pokłosiem tych założeń było utworzenie Akademickiego Centrum Edukacji Ekologicznej Ekożaczek funkcjonującego w Przedszkolu Akademickim przy PWSZ we Włocławku. Centrum rozpoczęło swoją działalność, w październiku 2013 r. od realizacji programu edukacji ekologicznej, przyrodniczej i prozdrowotnej pod tytułem ,,Mały odkrywca”. Głównym jego zadaniem była edukacja ekologiczna, przyrodnicza i prozdrowotna dzieci, rodziców i opiekunów.

W ramach zajęć prowadzonych w Akademickim Centrum Edukacji Ekologicznej Ekożaczek brały udział dzieci zarówno z Przedszkola Akademickiego jak również dzieci z gminy Włocławek. Zajęcia miały formę zajęć interaktywnych, warsztatowych, szkoleniowych, wycieczek. W ramach realizacji programu ,,Mały odkrywca” wsparciem zostali objęci również rodzice oraz nauczyciele z terenu gminy. Dla rodziców i nauczycieli realizowane zostały warsztaty i prelekcje dotyczące edukacji ekologicznej oraz zdrowego stylu życia i odżywiania.

Aby utworzyć centrum uczelnia już w grudniu 2012 roku podjęła pierwsze starania i złożyła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wniosek o dotację na realizację przedsięwzięcia pn. Powołanie Akademickiego Centrum Edukacji Ekologicznej Ekożaczek w Przedszkolu Akademickim Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Na podstawie zawartej Umowy Dotacji w Przedszkolu Akademickim utworzono Akademickie Centrum Edukacji Ekologicznej Ekożaczek.

Na realizację projektu ,,Mały odkrywca” PWSZ we Włocławku pozyskała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dotację w wysokości 120 tysięcy złotych. Koszt realizacji całego projektu wynosił 135 812, 92 zł.

Misją Centrum jest:

 • kształtowanie proekologicznych i prozdrowotnych postaw wychowanków, opiekunów i rodziców,
 • kształcenie nowego stylu życia opartego na współistnieniu człowieka w harmonii ze środowiskiem i całą przyrodą,
 • zapewnienie każdemu dziecku warunków do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i fizycznego,
 • tworzenie nawyków związanych z ochroną i doskonaleniem zdrowego stylu życia,
 • kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w dostępnym doświadczeniu dziecka otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym,
 • rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć,
 • stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie.

W ramach realizacji przedsięwzięcia i otrzymanej dotacji zakupiono wyposażenie do 3 sal/ pracowni służące do realizacji programów edukacji ekologicznej, przyrodniczej i prozdrowotnej.

W ramach swojej działalności Akademickie Centrum Edukacji Ekologicznej Ekożaczek realizowało program edukacji ekologicznej, przyrodniczej i prozdrowotnej “Mały odkrywca”, mający na celu:

 • budowanie postaw proekologicznych,
 • kształtowanie postawy szacunku i odpowiedzialności za środowisko, w którym żyjemy,
 • nabywanie umiejętności obserwowania zjawisk przyrodniczych, wyciąganie i formułowanie wniosków,
 • kształtowanie nawyków zdrowego trybu życia, w tym zdrowego odżywiania się,
 • doskonalenie umiejętności planowania i organizowania działań poprzez dobór odpowiednich materiałów,
 • zachęcanie rodziców i opiekunów do uczestnictwa w programowaniu treści i działań proekologicznych.

Program edukacji ekologicznej realizowany był w 3 blokach tematycznych:

 • bogactwo przyrody
 • zdrowy styl życia
 • zasady ochrony przyrody

Program realizowany przez Akademickie Centrum Edukacji Ekologicznej skierowany był do dzieci, ale także do opiekunów i rodziców dzieci z powiatu włocławskiego.

W ramach realizacji program edukacji ekologicznej, przyrodniczej i prozdrowotnej “Mały odkrywca” odbyło się 75 zajęć – w ramach których udział wzięło 333 dzieci (z 7 szkół podstawowych i 6 przedszkoli). W ramach swojej działalności Centrum zorganizowało również warsztaty dla nauczycieli oraz rodziców, w których udział wzięło łącznie 43 uczestników.

W przeciągu realizacji projektu Akademickie Centrum Edukacji Ekologicznej Ekożaczek zorganizowało również 21 uroczystości i wydarzeń o charakterze ekologicznym oraz 3 konkursy.
Najważniejszym wydarzeniem było uroczyste otwarcie Centrum Edukacji Ekologicznej Ekożaczek, którego w dniu 31 marca 2014 r. dokonała Małżonka Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Pani Anna Komorowska oraz Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Pani Emilia Kawka-Patek. Pierwsza Dama obejrzała program artystyczny w wykonaniu przedszkolaków, przeczytała dzieciom opowiadanie pt.: ,,Wiatr” i zwiedziła przedszkole. Na zakończenie pogratulowała uczelni pomysłu na mądrą i nowoczesną edukację, a swoje wrażenia i opinie zapisała w obu księgach pamiątkowych: przedszkola i uczelni.

Realizacja programu edukacji ekologicznej, przyrodniczej i prozdrowotnej
“Mały odkrywca” w Przedszkolu Akademickim
przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

czerwiec 2014 – maj 2015

Celem programu edukacji ekologicznej, przyrodniczej i prozdrowotnej “Mały odkrywca” było:

 • budowanie postaw proekologicznych.
 • kształtowanie postawy szacunku i odpowiedzialności za środowisko, w którym żyjemy.
 • nabywanie umiejętności obserwowania zjawisk przyrodniczych, wyciąganie i formułowanie wniosków.
 • kształtowanie nawyków zdrowego trybu życia, w tym zdrowego odżywiania się z uwzględnieniem regionalnej żywności ekologicznej oraz propagowanie rekreacji ruchowej na świeżym powietrzu.
 • doskonalenie umiejętności planowania i organizowania działań poprzez dobór odpowiednich materiałów.
 • budowanie poczucia przynależności narodowej i regionalnej.
 • zachęcanie rodziców i opiekunów do uczestnictwa w programowaniu treści i działań proekologicznych.

W ramach projektu podjęto szereg działań, których realizacja miała na celu kształtowanie wśród najmłodszych wrażliwości ekologicznej oraz postaw przyjaznych środowisku. Organizując zajęcia i akcje propagujące aktywność fizyczną i zdrowe odżywianie promowano nawyki zdrowego stylu życia.
Aby osiągnąć pozytywne rezultaty, w trakcie organizowanych zajęć, stwarzaliśmy dzieciom okazję do obserwowania przyrody, doświadczania i poznawania jej za pomocą zmysłów, przeżywania jej piękna oraz działania i tworzenia w środowisku przyrodniczym. Ciekawe formy pracy z wykorzystaniem różnorodnych środków dydaktycznych sprawiły, ze nauka stała się nie tylko niezapomnianą przygodą, ale i świetną zabawą.

Program „Mały odkrywca” realizowany był w 3 blokach tematycznych:

1. ZAJĘCIA Z EDUKACJI PRZYRODNICZEJ
• „Tropiciele przyrody” – zajęcia miały na celu zainteresowanie dzieci bogatym
i różnorodnym światem przyrody.
Podczas zajęć dzieci poznawały otoczenie obserwując i badając wybrane zjawiska przyrodnicze. Wykorzystując lupy, mikroskopy i okazy przyrodnicze zamieniały się w tropicieli przyrody. Poszerzyły wiedzę z zakresu życia roślin i zwierząt, rozumienia warunków atmosferycznych, życia w ekosystemach, zależności zjawisk od pór roku.
Zajęcia prowadzone były różnymi formami: pracy z całą grupą, w zespołach
i indywidualnie.
Dzieci zrozumiały świat przyrody, obudziły w sobie wrażliwość na jego piękno przez zastosowane takich metod pracy jak: pogadanka, praca z książką, burza mózgów, gry dydaktyczne, zajęcia plastyczne, eksperyment.
„Tropiciele przyrody” zdobywali i utrwalali wiadomości podziwiając okazy naturalne (kora drzew, pień drzewa, gałązka świerku i sosny, kwiat), oglądając fotografie, ilustracje, rysunki (panie Pory roku, drzewo w czterech porach roku, zwierzęta), słuchając piosenek i odgłosów zwierząt i ptaków, odgłosy łąki i środki manipulacyjne oraz urządzenia techniczne (mikroskop, lupki, naczynia do obserwacji, okulary z kolorowymi szkiełkami, tablica multimedialna, płyta DVD i CD).
W efekcie prowadzonych zajęć dzieci poznały podstawowe pojęcia i zjawiska przyrodnicze. Chętnie przebywały w środowisku naturalnym dostrzegając różnorodność oraz niesamowite bogactwo i piękno przyrody.

2. ZAJĘCIA Z EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
• „Doświadczalscy” – eksperymenty i doświadczenia
Zajęcia z eksperymentów były świetną zabawą, dostarczyły dzieciom wiedzy, którą zdobywały podczas odkrywania zagadek z otaczającego świata. Były okazją do obserwowania lub samodzielnego wykonywania prostych doświadczeń pod okiem nauczyciela. Celem zajęć związanych z eksperymentami pod nazwą Doświadczalscy było rozbudzanie ciekawości poznawczej dzieci, rozwijanie umiejętności w zakresie myślenia przyczynowo – skutkowego, odkrywanie właściwości rzeczy i zjawisk z najbliższego otoczenia. Tematyka zajęć obejmowała eksperymenty z wodą, świat magnesów, doświadczenia z kolorami oraz najbardziej widowiskowe zabawy np. wulkan lub samo dmuchający się balon. Dzieci były angażowane do pomocy w wykonywaniu poszczególnych etapów doświadczeń. Niektóre z nich prosiły aby napisać im receptury danych eksperymentów, by móc odtworzyć je w domu z rodzicami lub rodzeństwem. W pracy wykorzystywane były głównie produkty spożywcze typu sól, ocet, soda oczyszczona, ale także duży zestaw magnesów dostępny w przedszkolu, który stał się podstawą jednego ze scenariuszy. Efektem prowadzonych zajęć było poszerzenie wiedzy dzieci z zakresu właściwości fizycznych wody, przybliżenie sposobu działania magnesów, odkrycie metody uzyskiwania różnorodnych kolorów oraz rozbudzenie ciekawości poznawczej dzieci i chęci do odkrywania zjawisk w otaczającym świecie poprzez samodzielne eksperymentowanie.

• „Ekocudaki”- zajęcia plastyczne ukazujące sposoby wykorzystania produktów wtórnych
Na dzieci czekała przygoda z plastyką i twórcza zabawa. W czasie plastycznych spotkań dzieci zapoznały się z ideą recyklingu i ekologii – poznały znaczenie Eko – znaków widniejących na opakowaniach i produktach różnego rodzaju. Tworzyły prace plastyczne używając niekonwencjonalnych materiałów. Poprzez nadawanie odpadom nowego życia uczestnicy zajęć stali się bystrymi obserwatorami świata, ludzi i otaczających ich przedmiotów. Rozwinęli sprawności manualne, pomysłowość, kreatywność i inwencję twórczą. Podczas plastycznych spotkań realizowane były m.in.: „Recyklingowe kwiaty, Kolorowe domino, Butelkowe stworki, Recyklingowe ramki na zdjęcia. Zajęcia miały na celu: twórcze wykorzystanie odpadów, doskonalenie sprawności manualnych, rozwijanie inwencji twórczej, pomysłowości i wyobraźni dzieci, dbanie o estetykę pracy. Podczas zajęć stosowanie były następujące metody: pokazu i obserwacji, objaśnień i instrukcji, działania praktycznego. Uczestnicy zajęć pracowali zarówno grupowo, jak i indywidualnie. Podczas zajęć wykorzystywano następujące środki dydaktyczne: butelki plastikowe, zakrętki, słomki i łyżeczki plastikowe, stare gazety, papierowe talerzyki, korek, styropian, foremki do babeczek, folia bąbelkowa i aluminiowa, szara tektura, rolki po papierze, farby plakatowe, pędzle, klej, nożyczki, taśma dwustronna, blok techniczny.

• „Ekopatrol” – zajęcia kształtowały zachowania proekologiczne, czyli przyjazne środowisku
Dzieci uzyskały informacje na temat tego w jaki sposób możemy oszczędzać energię
w domu, jak i poza nim, w jaki sposób ograniczyć zanieczyszczenia wody i powietrza
w codziennym życiu, w jaki sposób kupować ekologicznie, co zrobić z niepotrzebnymi przedmiotami. Na konkretnych przykładach najmłodsi dowiedzieli się, co każdy z nich może zmienić w swoim życiu, by ochronić środowisko. Nadrzędnym celem zajęć było skuteczne
i efektywne kształtowanie postaw dzieci zgodnie z edukacją ekologiczną.
W trakcie zajęć stosowano różne metody pracy, przede wszystkim: eksponujące, podające, praktyczne, pedagogiki zabawy, a podstawową formą pracy była praca grupowa i indywidualna.
Dzieci aktywnie i z dużym zaangażowaniem uczestniczyły w zajęciach i wykorzystywały atrakcyjne pomoce naukowe dostępne w placówce, m.in. gry dydaktyczne o tematyce ekologicznej, gry, krzyżówki, zabawy i rebusy o tematyce ekologicznej.


• „Ekoenglish” – zabawy o tematyce ekologicznej i przyrodniczej w języku angielskim
Zajęcia Ekoenglish opierały się na czterech blokach tematycznych. W poszczególnych obszarach dzieci poznawały słownictwo i zwroty dotyczące zwierząt, zdrowego i niezdrowego jedzenia, segregacji odpadów oraz oszczędzania wody. Ćwiczenia i zabawy z językiem angielskim były w odpowiedni sposób dostosowywane do wieku dzieci. Stopień trudności ulegał zmianie w zależności od klasy lub grupy przedszkolnej uczęszczającej na zajęcia. Celem zajęć Ekoenglish było oswojenie dzieci z językiem angielskim oraz przedstawienie szeregu zabaw i ćwiczeń pozwalających na czynne stosowanie języka. Zajęcia odbywały się głównie metodami ćwiczeń praktycznych, dzieci były aktywizowane wielozmysłowo. Przebieg zajęć opierał się na pracy indywidualnej, ale stosowane były formy pracy w parach oraz w grupach. W celu zwiększenia efektywności przekazywanej wiedzy stosowane były różnorodne środki dydaktyczne. Dzieci chętnie korzystały z tablicy multimedialnej m.in. w celu wysłuchania i zobaczenia (teledysku) piosenki oraz szeregu gier edukacyjnych. Wielokrotność stosowania tablicy multimedialnej przynosiła pożądane efekty. Ponadto dzieci bardzo dobrze współpracowały z maskotkami (pacynkami), które burzyły barierę przed stosowaniem języka. Dużym zainteresowaniem wśród dzieci cieszyły się także karty obrazkowe, które pomagały w zapamiętywaniu nowo poznanego słownictwa. Piosenki były stosowane w formie przerywników i zabawa ruchowych.
Dzieci uczęszczające na zajęcia Ekoenglish poznały słownictwo związane ze zwierzętami, segregacją odpadów, zdrowym i niezdrowym jedzeniem oraz z oszczędzaniem wody. Ponadto celem zajęć było wdrożenie dzieci do czynnego stosowania słownictwa, w tym celu stosowano szereg zabaw i zajęć w celu lepszego utrwalenia słownictwa.
3. ZAJĘCIA Z EDUKACJI PROZDROWOTNEJ
• „Ekosmaki” – zajęcia kulinarne z wykorzystaniem zdrowych, smacznych
i ekologicznych produktów
W trakcie zajęć najmłodsi samodzielnie przygotowywali zdrowe posiłki i poznawali regionalne wyroby ekologiczne. Realizacja prostych i zdrowych przepisów kulinarnych przez dzieci była dla nich okazją do doświadczania nowych smaków i nauki podstawowych technik kulinarnych. Poprzez aktywne działanie dzieci zdobywały wiedzę o zdrowym odżywianiu i nawyki kulturalne. W trakcie zajęć Tadek Niejadek przekonał się, że warto zarówno zrobić, jak i zjeść. Nauka poprzez zabawę i praktyczne działanie pozwoliła dzieciom zrozumieć, co to znaczy być zielonym konsumentem. Podczas realizacji 7 scenariuszy zajęć dzieci poznały m.in. regionalne sposoby kiszenia ogórków i kapusty. Zapoznane zostały ze sposobem pozyskiwania miodu i jego zaletami. Podczas realizacji scenariusza „Ziemniaczki z fasoli” oraz „Skąd się biorą dziury w serze” wskazywały na piramidzie zdrowia miejsce produktów spożywczych, wykorzystując przy tym ciekawe pomoce dydaktyczne: makiety, puzzle, układanki i gry dydaktyczne oraz naturalne produkty takie jak: ser, papryka, oliwki, ogórki Tematyka zajęć obejmowała także wyposażanie dzieci w wiedzę na temat upraw ekologicznych, a więc możliwości wykorzystania odpadów naturalnych jako nawozów.

• “Wyginam śmiało ciało” – zajęcia rekreacyjno sportowe czyli Zacznij zdrowo – żyj zdrowo!
Najlepszym sposobem, aby nauczyć najmłodszych zdrowego trybu życia jest przekazywanie im dobrych nawyków od dziecka. Na zajęciach rekreacyjno-sportowych Małe Misie, Zwinne Żabki, Zabawne Małpki, Szybkie Wiewiórki i Sprytne Liski nie tylko aktywnie spędzały czas bawiąc się i obcując z przyrodą, ale przede wszystkim rozwijały swoją koordynację, siłę i gibkość pokonując min. ekologiczne tory przeszkód zbudowane z odpadów wtórnych, wspinały się na ścianę wspinaczkową, doskonaliły motorykę dużą korzystają z kształtek rehabilitacyjnych, suchego basenu. Zajęcia zaprojektowane były w formie ciekawych zabaw w sali wyposażonej w liczne piłki terapeutyczne, dyski sensoryczne i fakturowe, tory do balansowania, tunele, równoważnie, zjeżdżalnie, drabinki, trampolinę, kręgle, materace oraz inne elementy, dzięki którym zabawa upływała w przyjaznej atmosferze. Celem zajęć było zachęcenie dzieci do aktywności fizycznej i nauczenie ich dobrych nawyków żywieniowych, gdyż zdrowy rozwój ciała wymaga zarówno ćwiczeń fizycznych jak i dobrego odżywiania, a zdrowe ciało wpływa pozytywnie na rozwój umysłu i pewność siebie!

• Zajęcia dla rodziców i nauczycieli

Zależało nam na zbudowaniu i wzmacnianiu postaw proekologicznych wśród wszystkich, dlatego nasz program skierowany był nie tylko do dzieci w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym, ale także do ich rodziców, opiekunów i nauczycieli.
Zajęcia dla rodziców i nauczycieli miały na celu pokazanie im w jaki sposób można dzieciom pokazać zasady segregacji odpadów oraz rozbudzać ciekawość przyrodniczą czerpiąc jak najwięcej sytuacji z życia codziennego. Zakupy w sklepie, przygotowanie podwieczorku, zabawa na placu zabaw, przejażdżka rowerem, wycieczka do lasu, parku, podróż samochodem to odpowiednie chwile by dzieci były „Ekopatrolami” i „Tropicielami przyrody”. Wśród rodziców i nauczycieli przeprowadzono akcję informacyjną podczas której rodzice otrzymali ulotki i wskazówki jak być świadomym konsumentem i dbać o ekologię.

W ramach programu zrealizowano łącznie 295 godzin zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z edukacji ekologicznej, przyrodniczej i prozdrowotnej oraz 2 godziny warsztatów dla rodziców i 2 godziny warsztatów dla nauczycieli. Dodatkowo w trakcie realizacji programu zorganizowano 20 imprez, konkursów, spotkań, obchodów i akcji o tematyce ekologicznej, przyrodniczej i prozdrowotnej.
Na realizacje projektu uczelnia pozyskała z WFOŚiGW dotację w wysokości 30000 zł. Łączna wartość projektu to 35914,86 zł.

 

“EKO-PRZEDSZKOLAK” – cykl konkursów o tematyce ekologicznej, przyrodniczej i prozdrowotnej przeprowadzonych podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Przedszkolaka
20 września 2014 r.

Dnia 20 września 2014 roku odbyły się Wojewódzkie Obchody Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka, w które aktywnie włączyła się Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku i Przedszkole Akademickie.
W ramach Wojewódzkich Obchodów Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku zorganizowała cykl konkursów o tematyce ekologicznej, przyrodniczej i prozdrowotnej pn. ,,Eko – Przedszkolak”. Nagrody
w konkursie zakupiono w ramach dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
Konkursy i pytania konkursowe zostały przygotowane przez nauczycieli Przedszkola Akademickiego oraz pracowników PWSZ we Włocławku.
Konkurs przeprowadzony został w dwóch formach: turnieju wiedzy ekologicznej o tytuł ,,Super Ekologa” oraz w formie sportowej. Dzieci miały możliwość swobodnego wyboru,
w której formie konkursu chcą uczestniczyć. Mogły również przystąpić do każdej z konkurencji.
Przeprowadzono następujące konkursy:
1. Turniej wiedzy ekologicznej o tytuł ,,SUPER EKOLOGA”
2. Konkurs zmagań sportowych pt.: ,,SPORT, WARZYWA I OWOCE TO SĄ PRZEDSZKOLAKÓW MOCE!” każde dziecko, które pokonało tor przeszkód składający się z 3 stacji z zadaniami oraz odpowiedziało na pytanie z wiedzy przyrodniczej, ekologicznej i prozdrowotnej.
Nad organizacją konkursów czuwali opiekunowie grup oraz przedstawiciele Delegatury Kuratorium Oświaty we Włocławku oraz organizatorzy.

Program obchodów:
godz. 10.00 – Rozpoczęcie
• Kujawiak w wykonaniu dzieci z Przedszkola Publicznego nr 26 we Włocławku “Kujawska Przystań”
• Otwarcie uroczystości i powitanie zaproszonych gości – Pani Anna Łukaszewska, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty
• Część artystyczna w wykonaniu przedszkoli: Przedszkole Publiczne Nr 26
we Włocławku, Przedszkole Publiczne Nr 8 we Włocławku, Przedszkole Publiczne
Nr 35 we Włocławku, Przedszkole Miejskie Nr 4 w Lipnie, Przedszkole Publiczne
Nr 19 we Włocławku
• Przykłady dobrych praktyk w zakresie edukacji przedszkolnej – prezentacje multimedialne:
 Praca z dzieckiem zdolnym – Przedszkole Publiczne Nr 32 we Włocławku
 Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej – Przedszkole Publiczne Nr 36 we Włocławku,
 Współpraca z rodzicami w zakresie upowszechniania rozpoczęcia obowiązku szkolnego w wieku 6 lat (główna nagroda w konkursie organizowanym przez MEN) – Szkoła Podstawowa Nr 10 we Włocławku,
 Edukacja matematyczna – Przedszkole Miejskie Nr 3 w Rypinie,
 Praca metodą D. Dziamskiej – Przedszkole Publiczne “Słoneczko” w Raciążku
 Realizacja programu własnego w zakresie edukacji komputerowej – Przedszkole Publiczne Nr 1 w Skępem
 Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie aktywnych metod pracy
w edukacji przedszkolnej – Przedszkole Akademickie przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
• Powitanie delegacji przedszkoli biorących udział w “Przedszkolnym Korowodzie” – Pani Anna Łukaszewska Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty,
Przedszkola uczestniczące w obchodach (grupy 20 – 25 os.):
 Przedszkole Publiczne Nr 3 we Włocławku
 Przedszkole Publiczne Nr 4 we Włocławku
 Przedszkole Publiczne Nr 6 we Włocławku
 Przedszkole Publiczne Nr 7 we Włocławku
 Przedszkole Publiczne Nr 8 we Włocławku
 Przedszkole Publiczne Nr 9 we Włocławku
 Przedszkole w Zespole Szkół Nr 11 we Włocławku
 Przedszkole Publiczne Nr 12 we Włocławku
 Przedszkole Publiczne Nr 13 we Włocławku
 Przedszkole Publiczne Nr 14 we Włocławku
 Przedszkole Publiczne Nr 16 we Włocławku
 Przedszkole Publiczne Nr 17 we Włocławku
 Przedszkole Publiczne Nr 19 we Włocławku
 Przedszkole Publiczne Nr 22 we Włocławku
 Przedszkole Publiczne Nr 25 we Włocławku
 Przedszkole Publiczne Nr 26 we Włocławku
 Przedszkole Publiczne Nr 27 we Włocławku
 Przedszkole Publiczne Nr 29 we Włocławku
 Przedszkole Publiczne Nr 30 we Włocławku
 Przedszkole Publiczne Nr 32 we Włocławku
 Przedszkole Publiczne Nr 35 we Włocławku
 Przedszkole Publiczne Nr 36 we Włocławku
 Przedszkole Niepubliczne “Na Wspólnej”
 Przedszkole Niepubliczne “Smerfna Chata”
 Przedszkole Niepubliczne “Chatka Puchatka”
 Przedszkole Niepubliczne “Tęczowa Kraina”
 Przedszkole Akademickie przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
we Włocławku
 Przedszkole Miejskie Nr 4 w Lipnie
 Przedszkole Publiczne Nr 1 w Brześciu Kujawskim
 Przedszkole Niepubliczne “Mały Europejczyk” w Baruchowie
• Przedszkolny Korowód ulicami miasta prowadzony przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty i zaproszonych gości.
• Impreza plenerowa na placu przy Kościele Św. Jana:
 “EKO-PRZEDSZKOLAK” – cykl konkursów o tematyce ekologicznej, przyrodniczej i prozdrowotnej przeprowadzonych podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Przedszkolaka
 Tańce i piosenki dla dzieci
 Spotkanie z przedstawicielami: staży pożarnej, policji, itp.
 Piknik rodzinny.
• Zakończenie.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku od początku swego istnienia prowadzi politykę proekologiczną. Program edukacyjny – czyste powietrze jest kontynuacją programów realizowanych w latach ubiegłych np. „Ekostudent w ekoregionie” – 3 edycje, “Powołanie Akademickiego Centrum Edukacji Ekologicznej Ekożaczek w Przedszkolu Akademickim PWSZ we Włocławku”, “Eko przedszkolak”, „Mały odkrywca”. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa od początku istnienia kreuje się jako Uczelnia ekologiczna, propaguje zdrowy tryb życia i aktywnie uczestniczy w wielu przedsięwzięciach mających na celu ochronę środowiska i zdrowia.

Głównym celem programu jest:

• popularyzacja wiedzy na temat ochrony środowiska w grupach wiekowych
od przedszkolaka do seniora,
• wykształcenie odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego,
• zapoznanie z problemem “niskiej emisji” od przyczyn występowania do sposobów eliminacji,
• integracja wiedzy z zakresu edukacji i komunikacji społecznej z kształceniem zawodowym obejmującym problematykę wdrażania zrównoważonego rozwoju,
na wszystkich poziomach kształcenia,
• zmiana świadomości i postaw oraz wykształcenie nawyków racjonalnego gospodarowania odpadami, które powstają w naszych gospodarstwach domowych,
• rozwijanie poczucia indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za stan środowiska,
• nabywanie umiejętności obserwowania zjawisk przyrodniczych, wyciąganie i formułowanie wniosków,
• kształtowanie nawyków zdrowego trybu życia, w tym zdrowego odżywiania się,
• zachęcanie rodziców i opiekunów do uczestnictwa w programowaniu treści i działań proekologicznych.

Beneficjenci programu:
Ważną rolę w procesie kształcenia postaw ekologicznych odgrywa zapoczątkowana już
w przedszkolach edukacja, która polega na kształtowaniu u dzieci przedszkolnych odpowiedzialności za stan przyrody poprzez budzenie świadomości ekologicznej. Wiedzę przyrodniczą kształtujemy przez całe życie, a edukacja przyrodnicza w przedszkolu – to jeden z bardzo ważnych etapów tego procesu. Jakość i zakres doświadczeń przyrodniczych dzieci zależy w dużej mierze od wpływu środowiska, w którym żyją. Dziecko to istota, która wchodzi intensywnie w relacje z otaczającym je światem – jest więc elementem systemu ekologicznego.
W przedszkolu jest wiele okazji do rozbudzania wrażliwości ekologicznej. Szansą spełnienia przewidywanych oczekiwań jest zamierzona, dobrze przemyślana i zorganizowana praca wychowawczo – dydaktyczna nauczyciela, w której wykorzystuje on całe bogactwo środków, metod i form. Dzieci mogą zaznajomić się ze światem roślin, zwierząt, z przyrodą nieożywioną – a także nauczyć się dostrzegać i przeżywać jej piękno. Obcowanie z przyrodą pozwala także na zdobycie wielu umiejętności i doświadczeń – co na pewno zaprocentuje
w przyszłości.
Aby powyższe cele zrealizować, działania edukacyjno-informacyjne w ramach programu skierowane są do odbiorców wszystkich grup wiekowych od dzieci, młodzieży, studentów, nauczycieli do seniorów i całej społeczności lokalnej (rodziców i dziadków dzieci biorących udział w programie). Edukacja od przedszkola do seniora.

Opis zadania:
1. Warsztaty, zajęcia edukacyjne, pokazy dla dzieci w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym
Realizacja warsztatów, spotkań, zajęć edukacyjnych. W trakcie warsztatów dzieci zapoznają się z problematyką związaną przede wszystkim z ochroną powietrza, ale również z gospodarką odpadami, promocją zdrowego i ekologicznego stylu życia. Program edukacji ekologicznej dla dzieci realizować będziemy w 3 blokach tematycznych:
• zasady ochrony przyrody
• bogactwo przyrody
• zdrowy styl życia
Głównym i przewodnim tematem zajęć będzie „CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS – ZABAWY Z POWIETRZEM”.

2. Warsztaty, zajęcia edukacyjne, pokazy dla młodzieży i studentów
Realizacja warsztatów, spotkań, zajęć edukacyjnych w trakcie, których młodzież i studenci zapoznają się z problematyką związaną przede wszystkim z ochroną powietrza i zjawiskiem “niskiej emisji”, ale również z gospodarką odpadami, promocją zdrowego i ekologicznego stylu życia.

3. Seminarium Studenckie: „Niska emisja od przyczyn występowania do sposobów eliminacji”, „Zrównoważony rozwój szansą dla gospodarki, środowiska i człowieka”.
Podczas seminarium zaprezentowane zostaną referaty i prezentacje multimedialne przygotowane przez studentów PWSZ i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Przykładowe tematy referatów:
• Zrównoważony transport – rower alternatywny środek transportu
• Niska emisja a czyste powietrze wokół nas
• Co to jest “niska emisja”
• Przeciwdziałanie “niskiej emisji”
• Zrównoważony rozwój miast
• Edukacja i jej rola w wdrażaniu zrównoważonego rozwoju
• Czy jesteśmy „zrównoważeni” aby żyć zdrowo i ekologicznie
• Zrównoważony rozwój szansą dla przyszłych pokoleń

4. Warsztaty dla dzieci, młodzieży i studentów –Akademia letnia „Żyj aktywnie
i zdrowo”- zielone wakacje na świeżym powietrzu.
Zajęcia zorganizowane w okresie letnich wakacji dla dzieci i młodzieży w różnych grupach wiekowych, podczas których uczestnicy programu poznali sposoby prowadzenia aktywnego i zdrowego stylu życia. Dla dzieci, młodzieży i studentów zorganizowane zostały warsztaty dotyczące zdrowego odżywiania się wraz z pokazem „Kuchni molekularnej”. Uczestnicy poznali zasady właściwego łączenia składników żywności. Podczas akcji propagowany był aktywny sposób spędzania czasu wolnego.

5. Happening “Czyste powietrze wokół nas” (ekologiczny piknik podczas “Dni bez samochodu”)
Happening będzie uwieńczeniem Akademii letniej i zostanie zorganizowany
we wrześniu. W ramach obchodów planowane są spotkania, warsztaty, konkursy, pokazy. Zorganizowany zostanie także rajd rowerowy.

6. „Aktywny senior promotorem ekologii w domu”
Cykl warsztatów, szkoleń, pokazów, prezentacji dla lokalnej społeczności m.in. do dziadków dzieci i młodzieży biorącej udział w programie. Celem spotkań w ramach tej części programu będzie zwrócenie uwagi na problemy lokalnego środowiska – przede wszystkim na zanieczyszczenie powietrza, jak również inne lokalne problemy związane z ochroną przyrody.

7. Warsztaty dla nauczycieli
Aby właściwie edukować dzieci, młodzież czy lokalne środowisko konieczne jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry. Nauczyciele nie tylko powinni poznać szczegółowo problemy ochrony lokalnego środowiska, ale również stosować właściwą metodologię nauczania w zależności od wieku ucznia, słuchacza.

Program „Ekostudent w Ekoregionie – IV edycja” będzie kontynuacją proekologicznej działalności uczelni, ale na wyższym poziomie zorganizowania, z określeniem wyraźnego celu każdego przedsięwzięcia, zasięgu oddziaływania i grupy docelowej. W wyniku realizacji programu uczelnia ma kontynuować system promocji proekologicznej. Celem programu jest także uświadomienie uczestniczącym w nim studentom wzajemnych zobowiązań członka danej społeczności wobec regionu, w którym mieszka, pracuje i uczy się. Eksperymentalnym miejscem „szkoły proekologicznych zachowań na co dzień” ma być dom studenta, w którym podczas roku akademickiego zamieszkuje około 70 osób. Ważną stroną projektu jest nieszablonowość proponowanych przedsięwzięć. Każda prelekcja połączona jest
z atrakcyjnym doświadczeniem empirycznym, co rokuje dużo lepsze efekty poznawcze
i skuteczniejsze kształtowanie nawyków proekologicznych.
Głównym celem programu jest zatem :
• popularyzacja wiedzy i zwiększenie świadomości ekologicznej obecnych i przyszłych studentów (aktualnie uczniów szkół ponadgimnazjalnych) Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku
• rozwijanie poczucia indywidualnej odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego
w regionie,
• promowanie zachowań i nawyków proekologicznych wśród młodych, „wchodzących
w dorosłość” mieszkańców regionu,
• aktywizacja społeczna i ekologiczna studentów.
Program realizowany jest przez cały rok i składa się z następujących etapów:
1. „Zielone wiosło” dla studentów PWSZ we Włocławku – warsztaty dla studentów promujące krajobraz przyrodniczy i kulturowy regionu (2 warsztaty).
2. Prelekcja i warsztaty dla studentów „Smaki Regionu”, promujące kuchnię i produkty naturalne regionu Kujaw wśród studentów uczelni.
• Ekologiczne potrawy regionalne (1 warsztaty)
• Żur Kujawski (1 warsztaty)
• Tradycyjne pieczenie chleba na Kujawach (1 warsztaty)
• prelekcje o ekologicznej żywności: „GMO czy natura?” (3 prelekcji)
3. Zajęcia edukacyjne organizowane w formie warsztatów „Przygoda pod żaglami” – warsztaty promujące walory kulturowe i przyrodnicze Zalewu Włocławskiego.
4. „Dzień bez Samochodu”– happening podsumowujący Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu – wzbogacenie bazy rowerowej o 2 rowery dla studentów.
5. Promowanie żuru kujawskiego jako tradycyjnej potrawy podczas Święta Żuru
w Brześciu Kujawskim.
6. „Ekologiczny Kampus” – szkolenie nt. „Racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych i wtórnych”, prelekcja dla studentów, zakup koszy do segregacji odpadów.
7. Zakup materiałów niezbędnych do realizacji programu „Ekostudent w Ekoregionie – IV edycja”:
• materiały biurowe
8. Zakup materiałów promujących przedsięwzięcie:
• Torby Eko
• Długopis z surowców wtórnych
• Ołówek z surowców wtórnych
• kubki izotermiczne

„Zielone Wiosło” – warsztaty przyrodnicze i prelekcja dla studentów, promująca krajobraz przyrodniczy i kulturowy regionu.
Program realizowany jest w maju i czerwcu. Jego uczestnikami są dwie grupy studentów po 16 osób oddelegowanych przez społeczności studenckie ze wszystkich kierunków studiów. Uczestnicy mają możliwość poznawania otaczającej przyrody, jak również przełamywania własnych słabości i budowania międzyludzkich więzi.
Spływ kajakowy odbywać się będzie na rzece Skrwie Prawej na odcinku Brudzeń Duży – Murzynowo. Ciekawa i różnorodna pod względem przyrodniczym okolica, bogata w różne gatunki ptaków, ostępy leśne oraz stare młyny jest znakomitym miejscem dla aktywnego wypoczynku, poczucia zespolenia z przyrodą i jej zbawiennego wpływu na psychikę człowieka. Celem programu jest propagowanie proekologicznych postaw i zachowań
w rekreacji i turystyce oraz aktywne spędzenie czasu wolnego na łonie natury w połączeniu
z rekreacją ruchową oraz propagowanie czystości wód rzeki Skrwy prawej, Wisły i ochrony biocenoz lądowych i wodnych występujących wzdłuż ich biegu.
Warsztaty szkoleniowe „Smaki Regionu Kujaw” Cykle warsztatów promujących zdrową żywność i dziedzictwo kulturowe Regionu Kujaw. W każdej edycji („Ekologiczne potrawy regionalne”, „Żur kujawski” i „Tradycyjne wypiekanie chleba na Kujawach”) uczestniczyć będzie 6 grup studentów. Każdy z warsztatów (podzielony na część teoretyczną i praktyczną) rozpoczyna i kończy prelekcja pracownika PWSZ we Włocławku na temat roli żywności ekologicznej.

Warsztaty „Ekologiczne potrawy regionalne”, przeznaczone będą dla studentów oddelegowanych ze społeczności studenckiej PWSZ we Włocławku. Przedsięwzięcie odbędzie się w jednym z regionalnych ośrodków, gdzie studenci pod okiem specjalistów będą uczyć się tradycyjnego przygotowania potraw. Kuchnia naszego regionu uchodzi za bogatą
i zróżnicowaną. To dzięki położeniu regionu, który obfituje w lasy, jeziora, a także żyzne ziemie. W kuchni kujawskiej spotkamy liczne dania z wykorzystaniem ryb oraz grzybów
i jagód. Z ryb przyrządza się sałatki oraz zupy. W tradycyjnej kuchni regionu występuje także sporo warzyw charakterystycznych dla kuchni polskiej, czyli grochu, fasoli, kapusty. Z mięs to królują dania z wieprzowiny, wołowiny, a także z ptactwa hodowlanego – kur i gęsi. Ten region podobnie jak Kurpie, Mazowsze i Wielkopolska ma swój własny przepis na staropolską zupę – czarninę, przygotowywaną tutaj z krwi gęsiej lub kaczej z dodatkiem suszonych owoców oraz kluseczek ziemniaczanych.
Podczas warsztatów będzie prowadzony rajd rowerowy oraz wycieczka krajobrazowa po terenach leśnych.
Warsztaty „Żur kujawski”. Warsztaty „Żur kujawski” przeznaczone będą dla studentów oddelegowanych ze społeczności studenckiej PWSZ we Włocławku. Przedsięwzięcie odbędzie się w jednym z regionalnych ośrodków, gdzie studenci pod okiem specjalistów będą uczyć się tradycyjnego przygotowania żuru.
Dziś żurek kujawski należy do obowiązkowych potraw na stole i staje się coraz bardziej popularny. Od 2007 roku widnieje w grupie potraw regionalnych Unii Europejskiej. Dlatego niezmiernie ważne jest poznawanie i podtrzymywanie tradycji związanej z gotowaniem żuru kujawskiego, czego niewątpliwie studenci PWSZ we Włocławku nauczą się podczas warsztatów.
Podczas warsztatów będzie prowadzony rajd rowerowy oraz wycieczka krajobrazowa po terenach leśnych.
Warsztaty „Tradycyjne wypiekanie chleba na Kujawach” odbędą się w „Agrofarmie”
w Gołaszewie, gdzie studenci pod okiem specjalistów będą uczyli się jak wypiekać tradycyjny chleb.
Podczas warsztatów będzie prowadzony rajd rowerowy oraz wycieczka krajobrazowa po terenach leśnych.
„Przygoda pod żaglami” – warsztaty dla studentów promujące walory kulturowe
i przyrodnicze Zalewu Włocławskiego, 2 warsztaty dla studentów. Sztuczny zalew na środkowej Wiśle, powstały w 1970 r. ze spiętrzenia wód na zaporze wodnej we Włocławku. Rozciąga się w górę rzeki, aż do Płocka. Zbiornik Włocławski jest największym pod względem powierzchni sztucznym zbiornikiem w Polsce, dlatego warto propagować to miejsce wśród studentów.
„Dzień bez Samochodu” – cykliczna impreza w formie happeningu podsumowująca Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu we Włocławku, której organizatorem jest PWSZ we Włocławku. Celem imprezy jest promowanie ochrony środowiska miejskiego przed zanieczyszczeniem spowodowanym nadmiernym korzystaniem z samochodów osobowych. Uczelnia zaprasza do współudziału w akcji wiele instytucji, organizacji, szkół, placówek oświatowych, prywatnych przedsiębiorców oraz mieszkańców Włocławka. Podczas happeningu promuje się rower jako ekologiczny środek lokomocji miejskiej oraz zachęca mieszkańców Włocławka do korzystania z miejskiego transportu publicznego, w celu zmniejszenia zanieczyszczenia. Podczas happeningu promuje się także zdrową żywność
i ruch jako najskuteczniejszy lek XXI wieku. Będzie można zatem obejrzeć wystawę producentów potraw regionalnych i zdrowej żywności oraz jednostek promujących zdrowy styl życia. Stałym elementem podsumowującym przedsięwzięcie jest Rajd rowerowy, polegająca na udziale jak największej liczby mieszkańców Włocławka w rajdzie rowerowym ulicami miasta. Oprócz tego w ramach obchodów „Dnia bez Samochodu” PWSZ organizuje pogadanki z policją na temat bezpieczeństwa na drodze, skierowane do uczniów szkół podstawowych z Włocławka i regionu.
Celem kolejnego happeningu jest poszerzenie grupy docelowej odbiorców kampanii rowerowej o młodzież szkół ponadgimnazjalnych z Włocławka i regionu Kujaw. Biorąc pod uwagę poszerzenie grupy odbiorców tj. zwiększenie liczby studentów korzystających
z rowerów, jakimi dysponuje uczelnia, planowany jest zakup ośmiu nowych rowerów.
„Święto żuru” w Brześciu Kujawskim – promowanie przez PWSZ we Włocławku regionalnej potrawy, jaką jest żur kujawski. Dziś żurek kujawski należy do obowiązkowych potraw na stole i staje się coraz bardziej popularny. Od 2007 roku widnieje w grupie potraw regionalnych Unii Europejskiej. Dlatego niezmiernie ważne jest poznawanie
i podtrzymywanie tradycji związanej z gotowaniem żuru kujawskiego.
„Ekologiczny Kampus” to projekt mający na celu przekształcenie budynków dydaktycznych
i rektoratu w „uczelnię proekologicznych zachowań na co dzień”, czyli tzw. matecznik proekologicznych zachowań studentów. Planuje się na terenie pozostałych budynków uczelni zainicjowanie wzorowego systemu segregacji odpadów. We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych umieści się specjalnie oznakowane estetyczne i kolorowe pojemniki na odpady. Zunifikowanie wizualne wszystkich elementów systemu będzie przypominać, wymuszać,
w rezultacie kształtować proekologiczne zachowania polegające wrzucenie odpadu do odpowiedniego pojemnika. Podczas realizacji projektu „Ekostudent w Ekoregionie – III edycja” uczelnia zyskała kosze do segregacji odpadów dla Domu Studenta. Chcąc kontynuować proekologiczne zachowania zarówno wśród studentów jaki i pracowników
w kolejnym projekcie planujemy zakup koszy do segregacji odpadów dla Rektoratu przy ul. Maja 17.

„EKOLOGICZNA UCZELNIA” 

maj 2017 – kwiecień 2018

Celem przedsięwzięcia było propagowanie tematyki edukacji ekologicznej na wielu płaszczyznach, poprzez różnorodność działań i grup docelowych (Edukacja od przedszkola do seniora). Szczególną uwagę w programie zwróciliśmy na propagowanie zdrowego, ekologicznego odżywiania i aktywności fizycznej.

Tematyka zajęć dotyczyła w szczególności:

 • propagowania zdrowego, aktywnego trybu życia,
 • propagowania lokalnych, ekologicznych produktów,
 • głównych zasad ochrony przyrody,
 • segregacji odpadów,
 • oszczędzania wody,
 • oszczędzania energii.
 • popularyzacja wiedzy na temat ochrony środowiska w grupach wiekowych od przedszkolaka do seniora,
 • propagowanie zdrowego stylu życia w tym zdrowego odżywiania się i aktywności fizycznej,
 • aktywny udział w przedsięwzięciach mających na celu ochronę środowiska i zdrowia,
 • wykształcenie odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego,
 • rozbudzanie potrzeby kontaktu z przyrodą,
 • zmiana świadomości i postaw oraz wykształcenie nawyków racjonalnego gospodarowania odpadami, które powstają w naszych gospodarstwach domowych, poznanie sposobów ograniczenia produkowanych przez nas odpadów,
 • rozwijanie poczucia indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za stan środowiska,
 • budowanie postaw proekologicznych,
 • budowanie poczucia przynależności narodowej i regionalnej,
 • zachęcanie rodziców i opiekunów do uczestnictwa w programowaniu treści i działań proekologicznych.

 

Główne cele programu:

 

Beneficjenci programu:

Ważną rolę w procesie kształcenia postaw ekologicznych odgrywa zapoczątkowana już w przedszkolach edukacja, która polega na kształtowaniu u dzieci przedszkolnych odpowiedzialności za stan przyrody poprzez budzenie świadomości ekologicznej. Wiedzę przyrodniczą kształtujemy przez całe życie, a edukacja przyrodnicza w przedszkolu – to jeden z bardzo ważnych etapów tego procesu. Jakość i zakres doświadczeń przyrodniczych dzieci zależy w dużej mierze od wpływu środowiska, w którym żyją. W przedszkolu jest wiele okazji do rozbudzania wrażliwości ekologicznej, propagowania zdrowego stylu życia w tym zdrowego odżywiania się i aktywności fizycznej, aktywnego udziału w przedsięwzięciach mających na celu ochronę środowiska i zdrowia.

Aby powyższe cele zrealizować, działania w ramach programu skierowane były do odbiorców wszystkich grup wiekowych: przede wszystkim do dzieci oraz rodziców i dziadków dzieci biorących udział w programie.

Opis zadania:

W ramach cyklu zajęć “Żyj aktywnie i zdrowo” przeprowadzone zostały warsztaty i zajęcia edukacyjne dla dzieci i seniorów. W trakcie warsztatów dzieci zapoznały się z problematyką dot. zdrowego i aktywnego stylu życia przede wszystkim zdrowego odżywiania, ochrony przyrody, ale również problematyką dot. oszczędzania wody i energii oraz racjonalnego gospodarowania odpadami.

 1. Żyj aktywnie i zdrowo

Ważnym aspektem życia codziennego jest zdrowe żywienie i regularna aktywność fizyczna. Statystyki biją na alarm: ponad 25% dzieci i ponad 50% dorosłych w Polsce ma nadwagę lub otyłość. Nie można obok takich danych przechodzić obojętnie. Wprowadzenie odpowiedniej diety i aktywności to trudne do realizacji przedsięwzięcie. Dlatego nasze Przedszkole realizowało program “Żyj aktywnie i zdrowo”. Program zakładał realizację zajęć dla dzieci, rodziców, dziadków dot. zdrowego, ekologicznego odżywiania oraz aktywności fizycznej. Uczyliśmy nie tylko co jest zdrowe i wartościowe, ale zwróciliśmy również uwagę na kilka aspektów naszego codziennego życia. Podczas zajęć dowiedzieć można się było m.in.:

 • czy kuchenka mikrofalowa jest bezpieczna,
 • jaki wpływ ma pole elektromagnetyczne na nasze zdrowie,
 • co i jak jeść żeby być zdrowym,
 • jaki wpływ na nasze zdrowie ma właściwa dieta i aktywność fizyczna, EKO styl życia – EKO odżywianie,
 • barwniki i konserwanty w żywności – chemia żywności – konieczność czy zbędny balast,
 • lista szkodliwych E,
 • co kryje się pod oznaczeniami na opakowaniach.

Dodatkowo w ramach przygotowywanych przez przedszkolną kuchnię posiłków dla dzieci stawialiśmy na zdrowe, regionalne produkty. Poprzez przygotowywane w kuchni posiłki dodatkowo propagowaliśmy spożywanie owoców i warzyw oraz zdrowych produktów.

 1. 2.Eko mural – Ekologiczna uczelnia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku w swoich działaniach przykłada dużą wagę do kwestii ekologicznych i promocji postaw ekologicznych wśród dzieci, młodzieży i lokalnego środowiska. Jedną z inicjatyw mających wpływać na świadomość ekologiczną ma być powstały w roku 2017 Eko-mural wykonany na szczycie budynku dydaktycznego PWSZ przy ul. Mechaników 3. Celem Eko-muralu jest zwrócenie uwagi na kwestie ekologiczne związane m.in. z oszczędzaniem energii, oszczędzaniem papieru, rozwijaniem poczucia odpowiedzialności za stan środowiska, budowaniem postaw proekologicznych, rozbudzaniem potrzeby kontaktu z przyrodą.

Celem realizacji Eko murala w ramach przedsięwzięcia Ekologiczna uczelnia było wpływanie na świadomość ekologiczną społeczeństwa poprzez ingerencję w przestrzeń publiczną. Taki pierwszy street art to ciekawe działanie wynikające z potrzeby walki i przeciwdziałania złym nawykom i postawom powodującym degradację środowiska. Przedmiotem zadania było wykonanie wielkoformatowego (umieszczonego na szczycie 4 piętrowego budynku Uczelni), kolorowego muralu promującego treści proekologiczne wśród mieszkańców Włocławka i przejeżdżających przez Włocławek podróżnych PKP (mural sąsiaduje z dworcem PKP). Tematyka muralu koresponduje z otoczeniem i promuje treści kształtujące postawy proekologiczne.

Efekt ekologiczny: wzrost świadomości ekologicznej:

 • wzrost poziomu świadomości uczestników programu na temat: zdrowego, aktywnego i ekologicznego stylu życia,
 • nabycie nawyków zdrowego trybu życia, w tym zdrowego odżywiania się i aktywności fizycznej,
 • poznanie sposobów ograniczenia odpadów w gospodarstwie domowym,
 • poznanie sposobów dbania o środowisko, m.in. poprzez segregację odpadów,
 • oszczędzanie wody i energii,
 • wykształcenie odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego,
 • zbliżenie do świata przyrody poprzez poznawanie go, dostrzeganie jego piękna, nabywanie opiekuńczego stosunku do otaczającego środowiska, wykształtowanie mądrego i umiejętnego współżycia człowieka z przyrodą. Rozwiniecie poczucia troski i odpowiedzialności o obecną i przyszłą jakość życia na ziemi.

Efekt      Efekt rzeczowy:

 • stworzenie eko murala,
 • doposażenie kuchni w sprzęt do realizacja programu: “Żyj aktywnie i zdrowo”,
 • zakup materiałów dydaktycznych niezbędnych do realizacji programu.

Budżet przedsięwzięcia Ekologiczna uczelnia:

Budżet projektu:                    26222,24 zł

Środki z WFOŚiGW:             20000,00 zł

Udział własny:                       6 222,24 zł

W ramach realizacji przedsięwzięcia „Ekologiczna uczelnia” zrealizowano łącznie 54 godz. zajęć dydaktycznych dla dzieci, rodziców i dziadków.

“Ekologiczne dzieciaki czyli bon ton w przyrodzie”

kwiecień 2018 – listopad 2018

Celem przedsięwzięcia “Ekologiczne dzieciaki czyli bon ton w przyrodzie” realizowanego w ramach Programu Edukacja ekologiczna 2018 – 2019 ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu była:

 • popularyzacja wiedzy na temat ochrony środowiska
 • wykształcenie odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego,
 • rozwijanie poczucia indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za stan środowiska,
 • kształtowanie postawy szacunku i odpowiedzialności za środowisko, w którym żyjemy,
 • nabywanie umiejętności obserwowania zjawisk przyrodniczych, wyciąganie i formułowanie wniosków,
 • kształtowanie nawyków zdrowego trybu życia, w tym zdrowego odżywiania się,
 • edukacja ekologiczna i przyrodnicza,
 • budowanie postaw proekologicznych,
 • zmiana świadomości i postaw oraz wykształcenie nawyków racjonalnego gospodarowania odpadami, które powstają w naszych gospodarstwach domowych,
 • budowanie poczucia przynależności narodowej i regionalnej,

 

Beneficjenci programu: dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Zakładany efekt rzeczowy polegał na: przeprowadzeniu zajęć z zakresu edukacji ekologicznej dla uczestników zajęć w ilości 1 250 osób. Efekt ekologiczny jest równoznaczny z efektem rzeczowym (wzrost świadomości ekologicznej i przyrodniczej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym społeczeństwa)

Budżet projektu:                             35 500,00 zł

Środki z WFOŚiGW:                      35 500,00 zł

W ramach przedsięwzięcia zrealizowano łącznie: 236 godziny zajęć z edukacji ekologicznej, przyrodniczej i prozdrowotnej dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Ostatecznie w związku z dużym zainteresowaniem proponowanymi zajęciami w przedsięwzięciu wzięło udział 1375 dzieci.

Skip to content