;

projekt MCSM

Zwiększenie jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo w PUZ we Włocławku poprzez rozwój MCSM oraz wdrożenie programu rozwojowego

W dniu 06 maja 2020 r. Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku podpisała umowę o dofinansowanie projektu „Zwiększenie jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo w PUZ we Włocławku poprzez rozwój MCSM oraz wdrożenie programu rozwojowego” (nr POWR.05.03.00-00-0014/19).

Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Szpitalem Lipno sp. z o.o.

WARTOŚĆ PROJEKTU:

Wartość całkowita: 2 586 703,62

Dofinansowanie: 2 586 703,62 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 2 180 073,81
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia
Działanie 5.3. Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

OKRES REALIZACJI:

1 kwietnia 2020 roku – 31 grudnia 2022 roku

CEL PROJEKTU:

Podniesienie jakości kształcenia kadr medycznych w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku poprzez wdrożenie w latach 2020-2022 programu rozwoju kształcenia praktycznego metodą symulacji medycznej dla kierunku pielęgniarstwo oraz rozwój Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej.

ADRESACI:

· Bezpośredni – studentki i studenci kierunku pielęgniarstwo – studia I st. Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku z naborów na lata: 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021

· Pośredni – Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku w zakresie modernizacji Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej i wdrożenia programu rozwojowego przyczyniającego się do podniesienia standardów nauczania na kierunku pielęgniarstwo w zakresie praktycznego przygotowania studentów do pracy zawodowej oraz jej pracownicy:

kadra dydaktyczna – nauczyciele akademiccy zatrudnieni na kierunku Pielęgniarstwo
kadra techniczna – pracownicy administracji i obsługi MCSM

GŁÓWNE ETAPY REALIZACJI:

I. Opracowanie programu rozwojowego dla kierunku pielęgniarstwo przyczyniającego się do podniesienia standardów nauczania w zakresie praktycznego przygotowania studentów do pracy zawodowej.

II. Modernizacja Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej obejmująca:
· Prace adaptacyjne w budynku przy ul. Obrońców Wisły 1920 roku 21/25.
· Zakup doposażenia
W ramach projektu planowane jest:
· Utworzenie i wyposażenie 4 nowych pracowni:
– sali pielęgniarskiej – SWW (sala wysokiej wierności)
– pomieszczenia kontrolnego – sala pielęgniarska
– sali ćwiczeń umiejętności technicznych
– sali egzaminacyjnej OSCE/sali do pre/debrefingu
· Modernizacja i doposażenie 3 istniejących pracowni:
– sali symulacji w zakresie ALS
– sali symulacji w zakresie BLS
– sali do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich
Pomieszczenia dydaktyczne zostaną przebudowane i wyposażone zgodnie ze standardami Ministerstwa Zdrowia w wysokospecjalistyczny sprzęt intensywnego nadzoru, system audio-video, symulatory wysokiej wierności oraz fantomy i trenażery, które w pełni symulują czynności życiowe człowieka.

III. Prowadzenie zajęć dodatkowych dla studentów – wykraczających poza standardowy program kształcenia – przyczyniających się do nabycia kompetencji w zakresie zmieniających się trendów epidemiologicznych i demograficznych w formie:
· praktyk ponadprogramowych w podmiocie leczniczym
· szkoleń praktycznych z zakresu symulacji medycznej

IV. Realizacji dodatkowych działań podnoszących jakość kształcenia w formie:
· szkoleń dla kadry dydaktycznej z zakresu prowadzenia zajęć metodą symulacji medycznej
· staży praktycznych dla kadry dydaktycznej w podmiocie leczniczym
· szkoleń dla kadry zarządzającej i obsługującej MCSM
· wdrożenia programu pacjenta standaryzowanego

V. Opracowania narzędzi dydaktycznych:
· podręcznika symulacji
· bazy scenariuszy symulacji medycznej

VI. Realizacji zajęć dydaktycznych określonych w podstawie programowej dla studentów kierunku Pielęgniarstwo metodą symulacji medycznej w MCSM

Skip to content