;

projekt MCSM

Zwiększenie jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo w PUZ we Włocławku poprzez rozwój MCSM oraz wdrożenie programu rozwojowego

 Projekt nr POWR.05.03.00-00-0014/19 pt. „Zwiększenie jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo w PUZ we Włocławku poprzez rozwój MCSM oraz wdrożenie programu rozwojowego” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (zgodnie z umową nr POWR.05.03.00-00-0014/19-00/3739/2020/93 z dnia 6 maja 2020 roku). 

Projekt realizowany przez Państwową Akademię Nauk Stosowanych we Włocławku (dawniej Państwową Uczelnię Zawodową we Włocławku) w partnerstwie ze Szpitalem Lipno sp. z o.o.

OKRES REALIZACJI:

1 kwietnia 2020 roku –  31 października 2023 roku

CEL PROJEKTU:

Podniesienie w okresie 01.04.2020-31.12.2022 jakości kształcenia kadr medycznych w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku poprzez wdrożenie w latach 2020-2022 programu rozwoju kształcenia praktycznego metodą symulacji medycznej dla kierunku pielęgniarstwo oraz rozwój Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej.

ADRESACI:

  • Bezpośredni – osoby uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym na kierunku Pielęgniarstwo st. I stopnia w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

 – studentki i studenci kierunku pielęgniarstwo – studia I st. z naborów na lata: 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021

  • Pośredni – podmiot – Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku w zakresie modernizacji Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej i wdrożenia programu rozwojowego przyczyniającego się do podniesienia standardów nauczania na kierunku pielęgniarstwo w zakresie praktycznego przygotowania studentów do pracy zawodowej oraz jej pracownicy:

kadra dydaktyczna – nauczyciele akademiccy zatrudnieni na kierunku Pielęgniarstwo
kadra techniczna – pracownicy administracji i obsługi MCSM

PLANOWANE EFEKTY:

W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące rezultaty:

  • Liczba wdrożonych programów rozwojowych – 1
  • Liczba osób, które dzięki wsparciu programu uzyskały uprawnienia do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej – 56 osób
  • Odsetek studentów, którzy poprzez udział w zajęciach dodatkowych z obszaru epidemiologiczno-demograficznego podnieśli kompetencje w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom w ramach realizacji świadczeń zdrowotnych w przebiegu chorób przewlekłych – 80%
  • Liczba pracowników kadry dydaktycznej, którzy uzyskali, kompetencje praktyczne w zakresie nauczania metodą symulacji medycznej (instruktor symulacji medycznej) – 12 osób
  • Liczba pracowników kadry zarządzającej i obsługi, którzy uzyskali kompetencje w zakresie zarządzania i obsługi MCSM – 4 osoby

Ponadto w ramach projektu zmodernizowane zostanie Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej usytuowane w budynku przy ul. Obrońców Wisły 1920 roku 21/25.

GŁÓWNE ETAPY REALIZACJI:

I.     Opracowanie programu rozwojowego dla kierunku pielęgniarstwo

 

II.   Rozwój Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej poprzez:

·       utworzenie 2 nowych pracowni:

– sali pielęgniarskiej – SWW (sala wysokiej wierności)

– pomieszczenia kontrolnego – sala pielęgniarska

·       doposażenie/unowocześnienie 5 pracowni:

– sali egzaminacyjnej OSCE/sali do pre/debrefingu

– sali symulacji w zakresie ALS

– sali symulacji w zakresie BLS

– sali do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich

– sali ćwiczeń umiejętności technicznych

 

III.  Prowadzenie zajęć dodatkowych dla studentów – wykraczających poza standardowy program kształcenia – przyczyniających się do nabycia kompetencji w zakresie zmieniających się trendów epidemiologicznych i demograficznych w formie:

·       praktyk ponadprogramowych w podmiocie leczniczym

·       szkoleń praktycznych z zakresu symulacji medycznej

 

IV.    Realizacji dodatkowych działań podnoszących jakość kształcenia w formie:

·       szkoleń dla kadry dydaktycznej z zakresu prowadzenia zajęć metodą symulacji medycznej

·        staży praktycznych dla kadry dydaktycznej w podmiocie leczniczym

·       szkoleń dla kadry zarządzającej i obsługującej MCSM

·       wdrożenia programu pacjenta standaryzowanego

·       opracowania narzędzi dydaktycznych (podręcznika symulacji, bazy scenariuszy symulacji medycznej)

 

V.      Realizacji zajęć dydaktycznych określonych w podstawie programowej dla studentów kierunku Pielęgniarstwo metodą symulacji medycznej w MCSM 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 586 703,62 zł

Dofinansowanie: 2 586 703,62 zł,  w tym wkład Funduszy Europejskich:  2 180 073,81 zł oraz wkład Budżetu Państwa: 406 629,81 zł

Skip to content