;

Ubezpieczenia

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU (NNW) STUDENTÓW

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwego  wypadki (NNW) jest dobrowolne, jednak zaleca się jego posiadanie, aby w czasie zaistnienia wypadku poszkodowany student mógł skorzystać z odszkodowania.

Ubezpieczenie się zalecane jest szczególnie tym studentom, którzy w bieżącym roku akademickim zobowiązani są do realizacji praktyki zawodowej/zajęć praktycznych.

Polisę ubezpieczenia wykupić można w dowolnym zakładzie ubezpieczeniowym, który w swej ofercie posiada ubezpieczenie następstw nieszczęśliwego wypadku, dla studentów.

Student, przed rozpoczęciem praktyki zawodowej zobowiązany jest złożyć w Dziale Nauczania pisemne oświadczenie, iż na czas realizacji praktyki zawodowej/zajęć praktycznych posiada ubezpieczenie następstw nieszczęśliwego wypadku (NNW). 

ubezpieczenie nnw w roku akademickim 2022/2023

W roku akademickim 2022/2023 umowa ubezpieczenia studentów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) została zawarta z firmą InterRisk VIENNA INSURANCE GROUP Centrala 77, ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa 

  • okres ubezpieczenia: od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r.
  • Składka na ubezpieczenie: 52 zł
  • Suma ubezpieczenia: 25 000 zł

Przystąpić do ubezpieczenia można wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej – UBEZPIECZ SIĘ – do 15 grudnia 2022 r.

Załączniki:
Oferta ubezpieczenia – pobierz
Ogólne Warunki Ubezpieczenia OWU Edu Plus – pobierz
Tabela norm uszczerbku na zdrowiu – pobierz

Osoba do kontaktu


Hanna Zawidzka
PANS we Włocławku

Dział Nauczania
tel. 698 075 483 
hanna.zawidzka@pans.wloclawek.pl 

Oferta ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej studenta pielęgniarstwa

Jest to ubezpieczenie, w którym ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody nieumyślnie wyrządzone przez studenta w związku z realizacją przez niego praktyk zawodowych, zajęć praktycznych.

Posiadanie ubezpieczenia jest obowiązkowe, jeśli w bieżącym roku akademickim student zobowiązany jest do realizacji praktyki zawodowej/zajęć praktycznych.

Polisę ubezpieczenia wykupić można w dowolnym zakładzie ubezpieczeniowym, który w swej ofercie posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC), dla studentów pielęgniarstwa.

Student kierunku pielęgniarstwo przed rozpoczęciem praktyki zawodowej/zajęć praktycznych zobowiązany jest złożyć w Dziale Nauczania pisemne oświadczenie, iż na czas realizacji praktyki zawodowej/zajęć praktycznych, posiada:
 

– ubezpieczenie następstw nieszczęśliwego wypadku (NNW)

– aktualną Pracowniczą Książeczkę Zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych/orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych  

– ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC), dla studenta kierunku pielęgniarstwo z tytułu szkód nieumyślnych wyrządzonych przez studenta w związku z realizacją przez niego praktyk zawodowych, zajęć praktycznych.

Oświadczenie stanowi załącznik nr 8 do Regulaminu praktyk zawodowych, zajęć praktycznych i staży w PANS we Włocławku.

Osoby do kontaktu


Hanna Zawidzka
PANS we Włocławku

Dział Nauczania
tel. 698 075 483 
hanna.zawidzka@pans.wloclawek.pl 

Ubezpieczenie zdrowotne studentów

Obowiązek ubezpieczenia studenta, który jest obywatelem polskim spoczywa na:

  1. rodzicach studenta:

    –  do 26 roku życia,

  1. współmałżonku, jeżeli podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego (wynikającemu np. ze stosunku pracy)

    –  bez ograniczenia wieku studenta.

Uczelnia zgłasza do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego studenta, który:

  • ukończył 26 rok życia i nie podlega ubezpieczeniu z innego tytułu (praca, rejestracja w Urzędzie Pracy, pracujący współmałżonek),
  • lub nie ukończył 26 roku życia i:

–  jest sierotą zupełną, tj. nie żyją obydwoje rodzice oraz dziadkowie,

– jest wychowankiem domu dziecka, rodziny zastępczej w okresie usamodzielnienia i nie podlega ubezpieczeniu z innego tytułu.

Uwaga: uczelnia nie jest zobowiązana do automatycznego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego.

Zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego uczelnia dokonuje wyłączenie na wniosek studenta, na podstawie wypełnionego Oświadczenia (zał. Nr 1 do Regulaminu zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego studentów PANS we Włocławku).

Wniosek należy złożyć nie później niż w ciągu 7 dni od daty utraty tytułu do ubezpieczenia
oraz w przypadku ukończenia 26 roku życia.

Niezbędne dokumenty:

Przypominamy, że studenci, którzy zgłaszają się do ubezpieczenia zdrowotnego nie mogą:
       –  pozostawać w stałym stosunku pracy z jakimkolwiek pracodawcą,

       –  być zatrudnieni tymczasowo na umowę o pracę lub umowę zlecenia,

       –  być zarejestrowani jako bezrobotni w Urzędzie Pracy,

       –  prowadzić działalności gospodarczej ani współpracować z osobami prowadzącymi działalność,
       –  posiadać ubezpieczenia z innego tytułu (np. pracujący współmałżonek).

Wyrejestrowanie z ubezpieczenia:

  1. Student składający Oświadczenie w celu objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym przez Uczelnię zobowiązuje się do niezwłocznego zgłoszenia powstania innego tytułu do ubezpieczenia (najpóźniej w terminie 7 dni od daty jego powstania), pod rygorem odpowiedzialności karnej.
  2. W informacji przekazywanej uczelni należy podać datę powstania nowego tytułu do ubezpieczenia.
  3. Informację należy przekazać do pracownika Kwestury osobiście lub drogą mailową (adres e-mail na dole strony).

W przypadku udzielenia informacji niezgodnych z prawdą grozi odpowiedzialność karna na mocy art. 233 § 1 Kodeksu Karnego (Dz. U. z 1997 r. nr 88, poz. 553 z późniejszymi zmianami).

Informacje dodatkowe:

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego studentów przez Uczelnię wygasa z dniem   ukończenia szkoły wyższej albo skreślenia z listy studentów.

Za termin ukończenia studiów wyższych uważa się termin obrony pracy dyplomowej, nie dłużej jednak niż do 30 września roku akademickiego, w którym student zaliczył ostatni semestr
studiów przewidziany planem studiów.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla studentów wygasa po upływie 4 miesięcy od zakończenia nauki lub skreślenia z listy studentów, czyli od momentu wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla członków rodziny studenta ustaje po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.

Wszelkich formalności można dokonać osobiście w Kwesturze Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku (ul. 3 Maja 17, pok. 12),

kontakt telefoniczny pod nr. 600 985 359,

adres e-mail: edyta.dyrcz@pans.wloclawek.pl

Uwaga: Studenci, którzy pracują tylko w okresie wakacji  na umowę o pracę uzyskują na krótko swój własny tytuł do ubezpieczenia, a tym samym automatycznie są wyrejestrowani przez ZUS z ubezpieczenia zgłoszonego np. przez rodziców lub uczelnię. Po zakończeniu pracy, pracodawca dokona wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego i właśnie wtedy student powinien przypomnieć rodzicom, aby ponownie zgłosili go jako członka rodziny lub zgłosić się do uczelni w celu ponownego złożenia Oświadczenia. W innej sytuacji będzie nieubezpieczony, co może mieć konsekwencji związane z koniecznością opłaty za leczenie. Także w przypadku, gdy rodzice studenta zmieniają pracę, powinni zgłosić na nowo członków rodziny do ubezpieczenia u kolejnego pracodawcy.

 

Oświadczenie studenta PANS – pobierz

Skip to content