;

Pedagogika

Studia bez opłat we Włocławku
Zapisz się

Specjalności

Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza
Pedagogika resocjalizacyjna

Dziedzina

Nauki społeczne

Profil kształcenia

Praktyczny

Poziom kształcenia

Studia I stopnia

Forma studiów

Stacjonarne z trybem
dla pracujących

Czas trwania

3 lata (6 semestrów)

O kierunku

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza | Pedagogika resocjalizacyjna

Dla kogo kierunek?

Kierunek skierowany jest do:

✔︎ osób lubiących pracę z ludźmi;

✔︎ osób empatycznych, cierpliwych, wyrozumiałych;

✔︎ osób odczuwających powołanie do pracy pedagogicznej;

✔︎ osób wykazujących się umiejętnościami słuchania oraz przekazywania wiedzy w przystępny i kreatywny sposób;

Mężczyzna notujący w notesie
Dziewczynka trzymająca książki

Perspektywy zatrudnienia

Dokąd po studiach?

✔︎ Pedagog szkolny

✔︎ Pracownik placówki penitencjarnej

✔︎ Pracownik pogotowia opiekuńczego

✔︎ Pracownik policyjnej izby dziecka

✔︎ Wychowawca: internatu, domu dziecka, świetlicy, młodzieżowego ośrodka wychowawczego, młodzieżowego ośrodka socjoterapii, zakładu poprawczego, schroniska dla nieletnich

Ucz się od praktyków

✔︎ Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do pracy wychowawczej, opiekuńczej, terapeutycznej, resocjalizacyjnej oraz doradczej;

✔︎ Studenci pedagogiki uzyskują podstawową wiedzę pedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz praktyczną wiedzę zawodową w zakresie wybranej specjalności;

✔︎ Pedagogika to nauka o wychowaniu. Studia pedagogiczne mają zatem nauczyć studenta, w jaki sposób przekazywać innym posiadaną wiedzę, jakie metody i techniki są w tym przypadku najskuteczniejsze oraz jak dostosować nauczanie do konkretnej osoby czy grupy;

✔︎ Na studiach pierwszego stopnia student może wybrać jedną z dwóch specjalizacji: Pedagogika Resocjalizacyjna oraz Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza.

Dodatkowe informacje

Dowiedz się więcej na temat kierunku

✔︎ Pedagogika społeczna

✔︎ Psychologia wychowawcza i społeczna

✔︎ Trening umiejętności wychowawczych

✔︎ Podstawy socjoterapii

✔︎ Metodyka pracy profilaktyczno-resocjalizacyjnej

✔︎ Warsztaty terapii zajęciowej

✔︎ Absolwent posiada wiedzę z zakresu nauk pedagogicznych oraz dyscyplin współdziałających (w tym psychologii, socjologii, filozofii, nauk biologicznych;

✔︎ Posiada kompetencje społeczne do współdziałania w grupie, aktywnej pracy w organizacjach, placówkach i instytucjach realizujących działania opiekuńczo-wychowawcze;

✔︎ Absolwent jest przygotowany do pracy pedagoga jako człowieka, który dostrzega, diagnozuje i właściwie reaguje na zjawiska związane z wychowaniem, opieką i doradztwem;

✔︎ Absolwent specjalności Pedagogika Resocjalizacyjna ma uporządkowaną, podstawową wiedzę z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej, w tym o uczestnikach procesu resocjalizacji, zorientowaną na zastosowania praktyczne w działalności resocjalizacyjnej i profilaktycznej.

✔︎ dr hab. Jarosław Horowski, prof. PANS

✔︎ dr Ireneusz Kopeke

✔︎ dr Piotr Krzywicki

✔︎ dr Barbara Moraczewska, prof. PANS

✔︎ dr Paweł Sobierajski, prof. PANS – Dziekan Wydziału  Nauk Społecznych i Humanistycznych

✔︎ mgr Anna Osińska

Też chcesz zostać studentem Akademii we Włocławku?

Lub dowiedz się więcej o rekrutacji.

Kierownik zakładu pedagogiki

Pedagogika

dr Karolina Kaszlińska

Program studiów na kierunku pedagogika w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku skonstruowany jest zgodnie z obowiązującymi regulacjami, dzięki czemu absolwenci otrzymują pedagogiczne kwalifikacje zawodowe właściwe dla studiów pierwszego stopnia. Nasi absolwenci pracują w placówkach opiekuńczo-wychowawzych, resocjalizacyjno-wychowawczych, zakładach karnych, poradniach, fundacjach, szkołach i ośrodkach z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Kształcimy praktycznie, we współpracy z przedstawicielami lokalnych instytucji.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej o naszej ofercie!

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej o naszej ofercie!

Pedagogika

Specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Specjalność: pedagogika resocjalizacyjna

dziedzina: nauki społeczne

Profil kształcenia: praktyczny

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

CZAS TRWANIA STUDIÓW: 3 lata, 6 semestrów

Studia pedagogiczne na naszej uczelni mają przede wszystkim wymiar praktyczny. Wykładowcy to doświadczeni zawodowo pedagodzy, którzy przekazują nam cenne wskazówki potrzebne do przyszłej pracy. My – jako studenci – odbywany urozmaicone praktyki zawodowe, przez co już na studiach zdobywany nie tylko wiedzę teoretyczną, ale i doświadczenie. Istnieje prężnie działające Koło Młodych Pedagogów, którego członkowie chętnie angażują się w coraz to nowe inicjatywy. Zachęcam wszystkich zainteresowanych, studiowaniem pedagogiki do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną.

Ewelina Szarecka studentka III roku Pedagogiki resocjalizacyjnej

O kierunku

 • Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do pracy wychowawczej, opiekuńczej, terapeutycznej, resocjalizacyjnej oraz doradczej;
 • Studenci pedagogiki uzyskują podstawową wiedzę pedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz praktyczną wiedzę zawodową w zakresie wybranej specjalności;
 • Pedagogika to nauka o wychowaniu. Studia pedagogiczne mają zatem nauczyć studenta, w jaki sposób przekazywać innym posiadaną wiedzę, jakie metody i techniki są w tym przypadku najskuteczniejsze oraz jak dostosować nauczanie do konkretnej osoby czy grupy;
 • Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika będzie przygotowany do podjęcia pracy zawodowej, jak i kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia. Program studiów jest tak skonstruowany, aby umożliwić zdobycie kwalifikacji praktycznych, jak i teoretycznych. Przygotowanie do zawodu i skonfrontowanie wiedzy teoretycznej w warunkach rzeczywistych następuje m.in. podczas praktyk zawodowych.
 • Na studiach pierwszego stopnia student może wybrać jedną z dwóch specjalizacji: Pedagogika Resocjalizacyjna oraz Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza.

Adresaci

 • Kierunek skierowany jest do:
 • osób lubiących pracę z ludźmi;
 • osób empatycznych, cierpliwych, wyrozumiałych;
 • osób odczuwających powołanie do pracy pedagogicznej;
 • osób wykazujących się umiejętnościami słuchania oraz przekazywania wiedzy w przystępny i kreatywny sposób;
 • osób z pasją

Wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne

 • Absolwent posiada wiedzę z zakresu nauk pedagogicznych oraz dyscyplin współdziałających (w tym psychologii, socjologii, filozofii, nauk biologicznych;
 • Posiada kompetencje społeczne do współdziałania w grupie, aktywnej pracy w organizacjach, placówkach i instytucjach realizujących działania opiekuńczo-wychowawcze;
 • Absolwent jest przygotowany do pracy pedagoga jako człowieka, który dostrzega, diagnozuje i właściwie reaguje na zjawiska związane z wychowaniem, opieką i doradztwem;
 • Absolwent specjalności Pedagogika Resocjalizacyjna ma uporządkowaną, podstawową wiedzę z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej, w tym o uczestnikach procesu resocjalizacji, zorientowaną na zastosowania praktyczne w działalności resocjalizacyjnej i profilaktycznej.

Perspektywy zatrudnienia

Przykłady stanowisk pracy
 • Pedagog szkolny
 • Pracownik placówki penitencjarnej
 • Pracownik pogotowia opiekuńczego
 • Pracownik policyjnej izby dziecka
 • Wychowawca: internatu, domu dziecka, świetlicy, młodzieżowego ośrodka wychowawczego, młodzieżowego ośrodka socjoterapii, zakładu poprawczego, schroniska dla nieletnich

Studia dla pracujących w PUZ we Włocławku

Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku oferuje studia bezpłatne dla osób aktywnych zawodowo. Oferta skierowana jest do kandydatów, którzy chcą uzupełnić wykształcenie lub zdobyć nowe kwalifikacje, ale ze względu na pracę nie mogą podjąć nauki w trybie całodziennych zajęć.

Na studiach stacjonarnych dla pracujących zajęcia odbywają się po południu w wybrane dni tygodnia łącznie z sobotą. Taki tryb studiów umożliwia łączenie nauki z pracą. Studenci mają możliwość skorzystania z indywidualnej organizacji studiów, która oznacza, że student może indywidualnie ustalić terminy zaliczeń i egzaminów, nie musi też uczestniczyć w zajęciach, które kolidują z jego pracą (regulamin studiów dopuszcza 50 % nieobecności). Ponadto część zajęć studenci odbywają w formie e-learningu. Nie przyjeżdżając na uczelnię, oszczędzają czas, wysiłek i fundusze. Zajęcia są bezpłatne. 

Stypendium rektora i nie tylko*

O stypendium rektora może ubiegać się student, który:

 1. zaliczył co najmniej I rok studiów w terminie określonym organizacją roku akademickiego bez warunkowego kontynuowania studiów;
 2. jest studentem I roku studiów drugiego stopnia.

O stypendium rektora może ubiegać się również student przyjęty na I rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

 1. laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
 2. medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o których mowa w przepisach o sporcie.

Stypendium rektora może otrzymać student, który spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:

 1. uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen nie niższą niż 4,0 i znalazł się w grupie 7% studentów (wg stanu na dzień 1 października danego roku akademickiego), którzy uzyskali najwyższe średnie ocen na danym kierunku/specjalności (dotyczy kierunku filologia), roku studiów oraz poziomie studiów;
 2. uzyskał w ostatnim roku studiów osiągnięcia naukowe lub artystyczne lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie na poziomie co najmniej krajowym.

* Poza samym stypendium rektora, uczelnia oferuje także stypendia socjalne, dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi. Student Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku ma prawo do ubiegania się o stypendium Ministra.

Etapy rekrutacji

Krok 1
Zapisz się online na bezpłatne studia. Wydrukuj dokumenty i podpisz je w wyznaczonych miejscach
Krok 2
Dokonaj opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia na konto uczelni. Opłata wynosi 85 zł
Krok 3
Złóż komplet dokumentów w białej teczce podpisanej Twoim imieniem, nazwiskiem oraz nazwą kierunku.
Krok 1
Zapisz się online na bezpłatne studia. Wydrukuj dokumenty i podpisz je w wyznaczonych miejscach
Krok 2
Dokonaj opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia na konto uczelni. Opłata wynosi 85 zł
Krok 3
Złóż komplet dokumentów w białej teczce podpisanej Twoim imieniem, nazwiskiem oraz nazwą kierunku.

Informacje dodatkowe

Opłaty za postępowanie rekrutacyjne

Wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2021/2022 w PUZ we Włocławku wynosi 85,00 zł.
Opłaty można dokonać za pośrednictwem poczty (druk przekazu do pobrania w IRK) lub przelewem na rachunek bankowy nr: 72 1540 1069 2001 8720 6079 0001
Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia jest bezzwrotna!
Z opłaty zwolnieni są wychowankowie domów dziecka oraz pełne sieroty, które nie ukończyły 25 lat oraz osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Terminy rekrutacji na rok akademicki 2022/2023

Rekrutacja elektroniczna: od 23 września 2022 r. do 15 października 2022 r.
Termin składania dokumentów od od 23 września 2022 r. do 15 października 2022 r.
Termin egzaminu sprawdzającego stopień znajomości języka angielskiego oraz znajomości języka polskiego (dotyczy kandydatów cudzoziemców): 17 października 2022 r.
Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego 19 października 2022 r.

Uwaga!
Egzamin potwierdzający stopień znajomości języka angielskiego dotyczy tylko kandydatów na kierunek/specjalność filologia angielska, którzy nie zdawali matury z języka angielskiego, oraz którzy nie posiadają innych dokumentów potwierdzających znajomość języka na poziomie minimum A2-B1 (patrz zasady rekrutacji)

Zobacz także

Skip to content