;

Pielęgniarstwo

Darmowe studia we Włocławku
Zapisz się

Poziom kształcenia

Studia I stopnia

Profil kształcenia

Praktyczny

Forma studiów

Studia stacjonarne

Czas trwania

3 lata (6 semestrów)

O kierunku

Pielęgniarstwo

Dla kogo kierunek?

Kierunek skierowany jest do:

✔︎ osób, empatycznych, wrażliwych, odpowiedzialnych, cierpliwych; 

✔︎ osób bez przygotowania zawodowego, posiadających świadectwo dojrzałości;

✔︎ osób, które ukończyły szkoły pomaturalne kształcące w innych zawodach, posiadają świadectwo dojrzałości i chcą uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe; 

✔︎ osób, które posiadają świadectwo dojrzałości i są aktualnie czynne zawodowo oraz wykonują inny zawód medyczny (np. położna, ratownik medyczny, fizjoterapeuta, opiekun medyczny) i chcą uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe.

Pielęgniarka uśmiechająca sie.
Pielęgniarka robiąca zastrzyk

Perspektywy zatrudnienia

Dokąd po studiach?

✔︎ podmioty lecznicze (szpitale. zakłady opiekuńcze/opiekuńczo-lecznicze, ośrodki opieki paliatywno-hospicyjnej),

✔︎ domy opieki społecznej,

✔︎ jednostki organizacyjne Sił Zbrojnych RP oraz Służby Więziennej, udzielające świadczeń związanych z ochroną zdrowia i opieką zdrowotną. 

Ucz się od praktyków

✔︎ Kształcenie praktyczne studenci rozpoczynają się w warunkach symulowanych w nowoczesnym Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznych;

✔︎ przygotowanie do profesjonalnej opieki pielęgniarskiej odbywa się pod kierunkiem praktyków – pracowników podmiotów leczniczych;

✔︎ kształcenie praktyczne realizowane jest w podmiotach leczniczych, zlokalizowanych blisko miejsca zamieszkania, studiowania i pracy studentów.

Dodatkowe informacje

Dowiedz się więcej na temat kierunku

✔︎ Zdrowie publiczne

✔︎ Etyka zawodu pielęgniarki

✔︎ Podstawy pielęgniarstwa

✔︎ Patologia

✔︎ Absolwent wykazuje znajomość prawnych, etycznych i społecznych uwarunkowań odnoszących się do wykonywania zawodu pielęgniarki. Potrafi samodzielnie organizować, planować i sprawować całościową i zindywidualizowaną opiekę pielęgniarską nad osobą chorą, z niepełnosprawnością i umierającą, wykorzystując wskazania aktualnej wiedzy medycznej. Standardy kształcenia na kierunku pielęgniarstwo uwzględniają kompetencje absolwenta do wystawiania recepty na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, niezbędne do kontynuacji leczenia w ramach realizacji zleceń lekarskich.

✔︎ dr n. med. Beata Haor, prof. PANS

✔︎ prof. dr hab. n. med. Krzysztof Buczyłko

✔︎ prof. dr hab. n. o zdr. Robert Ślusarz, prof. PANS

✔︎ dr n. o zdr. Anna Antczak-Komoterska

✔︎ dr n. med. Grażyna Chojnacka-Kowalewska

✔︎ dr n. med. Lech Grzelak

✔︎ dr n. med. Dorota Kochman, prof. PANS

✔︎ dr n. o zdr. Mariola Rybka, prof. PANS

✔︎dr n. med. Rafał Szadurski-Szadujkis

✔︎mgr pielęgniarstwa Marzena Chwiałkowska

✔︎mgr pielęgniarstwa Natalia Grączewska

✔︎mgr pielęgniarstwa Agnieszka Piernikowska

✔︎mgr pielęgniarstwa Anna Piotrowska

✔︎mgr pielęgniarstwa Joanna Przybylska

✔︎mgr pielęgniarstwa Monika Rychlewska

✔︎mgr pielęgniarstwa Teresa Siemianowska 

Nasi absolwenci

Sprawdź co mówią o nas nasi absolwenci!

"„Wybrałam pielęgniarstwo, bo chcę pomagać ludziom. Wiedziałam także, że nie będę miała problemów ze znalezieniem zatrudnienia. W przyszłości zdecyduję, gdzie będę pracować”.
Natalia S.
Absolwentka kierunku: pielęgniarstwo

Też chcesz zostać studentem Akademii we Włocławku?

Lub dowiedz się więcej o rekrutacji.

dr n.med. Beata Haor, prof. PANS Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu

Pielęgniarstwo Włocławek

“Kierunek pielęgniarstwo w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku to propozycja dla tych wszystkich, którzy chcą łączyć pasję z możliwością zdobycia atrakcyjnego zawodu. Jest to także oferta kierowana do osób czynnych zawodowo, które chcą zmienić swój dotychczasowy profil zawodowy lub rozwinąć aktualne kompetencje. Bezpłatne studia na kierunku pielęgniarstwo prowadzone są w ramach pierwszego i drugiego stopnia”

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej o naszej ofercie!

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej o naszej ofercie!

kierunek Pielęgniarstwo

Poziom kształcenia: studia I stopnia

Profil kształcenia: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne (bezpłatne)

Czas trwania studiów stacjonarnych 3 lata, 6 semestrów (zajęcia od poniedziałku do piątku)

Wybrałam pielęgniarstwo, bo chcę pomagać ludziom. Wiedziałam także, że nie będę miała problemów ze znalezieniem zatrudnienia. W przyszłości zdecyduję, gdzie będę pracowa

Natalia Sikora studentka studiów I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo w PUZ we Włocławku

Po wielu latach pracy dostałam szansę doskonalenia swoich kompetencji zawodowych w myśl założeń nowoczesnego pielęgniarstwa. Wszystko to dało mi satysfakcję, podniosło moją samoocenę i sprawiło, że swój zawód wykonuję z większą świadomością.

mgr Agnieszka Stawicka absolwentka studiów II stopnia na kierunku Pielęgniarstwo w PUZ we Włocławku Pielęgniarka oddziałowa WSS we Włocławku

O kierunku

 • Pielęgniarstwo to kierunek kształcący przyszłych specjalistów opieki medycznej. Uczący umiejętności potrzebnych do wykonywania czynności mających na celu pielęgnację chorych i opiekę nad nimi
 • Kierunek przygotowuje studenta do podjęcia profesjonalnej opieki pielęgniarskiej, uzbraja go w aktualną wiedzę niezbędną do świadczenia wysokiego poziomu opieki zdrowotnej;
 • To doskonała propozycja dla osób empatycznych, cierpliwych, wrażliwych i lubiących pracę z ludźmi, ale przede wszystkim dla osób odpowiedzialnych.

Adresaci

 • Kierunek skierowany jest do:
 • osób, empatycznych, wrażliwych, cierpliwych, lubiących pracę z ludźmi;
 • osób odpowiedzialnych i świadomych wszystkich aspektów wiążących się z pracą z chorymi;
 • osób wykazujących się wyjątkową siłą psychiczną;
 • osób bez przygotowania zawodowego, posiadających świadectwo dojrzałości;
 • osób, które posiadają świadectwo dojrzałości i są aktualnie czynne zawodowo lub wykonują inny zawód medyczny (np. położna, ratownik medyczny, fizjoterapeuta, opiekun medyczny), a które chcą uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe.

Wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne

 • Absolwent wykazuje znajomość prawnych, etycznych i społecznych uwarunkowań odnoszących się do wykonywania zawodu pielęgniarki;
 • Absolwent potrafi samodzielnie organizować, planować i sprawować całościową i zindywidualizowaną opiekę pielęgniarską nad osobą chorą, z niepełnosprawnością i umierającą, wykorzystując wskazania aktualnej wiedzy medycznej;
 • Standardy kształcenia na kierunku pielęgniarstwo uwzględniają kompetencje absolwenta do wystawiania recepty na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, niezbędne do kontynuacji leczenia w ramach realizacji zleceń lekarskich.

Perspektywy zatrudnienia

Przykłady miejsc pracy
 • Szpitale
 • Zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze
 • Zakłady opiekuńczo-lecznicze
 • Ośrodki opieki paliatywno-hospicyjnej
 • Zakład podstawowej opieki zdrowotnej
 • Domy opieki społecznej
 • Ośrodki medycyny pracy
 • Placówki nauczania i wychowania
 • Jednostki organizacji Sił Zbrojnych RP oraz Służby Więziennej, udzielających świadczeń związanych z ochroną zdrowia i opieką zdrowotną- w zależności od rodzaju dodatkowych kwalifikacji zawodowych absolwenta

Stypendium rektora i nie tylko*

O stypendium rektora może ubiegać się student, który:

 1. zaliczył co najmniej I rok studiów w terminie określonym organizacją roku akademickiego bez warunkowego kontynuowania studiów;
 2. jest studentem I roku studiów drugiego stopnia.

O stypendium rektora może ubiegać się również student przyjęty na I rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

 1. laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
 2. medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o których mowa w przepisach o sporcie.

Stypendium rektora może otrzymać student, który spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:

 1. uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen nie niższą niż 4,0 i znalazł się w grupie 7% studentów (wg stanu na dzień 1 października danego roku akademickiego), którzy uzyskali najwyższe średnie ocen na danym kierunku/specjalności (dotyczy kierunku filologia), roku studiów oraz poziomie studiów;
 2. uzyskał w ostatnim roku studiów osiągnięcia naukowe lub artystyczne lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie na poziomie co najmniej krajowym.

* Poza samym stypendium rektora, uczelnia oferuje także stypendia socjalne, dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi. Student Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku ma prawo do ubiegania się o stypendium Ministra.

Etapy rekrutacji

Krok 1
Zapisz się online na bezpłatne studia. Wydrukuj dokumenty i podpisz je w wyznaczonych miejscach
Krok 2
Dokonaj opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia na konto uczelni. Opłata wynosi 85 zł
Krok 3
Złóż komplet dokumentów w białej teczce podpisanej Twoim imieniem, nazwiskiem oraz nazwą kierunku.
Krok 1
Zapisz się online na bezpłatne studia. Wydrukuj dokumenty i podpisz je w wyznaczonych miejscach
Krok 2
Dokonaj opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia na konto uczelni. Opłata wynosi 85 zł
Krok 3
Złóż komplet dokumentów w białej teczce podpisanej Twoim imieniem, nazwiskiem oraz nazwą kierunku.

Informacje dodatkowe

Opłaty za postępowanie rekrutacyjne

Wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2021/2022 w PUZ we Włocławku wynosi 85,00 zł.
Opłaty można dokonać za pośrednictwem poczty (druk przekazu do pobrania w IRK) lub przelewem na rachunek bankowy nr: 72 1540 1069 2001 8720 6079 0001
Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia jest bezzwrotna!
Z opłaty zwolnieni są wychowankowie domów dziecka oraz pełne sieroty, które nie ukończyły 25 lat oraz osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Terminy rekrutacji na rok akademicki 2022/2023

Rekrutacja elektroniczna: od 23 września 2022 r. do 15 października 2022 r.
Termin składania dokumentów od od 23 września 2022 r. do 15 października 2022 r.
Termin egzaminu sprawdzającego stopień znajomości języka angielskiego oraz znajomości języka polskiego (dotyczy kandydatów cudzoziemców): 17 października 2022 r.
Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego 19 października 2022 r.

Uwaga!
Egzamin potwierdzający stopień znajomości języka angielskiego dotyczy tylko kandydatów na kierunek/specjalność filologia angielska, którzy nie zdawali matury z języka angielskiego, oraz którzy nie posiadają innych dokumentów potwierdzających znajomość języka na poziomie minimum A2-B1 (patrz zasady rekrutacji)

Zobacz także

Skip to content