;

ŚWIADCZENIA DLA STUDENTÓW

STYPENDIUM SOCJALNE

STYPENDIUM SOCJALNE  – SKŁADANIE WNIOSKÓW ZAPISY 

https://puzwloclawek.nakiedy.pl/

Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.

Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2023/2024 wynosi 1294,40 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości.

Wnioski wraz z pełną dokumentacją potwierdzającą sytuację materialną należy składać w terminie 21 dni od rozpoczęcia roku akademickiego.

W przypadku pogorszenia się sytuacji materialnej rodziny studenta lub w innym przypadku (np. wznowienie studiów, powrót z urlopu, przeniesienie z innej uczelni itp.), po złożeniu przez studenta pisemnych wyjaśnień dopuszcza się możliwość złożenia wniosku w trakcie trwania roku akademickiego. Prawo do stypendium ustala się od miesiąca, w którym złożono kompletny wniosek (przyznanie świadczenia uzależnione jest od stanu środków Funduszu Stypendialnego).

Wnioski o przyznanie na rok akademicki 2023/2024 stypendium socjalnego/stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości należy składać w terminie od 02.10.2023 r. do 23.10.2023 r.

Wnioski przyjmowane są w Dziale Nauczania (ul. Mechaników 3, pok. nr 11 i 13) w poniedziałek, środę, czwartek i piątek w godz. 9:00 – 14:00 oraz we wtorek w godz. 12:00 – 17:00.

Wszyscy studenci, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 600,00 zł zobowiązani są do dołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej albo centrum usług społecznych  o korzystaniu w roku złożenia wniosku ze świadczeń z pomocy społecznej przez studenta lub członków jego rodziny. Składając wniosek o wydanie zaświadczenia student powinien powołać się na art. 88 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Wnioski wraz z aktualnym orzeczeniem należy składać w terminie 21 dni od rozpoczęcia roku akademickiego. W sytuacji wydania przez organ orzekający orzeczenia po tym terminie lub w innym przypadku (np. wznowienie studiów, powrót z urlopu, przeniesienie z innej uczelni itp.), po złożeniu przez studenta pisemnych wyjaśnień dopuszcza się możliwość złożenia wniosku w trakcie trwania roku akademickiego. Prawo do stypendium ustala się od miesiąca, w którym złożono kompletny wniosek (przyznanie świadczenia uzależnione jest od stanu środków Funduszu Stypendialnego).

Wnioski o przyznanie na rok akademicki 2023/2024 stypendium dla osób niepełnosprawnych należy składać w terminie od 02.10.2023 r. do 23.10.2023 r.

Wnioski przyjmowane są w Dziale Nauczania (ul. Mechaników 3, pok. nr 11) w poniedziałek, środę, czwartek i piątek w godz. 9:00 – 14:00 oraz we wtorek w godz. 12:00 – 17:00.

UWAGA – zmiany w przepisach tzw. covidowych.

Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw, wprowadza nowe terminy ważności orzeczeń o niepełnosprawności lub jej stopniu. Zgodnie z w/w ustawą orzeczenia, których okres upłynąłby:

 • do 31 grudnia 2020 r. – zachowują ważność do 31 grudnia 2023 r.;
 • w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. – zachowują ważnośc do 31 marca 2024 r.;
 • w okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia 05.08.2023 r. – zachowują ważność do 30 września 2024 r.

STYPENDIUM REKTORA

O stypendium rektora może ubiegać się student, który:

 1. zaliczył poprzedni rok studiów (semestr zimowy i letni) w terminie określonym organizacją roku akademickiego bez warunkowego kontynuowania studiów lub;
 2. jest studentem I roku studiów drugiego stopnia.

O stypendium rektora może ubiegać się również student przyjęty na I rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

 1. laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
 2. medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o których mowa w przepisach o sporcie.

Stypendium rektora może otrzymać student, który spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:

 1. uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen nie niższą niż 4,0 i znalazł się w grupie 7% studentów (wg stanu na dzień 1 października danego roku akademickiego), którzy uzyskali najwyższe średnie ocen na danym kierunku/specjalności (dotyczy kierunku filologia), roku studiów oraz poziomie studiów;
 2. uzyskał w ostatnim roku studiów osiągnięcia naukowe lub artystyczne lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie na poziomie co najmniej krajowym.

W przypadku studentów I roku studiów drugiego stopnia za ostatni rok studiów uważa się ostatni rok studiów pierwszego stopnia.

Wnioski o przyznanie na rok akademicki 2023/2024 stypendium rektora należy składać w terminie od 02.10.2023 r. do 23.10.2023 r.

Wnioski przyjmowane są w Dziale Nauczania (ul. Mechaników 3, pok. nr 11) w poniedziałek, środę, czwartek i piątek w godz. 9:00 – 14:00 oraz we wtorek w godz. 12:00 – 17:00.

Studenci posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności przyjmowani są poza kolejnością.

Studenci ubiegający się o przyznanie stypendium, przed złożeniem w Dziale Nauczania wniosku powinni zgłosić się do dziekanatu właściwego wydziału w celu potwierdzenia średniej ocen.

Student I roku studiów drugiego stopnia, który ukończył studia pierwszego stopnia w innej uczelni zobowiązany jest dołączyć do wniosku zaświadczenie potwierdzające uzyskaną średnią ocen.

ZAPOMOGA

Zapomoga może być przyznana studentowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

Trudną sytuacją życiową mogą być w szczególności n/w zdarzenia:

 1. śmierć członka rodziny studenta pozostającego ze studentem we wspólnym gospodarstwie domowym;
 2. ciężka choroba studenta lub członka rodziny studenta pozostającego ze studentem we wspólnym gospodarstwie domowym;
 3. klęski żywiołowe np. pożar, powódź;
 4. nieszczęśliwy wypadek studenta lub członka rodziny studenta pozostającego ze studentem we wspólnym gospodarstwie domowym;
 5. urodzenie dziecka przez studentkę lub małżonkę studenta;
 6. inne, na skutek których student znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

O zapomogę można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie świadczenia.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia, okoliczności opisanych we wniosku oraz wykazać koszty z tym związane. Studenci, którzy w danym roku akademickim nie mają przyznanego stypendium socjalnego zobowiązani są ponadto dostarczyć dokumenty potwierdzające sytuację materialną rodziny.

 

STYPENDIUM MINISTRA

O stypendium ministra może ubiegać się student, który zaliczył rok studiów w poprzednim roku akademickim i uzyskał w danym roku akademickim wpis na kolejny rok studiów albo został przyjęty na studia drugiego stopnia oraz wykazał się:

 1. znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami lub;
 2. znaczącymi osiągnięciami sportowymi.

Studenci zainteresowani ubieganiem się o przyznanie na rok akademicki 2023/2024 stypendium ministra powinni do dnia 25 września 2023 r. złożyć osobiście w Dziale Nauczania (ul. Mechaników 3, pok. nr 11) kierowaną do Rektora kandydaturę wraz z załącznikami dokumentującymi wymagane osiągnięcia (w wersji papierowej oraz elektronicznej).

Skip to content