;

ŚWIADCZENIA DLA STUDENTÓW

 

Komisja Stypendialna na posiedzeniu w dniu 9 listopada 2022 r. przyznała na rok akademicki 2022/2023 stypendia socjalne, stypendia dla osób niepełnosprawnych, stypendia rektora oraz zapomogi.  

Wszyscy zainteresowani proszeni są o odbiór decyzji, które będą wydawane w dniach 18 i 19 listopada 2022 r. w budynku dydaktycznym przy ul. Mechaników 3, wg poniższego wykazu:

18.11.2022 r. (piątek) w godz. 10.00 – 14:00

ADMINISTRACJA, PRAWO, MENEDŻERSKIE STUDIA FINANSOWO-PRAWNE, ZARZĄDZANIE, INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ – pok. nr 12

PEDAGOGIKA, PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA, FILOLOGIA ANGIELSKA, NOWE MEDIA I E- BIZNES, PIELĘGNIARSTWO, INFORMATYKA, MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, AUTOMATYKA I ROBOTYKA – pok. nr 13

19.11.2022 r. (sobota)  w godz. 7.30 – 12:00

WSZYSTKIE KIERUNKI STUDIÓW – pok. nr 12

 

STYPENDIUM SOCJALNE

STYPENDIUM SOCJALNE  – SKŁADANIE WNIOSKÓW ZAPISY 

https://puzwloclawek.nakiedy.pl/

Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.

Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2022/2023 wynosi 1051,70 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości.

Wnioski wraz z pełną dokumentacją potwierdzającą sytuację materialną należy składać w terminie 21 dni od rozpoczęcia roku akademickiego.

W przypadku pogorszenia się sytuacji materialnej rodziny studenta lub w innym przypadku (np. wznowienie studiów, powrót z urlopu, przeniesienie z innej uczelni itp.), po złożeniu przez studenta pisemnych wyjaśnień dopuszcza się możliwość złożenia wniosku w trakcie trwania roku akademickiego. Prawo do stypendium ustala się od miesiąca, w którym złożono kompletny wniosek (przyznanie świadczenia uzależnione jest od stanu środków Funduszu Stypendialnego).

Wnioski o przyznanie na rok akademicki 2021/2022 stypendium socjalnego/stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości należy składać w terminie od 01.10.2022 r. do 28.10.2022 r.

Wnioski przyjmowane są w Dziale Nauczania (ul. Mechaników 3, pok. nr 12 i 13) w poniedziałek, środę, czwartek i piątek w godz. 9:00 – 14:00 oraz we wtorek w godz. 12:00 – 17:00.

Wszyscy studenci, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 600,00 zł zobowiązani są do dołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny. Składając wniosek o wydanie zaświadczenia przez ośrodek pomocy społecznej student powinien powołać się na art. 88 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Wnioski wraz z aktualnym orzeczeniem należy składać w terminie 21 dni od rozpoczęcia roku akademickiego. W sytuacji wydania przez organ orzekający orzeczenia po tym terminie lub w innym przypadku (np. wznowienie studiów, powrót z urlopu, przeniesienie z innej uczelni itp.), po złożeniu przez studenta pisemnych wyjaśnień dopuszcza się możliwość złożenia wniosku w trakcie trwania roku akademickiego. Prawo do stypendium ustala się od miesiąca, w którym złożono kompletny wniosek (przyznanie świadczenia uzależnione jest od stanu środków Funduszu Stypendialnego).

Wnioski o przyznanie na rok akademicki 2022/2023 stypendium dla osób niepełnosprawnych należy składać w terminie od 01.10.2022 r. do 28.10.2022 r.

Wnioski przyjmowane są w Dziale Nauczania (ul. Mechaników 3, pok. nr 12) w poniedziałek, środę, czwartek i piątek w godz. 9:00 – 14:00 oraz we wtorek w godz. 12:00 – 17:00.

Orzeczenia, których ważność upłynęła po 31 marca 2020 r. zachowują ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia (zgodnie z art. 15 h ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw) 2

STYPENDIUM REKTORA

O stypendium rektora może ubiegać się student, który:

 1. zaliczył poprzedni rok studiów (semestr zimowy i letni) w terminie określonym organizacją roku akademickiego bez warunkowego kontynuowania studiów lub;
 2. jest studentem I roku studiów drugiego stopnia.

O stypendium rektora może ubiegać się również student przyjęty na I rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

 1. laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
 2. medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o których mowa w przepisach o sporcie.

Stypendium rektora może otrzymać student, który spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:

 1. uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen nie niższą niż 4,0 i znalazł się w grupie 7% studentów (wg stanu na dzień 1 października danego roku akademickiego), którzy uzyskali najwyższe średnie ocen na danym kierunku/specjalności (dotyczy kierunku filologia), roku studiów oraz poziomie studiów;
 2. uzyskał w ostatnim roku studiów osiągnięcia naukowe lub artystyczne lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie na poziomie co najmniej krajowym.

W przypadku studentów I roku studiów drugiego stopnia za ostatni rok studiów uważa się ostatni rok studiów pierwszego stopnia.

Wnioski o przyznanie na rok akademicki 2022/2023 stypendium rektora należy składać w terminie od 01.10.2022 r. do 28.10.2022 r.

Wnioski przyjmowane są w Dziale Nauczania (ul. Mechaników 3, pok. nr 21) w poniedziałek, środę, czwartek i piątek w godz. 9:00 – 14:00 oraz we wtorek w godz. 12:00 – 17:00.

Studenci posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności przyjmowani są poza kolejnością.

Studenci ubiegający się o przyznanie stypendium, przed złożeniem w Dziale Nauczania wniosku powinni zgłosić się do dziekanatu właściwego wydziału w celu potwierdzenia średniej ocen.

Student I roku studiów drugiego stopnia, który ukończył studia pierwszego stopnia w innej uczelni zobowiązany jest dołączyć do wniosku zaświadczenie potwierdzające uzyskaną średnią ocen.

ZAPOMOGA

Zapomoga może być przyznana studentowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

Trudną sytuacją życiową mogą być w szczególności n/w zdarzenia:

 1. śmierć członka rodziny studenta pozostającego ze studentem we wspólnym gospodarstwie domowym;
 2. ciężka choroba studenta lub członka rodziny studenta pozostającego ze studentem we wspólnym gospodarstwie domowym;
 3. klęski żywiołowe np. pożar, powódź;
 4. nieszczęśliwy wypadek studenta lub członka rodziny studenta pozostającego ze studentem we wspólnym gospodarstwie domowym;
 5. urodzenie dziecka przez studentkę lub małżonkę studenta;
 6. inne, na skutek których student znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

O zapomogę można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie świadczenia.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia, okoliczności opisanych we wniosku oraz wykazać koszty z tym związane. Studenci, którzy w danym roku akademickim nie mają przyznanego stypendium socjalnego zobowiązani są ponadto dostarczyć dokumenty potwierdzające sytuację materialną rodziny.

 

STYPENDIUM MINISTRA

O stypendium ministra może ubiegać się student, który zaliczył rok studiów w poprzednim roku akademickim i uzyskał w danym roku akademickim wpis na kolejny rok studiów albo został przyjęty na studia drugiego stopnia oraz wykazał się:

 1. znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami lub;
 2. znaczącymi osiągnięciami sportowymi.

Studenci zainteresowani ubieganiem się o przyznanie na rok akademicki 2022/2023 stypendium ministra powinni do dnia 23 września 2022 r. złożyć osobiście w Dziale Nauczania (ul. Mechaników 3, pok. nr 12) kierowaną do Rektora kandydaturę wraz z załącznikami dokumentującymi wymagane osiągnięcia (w wersji papierowej oraz elektronicznej).

Skip to content