;

Inżynieria zarządzania

Przyjdź i studiuj za darmo we Włocławku
Zapisz się

Specjalności

1. Inżynieria logistyki
2. Inżynieria jakości
3. inżynieria produkcji

Dziedzina

Nauki społeczne oraz nauki
inżynieryjno-techniczne

Profil kształcenia

Praktyczny

Poziom kształcenia

Studia I stopnia

Forma studiów

Stacjonarne z trybem
dla pracujących

Czas trwania

3,5 roku (7 semestrów)

O kierunku

Inżynieria zarządzania | Inżynieria logistyki | Inżynieria jakości | Inżynieria produkcji

Dla kogo kierunek?

Kierunek skierowany jest do:

✔︎ osób chcących łączyć kompetencje biznesowe i technologiczne;

✔︎ osób kreatywnych, komunikatywnych i zorganizowanych;

✔︎ osób przedsiębiorczych i odpowiedzialnych;

✔︎osób stawiających na samorozwój.

Kobieta w żółtym kasku trzymająca plan

Perspektywy zatrudnienia

Dokąd po studiach?

✔︎ Działy HR

✔︎ Jednostki badawcze

✔︎ Firmy doradcze, outsourcingowe

✔︎ Konsultant w zrządzaniu operacyjnym, marketingu, finansach

Ucz się od praktyków

✔︎ Inżyniera zarządzania jest nowoczesną koncepcją kształcenia inżynierów dostosowaną do aktualnego rynku pracy, opartą na praktyce oraz potrzebach firm i instytucji;

✔︎ Coraz większa specjalizacja firm na rynku powoduje, że potrzebne są osoby, które są w stanie zająć się całościową analizą i interpretacją procesów technologicznych zachodzących w przedsiębiorstwach. Takie osoby mogą być ogniwem łączącym wysoce wyspecjalizowanych inżynierów z kadrą kierowniczą firmy;

✔︎ To doskonała propozycja dla osób chcących łączyć kompetencje biznesowe i technologiczne;

✔︎ Student może wybrać jedną z trzech specjalizacji: Inżynieria logistyki, Inżynieria Jakości oraz Inżynieria produkcji.

Mężczyzna rozmawiający z kobietą.

Dodatkowe informacje

Dowiedz się więcej na temat kierunku

✔︎ Nauka o materiałach

✔︎ Podstawy zarządzania

✔︎ Mikroekonomia

✔︎ Korespondencja handlowa

✔︎ Grafika inżynierska

✔︎ Prawo gospodarcze

✔︎ Absolwent kierunku Inżynieria zarządzania posiada wykształcenie obejmujące wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne w zakresie nauk o zarządzaniu, ekonomii, a także gruntowną wiedzę inżynierską oraz umiejętności menedżerskie;

✔︎ Posiada wiedzę oraz praktyczne umiejętności z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw i analizowania ich zasobów, analizowania otoczenia rynkowego, planowania i implementowania rozwiązań optymalizujących procesy produkcyjne oraz zarządcze;

✔︎ Wykazuje umiejętności menedżerskie w zakresie budowania przywództwa, kierowania zespołem, rozwiązywania konfliktów, prowadzenia negocjacji i rozmów biznesowych;

✔︎ Wyposażony jest w umiejętności niezbędne do projektowania i optymalizacji procesów w przedsiębiorstwach, projektowania i wdrażania systemów zarządzania oraz asocjacji problemów technicznych z ekonomicznymi.

✔︎ dr Małgorzata Karolewska-Szparaga

✔︎ mgr inż. Janusz Jaworski 

✔︎ dr inż. Konrad Cichocki

✔︎ mgr Agnieszka Janiak 

✔︎ dr Łukasz Topolewski

✔︎ dr Maja Kołtońska

Nasi absolwenci

Sprawdź co mówią o nas nasi absolwenci!

„Jestem absolwentem PANS we Włocławku. Ukończyłem studia na kierunku: inżynieria zarządzania. Obecnie pracuję w międzynarodowej korporacji. Swoją przygodę z przedsiębiorstwem produkcyjnym zacząłem już podczas studiów. Na podstawie wiedzy, którą zdobyłem w uczelni oraz swojemu zaangażowaniu podczas praktyk zawodowych dostałem propozycję stałej pracy”
Paweł
Absolwent inżynierii zarządzania

Też chcesz zostać studentem Akademii we Włocławku?

Lub dowiedz się więcej o rekrutacji.

Kierownik zakładu inżynierii zarządzania

Inżynieria zarządzania

dr Małgorzata Karolewska-Szparaga

„Gwarancją jakości kształcenia na kierunku inzynieria zarządzania są znakomici i doświadczeni
nauczyciele akademiccy, praktycy realizujący
zajęcia dydaktyczne, a także spotkania z
praktykami, wizyty studyjne i inne możliwości
podnoszenia wiedzy i umiejętności”.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej o naszej ofercie!

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej o naszej ofercie!

Inżynieria Zarządzania

Specjalność: Inżynieria logistyki

Specjalność: INŻYNIERIA JAKOŚCI

Specjalność: INŻYNIERIA PRODUKCJI

DZIEDZINA: NAUKI SPOŁECZNE ORAZ NAUKI INŻYNIERYJNO-TECHNICZNE

Profil kształcenia: praktyczny

POZIOM kształcenia: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Forma studiów: stacjonarne

CZAS TRWANIA STUDIÓW: 3,5 roku, 7 semestrów

Jestem absolwentem Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku. Ukończyłem studia na kierunku: inżynieria zarządzania. Obecnie pracuję w międzynarodowej korporacji na stanowisku: Młodszy Specjalista ds. Przygotowania Produkcji. Swoją przygodę z przedsiębiorstwem produkcyjnym zacząłem już podczas studiów, gdyż miałem przyjemność odbyć praktykę zawodową oraz pisać pracę inżynierską. Na podstawie wiedzy, którą zdobyłem na uczelni oraz swojemu zaangażowaniu podczas praktyk zawodowych dostałem propozycję stałej pracy w WIKA Polska

Patryk Więznowski absolwent kierunku Inżynieria Zarządzania

O kierunku

 • Inżyniera zarządzania jest nowoczesną koncepcją kształcenia inżynierów dostosowaną do aktualnego rynku pracy, opartą na praktyce oraz potrzebach firm i instytucji;
 • Coraz większa specjalizacja firm na rynku powoduje, że potrzebne są osoby, które są w stanie zająć się całościową analizą i interpretacją procesów technologicznych zachodzących w przedsiębiorstwach. Takie osoby mogą być ogniwem łączącym wysoce wyspecjalizowanych inżynierów z kadrą kierowniczą firmy;
 • To doskonała propozycja dla osób chcących łączyć kompetencje biznesowe i technologiczne;
 • Student może wybrać jedną z trzech specjalizacji: Inżynieria logistyki, Inżynieria Jakości oraz Inżynieria produkcji.

Adresaci

 • Kierunek skierowany jest do:
 • osób chcących łączyć kompetencje biznesowe i technologiczne;
 • osób kreatywnych, komunikatywnych i zorganizowanych;
 • osób przedsiębiorczych i odpowiedzialnych;
 • osób stawiających na samorozwój.

Wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne

 • Absolwent kierunku Inżynieria zarządzania posiada wykształcenie obejmujące wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne w zakresie nauk o zarządzaniu, ekonomii, a także gruntowną wiedzę inżynierską oraz umiejętności menedżerskie;
 • Posiada wiedzę oraz praktyczne umiejętności z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw i analizowania ich zasobów, analizowania otoczenia rynkowego, planowania i implementowania rozwiązań optymalizujących procesy produkcyjne oraz zarządcze;
 • Wykazuje umiejętności menedżerskie w zakresie budowania przywództwa, kierowania zespołem, rozwiązywania konfliktów, prowadzenia negocjacji i rozmów biznesowych;
 • Wyposażony jest w umiejętności niezbędne do projektowania i optymalizacji procesów w przedsiębiorstwach, projektowania i wdrażania systemów zarządzania oraz asocjacji problemów technicznych z ekonomicznymi.

Perspektywy zatrudnienia

Przykłady miejsc pracy
 • Działy HR
 • Jednostki badawcze
 • Firmy doradcze, outsourcingowe
 • Konsultant w zrządzaniu operacyjnym, marketingu, finansach

Studia dla pracujących w PUZ we Włocławku

Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku oferuje studia bezpłatne dla osób aktywnych zawodowo. Oferta skierowana jest do kandydatów, którzy chcą uzupełnić wykształcenie lub zdobyć nowe kwalifikacje, ale ze względu na pracę nie mogą podjąć nauki w trybie całodziennych zajęć.

Na studiach stacjonarnych dla pracujących zajęcia odbywają się po południu w wybrane dni tygodnia łącznie z sobotą. Taki tryb studiów umożliwia łączenie nauki z pracą. Studenci mają możliwość skorzystania z indywidualnej organizacji studiów, która oznacza, że student może indywidualnie ustalić terminy zaliczeń i egzaminów, nie musi też uczestniczyć w zajęciach, które kolidują z jego pracą (regulamin studiów dopuszcza 50 % nieobecności). Ponadto część zajęć studenci odbywają w formie e-learningu. Nie przyjeżdżając na uczelnię, oszczędzają czas, wysiłek i fundusze. Zajęcia są bezpłatne. 

Stypendium rektora i nie tylko*

O stypendium rektora może ubiegać się student, który:

 1. zaliczył co najmniej I rok studiów w terminie określonym organizacją roku akademickiego bez warunkowego kontynuowania studiów;
 2. jest studentem I roku studiów drugiego stopnia.

O stypendium rektora może ubiegać się również student przyjęty na I rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

 1. laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
 2. medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o których mowa w przepisach o sporcie.

Stypendium rektora może otrzymać student, który spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:

 1. uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen nie niższą niż 4,0 i znalazł się w grupie 7% studentów (wg stanu na dzień 1 października danego roku akademickiego), którzy uzyskali najwyższe średnie ocen na danym kierunku/specjalności (dotyczy kierunku filologia), roku studiów oraz poziomie studiów;
 2. uzyskał w ostatnim roku studiów osiągnięcia naukowe lub artystyczne lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie na poziomie co najmniej krajowym.

* Poza samym stypendium rektora, uczelnia oferuje także stypendia socjalne, dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi. Student Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku ma prawo do ubiegania się o stypendium Ministra.

Etapy rekrutacji

Krok 1
Zapisz się online na bezpłatne studia. Wydrukuj dokumenty i podpisz je w wyznaczonych miejscach
Krok 2
Dokonaj opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia na konto uczelni. Opłata wynosi 85 zł
Krok 3
Złóż komplet dokumentów w białej teczce podpisanej Twoim imieniem, nazwiskiem oraz nazwą kierunku.
Krok 1
Zapisz się online na bezpłatne studia. Wydrukuj dokumenty i podpisz je w wyznaczonych miejscach
Krok 2
Dokonaj opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia na konto uczelni. Opłata wynosi 85 zł
Krok 3
Złóż komplet dokumentów w białej teczce podpisanej Twoim imieniem, nazwiskiem oraz nazwą kierunku.

Informacje dodatkowe

Opłaty za postępowanie rekrutacyjne

Wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2021/2022 w PUZ we Włocławku wynosi 85,00 zł.
Opłaty można dokonać za pośrednictwem poczty (druk przekazu do pobrania w IRK) lub przelewem na rachunek bankowy nr: 72 1540 1069 2001 8720 6079 0001
Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia jest bezzwrotna!
Z opłaty zwolnieni są wychowankowie domów dziecka oraz pełne sieroty, które nie ukończyły 25 lat oraz osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Terminy rekrutacji na rok akademicki 2022/2023

Rekrutacja elektroniczna: od 23 września 2022 r. do 15 października 2022 r.
Termin składania dokumentów od od 23 września 2022 r. do 15 października 2022 r.
Termin egzaminu sprawdzającego stopień znajomości języka angielskiego oraz znajomości języka polskiego (dotyczy kandydatów cudzoziemców): 17 października 2022 r.
Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego 19 października 2022 r.

Uwaga!
Egzamin potwierdzający stopień znajomości języka angielskiego dotyczy tylko kandydatów na kierunek/specjalność filologia angielska, którzy nie zdawali matury z języka angielskiego, oraz którzy nie posiadają innych dokumentów potwierdzających znajomość języka na poziomie minimum A2-B1 (patrz zasady rekrutacji)

Zobacz także

Skip to content