;

Rady Ekspertów

Rady Ekspertów w Państwowej akademii nauk stosowanych we Włocławku

Od wielu lat uczelnie wyższe podejmują działania, które mają na celu podnoszenie jakości kształcenia studentów – taki cel przyświecał również włocławskiej akademii, która podjęła decyzję o powołaniu Rad Ekspertów.

Misją Rad Ekspertów jest przede wszystkim podnoszenie jakości kształcenia praktycznego i jeszcze lepsze przygotowanie studentów do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Rady są społecznymi organami doradczymi i zostały powołane przy wydziałach oraz zakładach Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. 

Efektywna współpraca środowiska biznesu i nauki pozwoli na podejmowanie działań w zakresie tworzenia wysokiej jakości programów studiów, usprawnienia procesów edukacyjnych i podnoszenia standardów kształcenia. W skład Rady Ekspertów wchodzą m.in. przedstawiciele przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu, instytucji finansowych, środowisk społecznych, gospodarczych oraz pracownicy uczelni.

Do kompetencji Rady Ekspertów należy wyrażanie opinii o kierunkach działania instytutu bądź zakładu, wyrażanie opinii na temat oczekiwań pracodawców wobec absolwentów uczelni, opiniowanie wniosków w sprawie tworzenia nowych kierunków studiów z uwzględnieniem ich przydatności w poszczególnych gałęziach gospodarki, pomoc w rozszerzaniu współpracy gospodarczej, naukowej i dydaktycznej z zakładami pracy.

Skip to content