;

Administracja

Darmowe studia we Włocławku
Zapisz się

2 specjalności

1. Administracja gospodarcza
2. Administracja samorządowo-skarbowa

Dziedzina

Nauki społeczne

Profil kształcenia

Praktyczny

Poziom kształcenia

Studia I stopnia

Forma studiów

Stacjonarne z trybem
dla pracujących

Czas trwania

3 lata (6 semestrów)

O kierunku

Administracja gospodarcza, Administracja samorządowo-skarbowa

Dla kogo kierunek?

Kierunek skierowany jest do:

✔︎ osób planujących pracę w organach państwa, samorządu terytorialnego i administracji podmiotów gospodarczych;

✔︎ ambitnych, którzy chcą prowadzić swoją działalność gospodarczą;

✔︎ osób, które chcą nabyć umiejętności posługiwania się wiedzą z zakresu nauk prawnych i nauk o administracji;

Perspektywy zatrudnienia

Dokąd po studiach?

✔︎ urzędy gminy, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie,

✔︎ urzędy skarbowe i urzędy celno-skarbowe,

✔︎ prokuratura,

✔︎ sądy i prokuratura

✔︎ policja i straż miejska,

✔︎ własna działalność gospodarcza

Ucz się od praktyków

✔︎ To kierunek, który łączy w sobie ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i o administracji;

✔︎ Kierunek ten jest doskonałą propozycją dla tych, którzy zamierzają pracować w administracji publicznej,sektorze prywatnym lub prowadzić własną działalność gospodarczą;

✔︎ Administracja to kierunek uniwersalny i wszechstronny, dający szeroką gamę możliwości zawodowych;

✔︎ Student może wybrać jedną z dwóch specjalizacji: Administracja gospodarcza lub Administracja samorządowo-skarbowa.

Administracja - ucz się od praktyków

Dodatkowe informacje

Dowiedz się więcej na temat kierunku Administracja

✔︎ Inicjowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

✔︎ Publiczne prawo gospodarcze

✔︎ Postępowanie administracyjne

✔︎ Etyka urzędnicza

✔︎ Podatki i prawo podatkowe

✔︎ Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce

✔︎ Techniki biurowe

✔︎ Absolwent administracji samorządowo-skarbowej ; i administracji gospodarczej zapozna się z regulacjami prawnymi dotyczącymi funkcjonowania administracji publicznej i prywatnej;

✔︎ Absolwent będzie potrafił zarządzać majątkiem organów samorządowych, środkami publicznymi, a także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą

✔︎ Absolwent będzie wyposażony w wiedzę z zakresu prawa podatkowego i sposobu wykorzystanie go praktyce podczas pracy w instytucjach prywatnych i publicznych

✔︎ Absolwent będzie doskonale przygotowany do pracy w sektorze publicznym (urzędy gmin, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie, urzędy skarbowe, urzędy celno-skarbowe, sądy, prokuratura, policja) lub prywatnym, a także prowadzenia własnej działalności gospodarczej

✔︎ dr Fabian Nalikowski

✔︎ dr Robert Musiałkiewicz, prof. PANS

✔︎ mgr Daria Leciak

✔︎ prof. dr hab. Alfred Lutrzykowski

✔︎ dr Dawid Bunikowski, prof. PANS

✔︎ dr hab. Piotr Zariczny

✔︎ mgr Tomasz Bączykowski

✔︎ dr Krzysztof Czarnecki

✔︎ mgr Łukasz Przystupa

Nasi absolwenci

Sprawdź co mówią o nas nasi absolwenci!

„Jeżeli chcesz studiować administrację i zastanawiasz się nad wyborem uczelni, postaw na PANS we Włocławku. Tylko tutaj zostaniesz zauważony i doceniony. Na każdym kroku otrzymasz szansę na swój rozwój i możliwość podnoszenia swoich kompetencji.
Zdobędziesz cenną wiedzę praktyczną, która jest równie ważna jak wiedza teoretyczna. Setki godzin praktyk zawodowych pozwolą Ci na zdobycie doświadczenia i umiejętności, dzięki którym Twój start na rynku pracy będzie łatwiejszy.
Zapisz się na administrację i zadbaj o swoją przyszłość. Tak, jak ja to zrobiłem”.
Paweł

Też chcesz zostać studentem Akademii we Włocławku?

Lub dowiedz się więcej o rekrutacji.

Kierownik zakładu Administracji

Kierunek: Administracja

dr Fabian Nalikowski

“Nasz kierunek z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem, co w sumie nie dziwi. Dobra umiejętność posługiwania się cyfrowymi narzędziami jest niezbędna w znalezieniu dobrze płatnej pracy lub rozwijaniu własnego biznesu. Naszych studentów wyposażamy w wiedzę, umiejętności i kompetencje z szerokiego zakresu, do którego należą m.in.: marketing internetowy, ecommerce, dziennikarstwo, czy psychologia biznesu”

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej o naszej ofercie!

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej o naszej ofercie!

Administracja

Specjalność: Administracja samorządowo-skarbowa

Specjalność: Administracja bezpieczeństwa narodowego

DZIEDZINA: NAUKI SPOŁECZNE

Profil kształcenia: praktyczny

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

CZAS TRWANIA STUDIÓW: 3 lata, 6 semestrów

„Jeżeli chcesz studiować administrację i zastanawiasz się nad wyborem uczelni, postaw na PUZ we Włocławku. Tylko tutaj zostaniesz zauważony i doceniony. Na każdym kroku otrzymasz szansę na swój rozwój i możliwość podnoszenia swoich kompetencji. Zdobędziesz cenną wiedzę praktyczną, która jest równie ważna jak wiedza teoretyczna. Setki godzin praktyk zawodowych pozwolą Ci na zdobycie doświadczenia zawodowego i umiejętności, dzięki którym Twój start na rynku pracy będzie łatwiejszy. Zapisz się na administrację i zadbaj o swoją przyszłość. Tak jak ja to zrobiłem

Jakub Lewandowski student kierunku Administracja

O kierunku

 • To kierunek, który łączy w sobie ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i o administracji;
 • Kierunek ten jest doskonałą propozycją dla tych, którzy zamierzają pracować w administracji publicznej, w organach ścigania czy służbach mundurowych;
 • Administracja to kierunek uniwersalny i wszechstronny, dający szeroką gamę możliwości zawodowych; Uczysz się od praktyków;
 • Student może wybrać jedną z dwóch specjalizacji: Bezpieczeństwo narodowe lub Administracja samorządowo-skarbowa.

Adresaci

 • Kierunek skierowany jest do:
 • osób planujących pracę w organach państwa, samorządu terytorialnego i administracji podmiotów gospodarczych;
 • ambitnych, którzy chcą prowadzić swoją działalność gospodarczą;
 • osób, które chcą nabyć umiejętności posługiwania się wiedzą z zakresu nauk prawnych i o administracji;

Wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne

 • Absolwent administracji samorządowo-skarbowej nauczy się m.in. jakie są regulacje prawne w dziedzinie administracji i finansów samorządowych;
 • Nauczy się jak zarządzać majątkiem organów samorządowych;
 • Absolwent będzie wyposażony w wiedzę z zakresu prawa podatkowego i sposobu wykorzystanie go praktyce podczas pracy w instytucjach prywatnych i publicznych
 • Absolwent specjalności bezpieczeństwo narodowe będzie doskonale przygotowany do pełnienia różnych funkcji w szeroko pojętej administracji, a zwłaszcza w organach stojących na straży bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 • Absolwent specjalności bezpieczeństwo narodowe, dzięki realizacji przedmiotów specjalistycznych, posiada dodatkową wiedzę, która pozwoli mu być zaliczonym w poczet kadry urzędniczej szczególnie pożądanej w sądach, prokuraturze, a także na pełnienie służby w organach, których zadaniem jest ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego (w szczególności Policja, Straż Miejska, Żandarmeria Wojskowa, Straż Graniczna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Państwowa Straż Pożarna).

Perspektywy zatrudnienia

Przykłady miejsc pracy
 • Jednostki samorządu terytorialnego
 • Sąd
 • Prokuratura
 • Straż Graniczna
 • Policja
 • Straż Miejska
 • Żandarmeria Wojskowa

Studia dla pracujących w PUZ we Włocławku

Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku oferuje studia bezpłatne dla osób aktywnych zawodowo. Oferta skierowana jest do kandydatów, którzy chcą uzupełnić wykształcenie lub zdobyć nowe kwalifikacje, ale ze względu na pracę nie mogą podjąć nauki w trybie całodziennych zajęć.

Na studiach stacjonarnych dla pracujących zajęcia odbywają się po południu w wybrane dni tygodnia łącznie z sobotą. Taki tryb studiów umożliwia łączenie nauki z pracą. Studenci mają możliwość skorzystania z indywidualnej organizacji studiów, która oznacza, że student może indywidualnie ustalić terminy zaliczeń i egzaminów, nie musi też uczestniczyć w zajęciach, które kolidują z jego pracą (regulamin studiów dopuszcza 50 % nieobecności). Ponadto część zajęć studenci odbywają w formie e-learningu. Nie przyjeżdżając na uczelnię, oszczędzają czas, wysiłek i fundusze. Zajęcia są bezpłatne. 

Stypendium rektora i nie tylko*

O stypendium rektora może ubiegać się student, który:

 1. zaliczył co najmniej I rok studiów w terminie określonym organizacją roku akademickiego bez warunkowego kontynuowania studiów;
 2. jest studentem I roku studiów drugiego stopnia.

O stypendium rektora może ubiegać się również student przyjęty na I rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

 1. laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
 2. medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o których mowa w przepisach o sporcie.

Stypendium rektora może otrzymać student, który spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:

 1. uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen nie niższą niż 4,0 i znalazł się w grupie 7% studentów (wg stanu na dzień 1 października danego roku akademickiego), którzy uzyskali najwyższe średnie ocen na danym kierunku/specjalności (dotyczy kierunku filologia), roku studiów oraz poziomie studiów;
 2. uzyskał w ostatnim roku studiów osiągnięcia naukowe lub artystyczne lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie na poziomie co najmniej krajowym.

* Poza samym stypendium rektora, uczelnia oferuje także stypendia socjalne, dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi. Student Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku ma prawo do ubiegania się o stypendium Ministra.

Etapy rekrutacji

Krok 1
Zapisz się online na bezpłatne studia. Wydrukuj dokumenty i podpisz je w wyznaczonych miejscach
Krok 2
Dokonaj opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia na konto uczelni. Opłata wynosi 85 zł
Krok 3
Złóż komplet dokumentów w białej teczce podpisanej Twoim imieniem, nazwiskiem oraz nazwą kierunku.
Krok 1
Zapisz się online na bezpłatne studia. Wydrukuj dokumenty i podpisz je w wyznaczonych miejscach
Krok 2
Dokonaj opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia na konto uczelni. Opłata wynosi 85 zł
Krok 3
Złóż komplet dokumentów w białej teczce podpisanej Twoim imieniem, nazwiskiem oraz nazwą kierunku.

Informacje dodatkowe

Opłaty za postępowanie rekrutacyjne

Wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2022/2023 w PUZ we Włocławku wynosi 85,00 zł.
Opłaty można dokonać za pośrednictwem poczty (druk przekazu do pobrania w IRK) lub przelewem na rachunek bankowy nr: 72 1540 1069 2001 8720 6079 0001
Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia jest bezzwrotna!
Z opłaty zwolnieni są wychowankowie domów dziecka oraz pełne sieroty, które nie ukończyły 25 lat oraz osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Terminy rekrutacji na rok akademicki 2022/2023

Rekrutacja elektroniczna: od 23 września 2022 r. do 15 października 2022 r.
Termin składania dokumentów od od 23 września 2022 r. do 15 października 2022 r.
Termin egzaminu sprawdzającego stopień znajomości języka angielskiego oraz znajomości języka polskiego (dotyczy kandydatów cudzoziemców): 17 października 2022 r.
Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego 19 października 2022 r.

Uwaga!
Egzamin potwierdzający stopień znajomości języka angielskiego dotyczy tylko kandydatów na kierunek/specjalność filologia angielska, którzy nie zdawali matury z języka angielskiego, oraz którzy nie posiadają innych dokumentów potwierdzających znajomość języka na poziomie minimum A2-B1 (patrz zasady rekrutacji)

Zobacz także

Skip to content