;

Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów

Student podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za czyny stanowiące uchybienie godności studenta oraz czyny będące naruszeniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego bądź prawa wewnętrznie obowiązującego w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku (np. statut, regulaminy czy zarządzenia Rektora). Przepisy regulujące odpowiedzialność dyscyplinarną studentów znajdują się w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, art. 321 (tj. Dz. U.
z 2021 r. poz. 478 ze zm.), rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego w sprawach studentów, a także sposobu wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia (t.j. Dz. U. 2018 r. poz.1882) oraz Statucie PANS we Włocławku wprowadzonego Uchwałą Nr 34/22 § 104 -105.

Naruszenie godności studenta obejmuje zachowanie polegające na sprzeniewierzeniu się złożonemu ślubowaniu, zasadom współżycia i zwyczajom uczelnianym, które przynosi ujmę PANS we Włocławku.

Rektor powołuje na okres kadencji organów Uczelni rzecznika dyscyplinarnego do spraw studentów spośród nauczycieli akademickich.

W przypadku powzięcia informacji o zachowaniach, które mogą stanowić przewinienie dyscyplinarne, zawiadomienie składa się do Rektora, który po zapoznaniu się
z zawiadomieniem wydaje rzecznikowi dyscyplinarnemu ds. studentów polecenie wszczęcia postępowania wyjaśniającego.

Rzecznik dyscyplinarny po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego może wnieść wniosek do Komisji Dyscyplinarnej dla studentów o ukaranie studenta lub do Rektora o wymierzenie kary upomnienia albo umorzyć postępowanie.

Postępowanie dyscyplinarne jest dwuinstancyjne. W pierwszej instancji orzeka Komisja Dyscyplinarna dla Studentów. Odwołanie od orzeczenia tej Komisji rozpoznaje Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów. Od orzeczenia tej Komisji przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Członkowie Komisji wybierani są przez Senat PANS.

Komisje dyscyplinarne wymierzają kary spośród ujętych w katalogu ustawowym, poczynając od najłagodniejszej tj. upomnienia, poprzez naganę, naganę z ostrzeżeniem, zawieszenie w określonych prawach studenta do 1 roku, aż po najsurowszą – wydalenie z uczelni.

Skip to content