;

Pielęgniarstwo

Darmowe studia drugiego stopnia we Włocławku
Zapisz się

Poziom kształcenia

Studia II stopnia

Profil kształcenia

Praktyczny

Czas trwania

2 lata (4 semestry)

Forma studiów

Stacjonarne

O kierunku

Pielęgniarstwo

Dla kogo kierunek?

Kierunek skierowany jest do:

✔︎ osób odpowiedzialnych i świadomych wszystkich aspektów wiążących się z pracą z pacjentami w różnym wieku i stanie zdrowia;

✔︎ absolwentów studiów I stopnia, którzy legitymują się dyplomem licencjata pielęgniarstwa;

✔︎ osób, które zamierzają w przyszłości podjąć kształcenie w szkołach doktorskich, w celu uzyskania stopnia naukowego;

✔︎ osób, które chcą kontynuować kształcenie podyplomowe, adresowane do pielęgniarek.

Pielęgniarka notująca stan zdrowia pacjenta

Perspektywy zatrudnienia

Dokąd po studiach?

✔︎ podmioty lecznicze (szpitale. zakłady opiekuńcze/opiekuńczo-lecznicze, ośrodki opieki paliatywno-hospicyjnej),

✔︎ domy opieki społecznej,

✔︎ jednostki organizacyjne Sił Zbrojnych RP oraz Służby Więziennej, udzielające świadczeń związanych z ochroną zdrowia i opieką zdrowotną.

 

Ucz się od praktyków

✔︎ przygotowanie do świadczenia wysokiej jakości opieki nad pacjentem oraz prowadzenia badań naukowych i upowszechniania ich wyników odbywa się pod kierunkiem profesjonalistów;

✔︎ w ramach kształcenia praktycznego studenci przygotowywani są do ordynacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, wystawiania na nie recept albo zleceń; zlecania i interpretowania badań diagnostycznych w ramach posiadanych uprawnień;

✔︎ studenci pod kierunkiem praktyków przygotowywani są do opracowywania, wdrażania i ewaluacji programów edukacji terapeutycznej pacjenta z chorobą przewlekłą oraz udzielania samodzielnych porad zdrowotnych w zakresie posiadanych kompetencji zawodowych. 

Pielęgniarka uśmiechająca sie.

Dodatkowe informacje

Dowiedz się więcej na temat kierunku

✔︎ Farmakologia i ordynowanie produktów leczniczych

✔︎ Nowoczesne techniki diagnostyczne

✔︎ Podstawy neurochirurgii

✔︎ Nowoczesne techniki diagnostyczne

✔︎ Koordynowana opieka zdrowotna

✔︎ Absolwent jest przygotowany do świadczenia wysokiej jakości opieki nad pacjentem oraz prowadzenia badań naukowych i upowszechniania ich wyników. Standardy kształcenia uwzględniają kompetencje absolwenta do ordynacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, wystawiania na nie recept albo zleceń oraz dobierania, zlecania i interpretowania badań diagnostycznych w ramach posiadanych uprawnień. Absolwent potrafi opracowywać, wdrażać i dokonywać ewaluacji programu edukacji terapeutycznej pacjenta z chorobą przewlekłą oraz udzielać samodzielnych porad zdrowotnych w zakresie posiadanych kompetencji zawodowych.

✔︎ dr n. med. Beata Haor, prof. PANS

✔︎ prof. dr hab. n. med. Krzysztof Buczyłko

✔︎ prof. dr hab. n. o zdr. Robert Ślusarz, prof. PANS

✔︎ dr n. o zdr. Anna Antczak-Komoterska

✔︎ dr n. med. Grażyna Chojnacka-Kowalewska

✔︎ dr n. med. Lech Grzelak

✔︎ dr n. med. Dorota Kochman, prof. PANS

✔︎ dr n. o zdr. Mariola Rybka, prof. PANS

✔︎dr n. med. Rafał Szadurski-Szadujkis

✔︎mgr pielęgniarstwa Marzena Chwiałkowska

✔︎mgr pielęgniarstwa Natalia Grączewska

✔︎mgr pielęgniarstwa Agnieszka Piernikowska

✔︎mgr pielęgniarstwa Anna Piotrowska

✔︎mgr pielęgniarstwa Joanna Przybylska

✔︎mgr pielęgniarstwa Monika Rychlewska

✔︎mgr pielęgniarstwa Teresa Siemianowska 

Nasi absolwenci

Sprawdź co mówią o nas nasi absolwenci!

„Po wielu latach pracy dostałam szansę doskonalenia swoich kompetencji zawodowych w myśl założeń nowoczesnego pielęgniarstwa. Wszystko to dało mi satysfakcję, podniosło moją samoocenę i sprawiło, że swój zawód wykonuję z większą świadomością”.
mgr Agnieszka Stawicka
Absolwentka studiów II stopnia na kierunku Pielęgniarstwo
Pielęgniarka oddziałowa WSS we Włocławku

Też chcesz zostać studentem Akademii we Włocławku?

Lub dowiedz się więcej o rekrutacji.

dr n.med. Beata Haor, prof. PANS Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu

Pielęgniarstwo

““Kierunek pielęgniarstwo w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku to propozycja dla tych wszystkich, którzy chcą łączyć pasję z możliwością zdobycia atrakcyjnego zawodu. Jest to także oferta kierowana do osób czynnych zawodowo, które chcą zmienić swój dotychczasowy profil zawodowy lub rozwinąć aktualne kompetencje. Bezpłatne studia na kierunku pielęgniarstwo prowadzone są w ramach pierwszego i drugiego stopnia”

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej o naszej ofercie!

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej o naszej ofercie!

kierunek Pielęgniarstwo

Poziom kształcenia: Studia II stopnia

Forma studiów: stacjonarne (Bezpłatne)

Profil kształcenia: praktyczny

Czas trwania studiów stacjonarnych: 2 lata, 4 semestry (zajęcia pn-sob. w godzinach popołudniowych)

Po wielu latach pracy dostałam szansę doskonalenia swoich kompetencji zawodowych w myśl założeń nowoczesnego pielęgniarstwa. Wszystko to dało mi satysfakcję, podniosło moją samoocenę i sprawiło, że swój zawód wykonuje z większą świadomością.

mgr Agnieszka Stawicka Absolwentka studiów II stopnia na kierunku Pielęgniarstwo PUZ we Włocławku Pielęgniarka oddziałowa WSS we Włocławku

O kierunku

 • To doskonała propozycja dla osób empatycznych, cierpliwych, wrażliwych i lubiących pracę z ludźmi, ale przede wszystkim dla osób odpowiedzialnych;
 • To studia dla absolwenci studiów I stopnia, którzy legitymują się dyplomem licencjata pielęgniarstwa.

Adresaci

 • Kierunek skierowany jest do:
 • osób, empatycznych, wrażliwych, cierpliwych, lubiących pracę z ludźmi;
 • osób odpowiedzialnych i świadomych wszystkich aspektów wiążących się z pracą z chorymi;
 • osób wykazujących się wyjątkową siłą psychiczną;
 • osób, które chcą posiadać uprawnienia do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) oraz kontynuowania kształcenia podyplomowego, adresowanego do pielęgniarek.

Wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne

 • Absolwent jest przygotowany do świadczenia wysokiej jakości opieki nad pacjentem oraz prowadzenia badań naukowych i upowszechniania ich wyników.
 • Standardy kształcenia uwzględniają kompetencje absolwenta do ordynacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, wystawiania na nie recept albo zleceń oraz dobierania, zlecania i interpretowania badań diagnostycznych w ramach posiadanych uprawnień.
 • Absolwent potrafi opracowywać, wdrażać i dokonywać ewaluacji programu edukacji terapeutycznej pacjenta z chorobą przewlekłą oraz udzielać samodzielnych porad zdrowotnych w zakresie posiadanych kompetencji zawodowych.

Perspektywy zatrudnienia

Przykłady miejsc pracy
 • Szpitale
 • Zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze
 • Zakłady opiekuńczo-lecznicze
 • Ośrodki opieki paliatywno-hospicyjnej
 • Zakład podstawowej opieki zdrowotnej
 • Domy opieki społecznej
 • Ośrodki medycyny pracy
 • Placówki nauczania i wychowania
 • Jednostki organizacji Sił Zbrojnych RP oraz Służby Więziennej, udzielających świadczeń związanych z ochroną zdrowia i opieką zdrowotną- w zależności od rodzaju dodatkowych kwalifikacji zawodowych absolwenta

Stypendium rektora i nie tylko*

O stypendium rektora może ubiegać się student, który:

 1. zaliczył co najmniej I rok studiów w terminie określonym organizacją roku akademickiego bez warunkowego kontynuowania studiów;
 2. jest studentem I roku studiów drugiego stopnia.

O stypendium rektora może ubiegać się również student przyjęty na I rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

 1. laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
 2. medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o których mowa w przepisach o sporcie.

Stypendium rektora może otrzymać student, który spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:

 1. uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen nie niższą niż 4,0 i znalazł się w grupie 7% studentów (wg stanu na dzień 1 października danego roku akademickiego), którzy uzyskali najwyższe średnie ocen na danym kierunku/specjalności (dotyczy kierunku filologia), roku studiów oraz poziomie studiów;
 2. uzyskał w ostatnim roku studiów osiągnięcia naukowe lub artystyczne lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie na poziomie co najmniej krajowym.

* Poza samym stypendium rektora, uczelnia oferuje także stypendia socjalne, dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi. Student Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku ma prawo do ubiegania się o stypendium Ministra.

Etapy rekrutacji

Krok 1
Zapisz się online na bezpłatne studia. Wydrukuj dokumenty i podpisz je w wyznaczonych miejscach
Krok 2
Dokonaj opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia na konto uczelni. Opłata wynosi 85 zł
Krok 3
Złóż komplet dokumentów w białej teczce podpisanej Twoim imieniem, nazwiskiem oraz nazwą kierunku.
Krok 1
Zapisz się online na bezpłatne studia. Wydrukuj dokumenty i podpisz je w wyznaczonych miejscach
Krok 2
Dokonaj opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia na konto uczelni. Opłata wynosi 85 zł
Krok 3
Złóż komplet dokumentów w białej teczce podpisanej Twoim imieniem, nazwiskiem oraz nazwą kierunku.

Informacje dodatkowe

Opłaty za postępowanie rekrutacyjne

Wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2021/2022 w PUZ we Włocławku wynosi 85,00 zł.
Opłaty można dokonać za pośrednictwem poczty (druk przekazu do pobrania w IRK) lub przelewem na rachunek bankowy nr: 72 1540 1069 2001 8720 6079 0001
Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia jest bezzwrotna!
Z opłaty zwolnieni są wychowankowie domów dziecka oraz pełne sieroty, które nie ukończyły 25 lat oraz osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Terminy rekrutacji na rok akademicki 2022/2023

Rekrutacja elektroniczna: od 23 września 2022 r. do 15 października 2022 r.
Termin składania dokumentów od od 23 września 2022 r. do 15 października 2022 r.
Termin egzaminu sprawdzającego stopień znajomości języka angielskiego oraz znajomości języka polskiego (dotyczy kandydatów cudzoziemców): 17 października 2022 r.
Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego 19 października 2022 r.

Uwaga!
Egzamin potwierdzający stopień znajomości języka angielskiego dotyczy tylko kandydatów na kierunek/specjalność filologia angielska, którzy nie zdawali matury z języka angielskiego, oraz którzy nie posiadają innych dokumentów potwierdzających znajomość języka na poziomie minimum A2-B1 (patrz zasady rekrutacji)

Zobacz także

Skip to content