;

Studia prawnicze

Wykształcenie na wyciągnięcie ręki - darmowe studia we Włocławku
Zapisz się

Specjalności

1. Klasyczna
2. Gospodarczo publiczna

Dziedzina

Nauki społeczne

Profil kształcenia

Praktyczny

Poziom kształcenia

Jednolite studia magisterskie

Forma studiów

Stacjonarne z trybem
dla pracujących

Czas trwania

5 lat (10 semestrów)

O kierunku prawo

Klasyczna | Gospodarczo publiczna

Dla kogo jest kierunek prawniczy?

Kierunek skierowany jest do:

✔︎ osób ambitnych, kreatywnych i dobrze zorganizowanych, którzy myślą o karierze prawniczej;

✔︎ osób stawiających na samorozwój, które planują prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub pracę w biznesie;

✔︎ osób interesujących się życiem społecznym, ekonomicznym i politycznym, zainteresowanych podjęciem zatrudnienia w sektorze publicznym na poziomie krajowym lub lokalnym;

Prawo, Studia prawnicze - Studia Włocławek

Perspektywy zatrudnienia po studiach prawniczych

Dokąd po studiach?

✔︎ adwokat

✔︎ doradca podatkowy

✔︎ komornik sądowy

✔︎ mediator

✔︎ notariusz

✔︎ prokurator

✔︎ przedsiębiorca

✔︎ radca prawny

✔︎ rzecznik patentowy

✔︎ sędzia

✔︎ urzędnik w administracji rządowej lub samorządowej

Ucz się od praktyków

✔︎ twoje zajęcia będą prowadzili najwyższej klasy specjaliści w swoich dziedzinach. Są to m.in. adwokaci, komornicy sądowi, mediatorzy sądowi, prokuratorzy, radcowie prawni, sędziowie, urzędnicy czy wreszcie pracownicy naukowi z długoletnim stażem;
✔︎ kształcenie nastawione jest przede wszystkim na zdobycie przez studentów wiedzy i umiejętności potrzebnych w przyszłej pracy zawodowej – ze szczególnym uwzględnieniem kwestii praktycznych. Na zajęciach będziesz rozwiązywał kazusy prawne, przygotowywał projekty umów i pism procesowych w różnych postępowaniach, a także uczestniczył w symulacjach rozpraw sądowych;
✔︎ zdobędziesz kompleksowe i uniwersalne wykształcenie, które pozwoli Tobie nie tylko na wykonywanie wybranego zawodu prawniczego, ale także na karierę w sektorze prywatnym, czy też podjęcie pracy w administracji publicznej;
✔︎ będziesz studiował całkowicie bezpłatnie, a dodatkowo zyskasz możliwość korzystania z szerokiej oferty stypendialnej

Dodatkowe informacje

Dowiedz się więcej na temat kierunku prawo

✔︎ Prawo i postępowanie karne

✔︎ Prawo i postępowanie cywilne

✔︎ Prawo i postępowanie administracyjne

✔︎ Prawo podatkowe

✔︎ Prawo handlowe

✔︎ Mediacje

✔︎ Systemy prawne

✔︎ Absolwent specjalności klasycznej nabywa wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne przygotowujące do zdania egzaminów na aplikacje prawnicze: adwokacką, komorniczą, notarialną, prokuratorską, radcowską i sędziowską. Na V roku studiów w programie znajduje się przedmiot Przygotowanie do aplikacji, w ramach którego studenci są przygotowywani bezpośrednio do wymienionych egzaminów.

✔︎ Absolwent specjalności gospodarczo-publicznej nabywa wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne potrzebne do pracy w szeroko pojętej administracji publicznych oraz do prowadzenia prawnej obsługi biznesu. 

✔︎ Absolwent będzie posiadał umiejętności praktyczne potrzebne w przyszłej pracy zawodowej w postaci m.in. rozwiązywania kazusów (problemów) prawnych, sporządzania pism w postępowaniach sądowych, administracyjnych i podatkowych, przygotowywania umów, tworzenia projektów aktów prawnych, rozwiązywania sporów w sposób konsensualny – prowadzenia negocjacji i mediacji, sprawności retorycznej i budowania argumentacji prawniczej.

✔︎ W trakcie studiów istnieje możliwość uzyskania dodatkowych uprawnień potwierdzonych certyfikatami, m.in. certyfikat stałego mediatora sądowego, certyfikaty ze znajomości obsługi Systemów Informacji Prawnej LEX i Legalis, certyfikaty językowe.

✔︎ Absolwent jest przygotowany jest do kontynuowania nauki na studiach podyplomowych oraz podjęcia kształcenia na studiach III stopnia (doktoranckich).

✔︎ prof. dr hab. Alfred Lutrzykowski

✔︎ dr Dawid Bunikowski, prof. PANS

✔︎ dr Krzysztof Czarnecki

✔︎ dr Zdzisław Gordon

✔︎ dr Jolanta Laskowska, prof. PANS

✔︎ dr Robert Musiałkiewicz, prof. PANS

✔︎ dr Fabian Nalikowski

✔︎ dr Michał Szewczyk

✔︎ dr Jacek Wojciechowski

✔︎ adwokat Tomasz Bączykowski

✔︎ radca prawny Daria Leciak

✔︎ radca prawny Joanna Kozińska

✔︎ radca prawny Łukasz Przystupa

Nasi absolwenci

Sprawdź co mówią o nas nasi absolwenci!

Jestem studentką IV roku prawa. Dla mnie Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku to miejsce wyjątkowe, w którym poznałam wielu wspaniałych ludzi. Prawo jest z pewnością takim kierunkiem studiów, z którym można iść przez życie zawodowe odnosząc sukcesy w wielu branżach. Od trzech lat pracuję w kancelarii radcy prawnego, wykorzystując zdobytą wiedzę i umiejętności. Mam pełną świadomość jak przełomowy i rozwojowy jest czas studiów na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawych PANS we Włocławku
Iwona
Studentka IV roku prawa

Też chcesz zostać studentem Akademii we Włocławku?

Lub dowiedz się więcej o rekrutacji.

Kierownik zakładu Prawa

Kierunek: Prawo

dr Michał Szewczyk

“Prawo to kierunek z wielką tradycją, którego nikomu nie trzeba przedstawiać – od lat należy do najchętniej wybieranych, a nierzadko wymarzonych przez rzesze kandydatów na polskich i zagranicznych uczelniach. Naszym wyróżnikiem jest praktyczny profil kształcenia. Stawiamy na aktywne formy zajęć, w ramach których studenci nabywają konkretne umiejętności potrzebne w przyszłej pracy zawodowej. Większość naszych wykładowców to prawnicy praktycy z długoletnim stażem – znajdziecie wśród nich przedstawicieli wszystkich zawodów prawniczych. Dodatkowo dajemy studentom możliwości zdobycia dodatkowych uprawnień (np. certyfikat stałego mediatora sądowego, certyfikaty z obsługi Systemów Informacji Prawnej LEX i Legalis). W tym roku mury naszej Uczelni opuści pierwszy rocznik absolwentów kierunku prawo – jestem przekonany, że bardzo dobrze przygotowaliśmy ich do pracy zawodowej”. 

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej o naszej ofercie!

Prawo

specjalność: klasyczna

specjalność: gospodarczo-publiczna

dziedzina: nauki społeczne

profil kształcenia: praktyczny

poziom kształcenia: jednolite studia magisterskie

forma studiów: stacjonarny

CZAS TRWANIA STUDIÓW: 5 lat (10 semestrów)

Jestem studentką II roku prawa oraz Prezesem Koła Naukowego ,,Lex super omnia”. Po dwóch latach studiowania w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku wiem, że nigdy nie będę żałować tego wyboru. Wiedza przekazywana jest przez doświadczonych praktyków – prawników, którzy pracują na co dzień w kancelariach, sądach. Nie jest to sucha wiedza książkowa. Uczelnia podkreśla praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu prawnika i nie są to słowa rzucane na wiatr, gdyż jako jedna z nielicznych gwarantuje wszystkim studentom prawa miejsca do odbywania praktyk zawodowych.

Julia Patroniak studentka kierunku Prawo

O kierunku

 • Są to jedyne bezpłatne studia magisterskie o profilu praktycznym w województwie kujawsko-pomorskim;
 • Kształcenie na kierunku prawo ma charakter praktyczny, stąd program studiów opiera się przed wszystkim na realizacji zajęć w formach praktycznych (laboratoria, ćwiczenia, projekty), prowadzonych przez kadrę posiadającą tytuły zawodowe (adwokatów, radców prawnych);
 • Oferta studiów kierowana jest przede wszystkim do absolwentów szkół średnich, którzy zainteresowani są zdobyciem wiedzy i umiejętności i kompetencji społecznych pomagających w znalezieniu pracy w zawodach związanych z doradztwem prawnym, wymiarem sprawiedliwości i tworzeniem prawa/procedur/instytucji.
 • Student może wybrać jedną z dwóch specjalności: klasyczną lub gospodarczo-publiczną.

Adresaci

 • Kierunek skierowany jest do:
 • osób kreatywnych, komunikatywnych i zorganizowanych;
 • osób stawiających na samorozwój;
 • Preferowani są kandydaci wykazujący się ponad przeciętnymi kompetencjami z następujących przedmiotów maturalnych: język polski, język obcy nowożytny, historia, wiedza o społeczeństwie.

Wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne

 • Absolwent specjalności klasycznej nabywa wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne mające przygotować go do zdania egzaminów na aplikację sądową, prokuratorską, radcowską, adwokacką, komorniczą lub notarialną;
 • Absolwent specjalności gospodarczo-publicznej nabywa wiedzę, umiejętności i kompetencje do tworzenia aktów prawnych, przygotowywania czynności prawnych, kształtowania wewnętrznych systemów prawnych w podmiotach publicznych i prywatnych;
 • Absolwent będzie przygotowany do pracy w instytucjach wymiaru sprawiedliwości, podmiotach świadczących usługi prawne i urzędach publicznych;
 • Absolwent będzie posiadał umiejętności przygotowania pism procesowych, sporządzania i opiniowania umów, prowadzenia negocjacji handlowych i argumentacji prawniczej
 • Absolwent kierunku Prawo uzyskuje tytuł zawodowy magistra prawa uprawniający do składania egzaminów na aplikacje prawnicze przygotowujące i umożliwiające pracę w klasycznych zawodach prawniczych. Ponadto, absolwent przygotowany jest do kontynuowania nauki na studiach podyplomowych oraz podjęcia kształcenia na studiach III stopnia;

Perspektywy zatrudnienia

Przykłady stanowisk pracy
 • Adwokat
 • Notariusz
 • Radca Prawny
 • Sędzia
 • Prokurator
 • Referendarz Sądowy
 • Przedsiębiorstwa prywatne
 • Urzędy publiczne
 • Komornik Sądowy
 • Rzecznik Patentowy

Studia dla pracujących w PUZ we Włocławku

Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku oferuje studia bezpłatne dla osób aktywnych zawodowo. Oferta skierowana jest do kandydatów, którzy chcą uzupełnić wykształcenie lub zdobyć nowe kwalifikacje, ale ze względu na pracę nie mogą podjąć nauki w trybie całodziennych zajęć.

Na studiach stacjonarnych dla pracujących zajęcia odbywają się po południu w wybrane dni tygodnia łącznie z sobotą. Taki tryb studiów umożliwia łączenie nauki z pracą. Studenci mają możliwość skorzystania z indywidualnej organizacji studiów, która oznacza, że student może indywidualnie ustalić terminy zaliczeń i egzaminów, nie musi też uczestniczyć w zajęciach, które kolidują z jego pracą (regulamin studiów dopuszcza 50 % nieobecności). Ponadto część zajęć studenci odbywają w formie e-learningu. Nie przyjeżdżając na uczelnię, oszczędzają czas, wysiłek i fundusze. Zajęcia są bezpłatne. 

Stypendium rektora i nie tylko*

O stypendium rektora może ubiegać się student, który:

 1. zaliczył co najmniej I rok studiów w terminie określonym organizacją roku akademickiego bez warunkowego kontynuowania studiów;
 2. jest studentem I roku studiów drugiego stopnia.

O stypendium rektora może ubiegać się również student przyjęty na I rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

 1. laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
 2. medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o których mowa w przepisach o sporcie.

Stypendium rektora może otrzymać student, który spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:

 1. uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen nie niższą niż 4,0 i znalazł się w grupie 7% studentów (wg stanu na dzień 1 października danego roku akademickiego), którzy uzyskali najwyższe średnie ocen na danym kierunku/specjalności (dotyczy kierunku filologia), roku studiów oraz poziomie studiów;
 2. uzyskał w ostatnim roku studiów osiągnięcia naukowe lub artystyczne lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie na poziomie co najmniej krajowym.

* Poza samym stypendium rektora, uczelnia oferuje także stypendia socjalne, dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi. Student Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku ma prawo do ubiegania się o stypendium Ministra.

Etapy rekrutacji

Krok 1
Zapisz się online na bezpłatne studia. Wydrukuj dokumenty i podpisz je w wyznaczonych miejscach
Krok 2
Dokonaj opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia na konto uczelni. Opłata wynosi 85 zł
Krok 3
Złóż komplet dokumentów w białej teczce podpisanej Twoim imieniem, nazwiskiem oraz nazwą kierunku.
Krok 1
Zapisz się online na bezpłatne studia. Wydrukuj dokumenty i podpisz je w wyznaczonych miejscach
Krok 2
Dokonaj opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia na konto uczelni. Opłata wynosi 85 zł
Krok 3
Złóż komplet dokumentów w białej teczce podpisanej Twoim imieniem, nazwiskiem oraz nazwą kierunku.

Informacje dodatkowe

Opłaty za postępowanie rekrutacyjne

Wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2021/2022 w PUZ we Włocławku wynosi 85,00 zł.
Opłaty można dokonać za pośrednictwem poczty (druk przekazu do pobrania w IRK) lub przelewem na rachunek bankowy nr: 72 1540 1069 2001 8720 6079 0001
Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia jest bezzwrotna!
Z opłaty zwolnieni są wychowankowie domów dziecka oraz pełne sieroty, które nie ukończyły 25 lat oraz osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Terminy rekrutacji na rok akademicki 2022/2023

Rekrutacja elektroniczna: od 23 września 2022 r. do 15 października 2022 r.
Termin składania dokumentów od od 23 września 2022 r. do 15 października 2022 r.
Termin egzaminu sprawdzającego stopień znajomości języka angielskiego oraz znajomości języka polskiego (dotyczy kandydatów cudzoziemców): 17 października 2022 r.
Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego 19 października 2022 r.

Uwaga!
Egzamin potwierdzający stopień znajomości języka angielskiego dotyczy tylko kandydatów na kierunek/specjalność filologia angielska, którzy nie zdawali matury z języka angielskiego, oraz którzy nie posiadają innych dokumentów potwierdzających znajomość języka na poziomie minimum A2-B1 (patrz zasady rekrutacji)

Zobacz także

Skip to content