;

Od Juniora do Seniora

Projekt “Od Juniora do Seniora” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa  III.  Szkolnictwo  wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. 

Projekt ma wartość 420 521,25 zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 407 891,25 zł. Dofinansowanie przyznane przez Instytucję Pośredniczącą – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie.

Cel projektu

W okresie od 02.01.2019 do 31.12.2022 190 mieszkańców Włocławka i okolic podniesie swoje kompetencje kluczowe pozwalające na aktywizację społeczną, zawodową i kulturalną, poszerzanie wiedzy, rozwój zainteresowań a także przyczyniające się do zapobiegania wykluczeniu społecznemu. Projekt obejmuje wyłącznie działania prowadzone na rzecz społeczności lokalnej i regionalnej tj. dzieci, młodzieży i osób dorosłych (w tym Seniorów) w wymiarze 3000 godzin zajęć dydaktycznych, kursów i szkoleń

Planowane efekty

  1. Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS – 190 osób
  2. Liczba osób wieku 6-18 lat, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS – 114 osób
  3. Liczba osób powyżej 50 roku życia, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS – 76 osób

Okres realizacji

 od 2 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Adresaci projektu

W projekcie udział weźmie 250 mieszkanek i mieszkańców Włocławka i okolic, w tym:

  • 150 dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat,
  • 100 osób dorosłych powyżej 50 roku życia,

czyli niestandardowych odbiorców działań szkoły wyższej, którzy z własnej inicjatywy chcieliby podnieść swoje kompetencje kluczowe odpowiadające potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa.

Skip to content