;

Księga Jakości Kształcena

Wprowadzenie

Schemat procedur

Cele i zadania Uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku

Struktura Uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku

Załącznik 1. Wzór Informacji kierownika zakładu dotyczącej oceny jakości kształcenia na kierunku ………… za bieżący rok akademicki … / …

Załącznik 2. Wzór Informacji kierownika zakładu dotyczącej przeglądu programu studiów na kierunku ………… celem przygotowania do nowego roku akademickiego

Poziom I

PZ 1.    Tworzenie programów studiów

PZ 2.    Przegląd i monitorowanie programów studiów

            Załącznik 3. Protokół analizy opisów przedmiotów

PZ 3.    Weryfikacja efektów uczenia się (program studiów)

Załącznik 4. Karta okresowych osiągnięć

Załącznik 5. Protokół zaliczenia przedmiotu

Załącznik 6. Metryczka weryfikacji efektów uczenia się

Załącznik 7. Protokół egzaminu / zaliczenia ustnego

Załącznik 8. Protokół analizy pisemnych prac egzaminacyjnych, zaliczeniowych lub z zakresu ZBUN

Załącznik 9. Szczegółowe zbiorcze sprawozdanie z osiągniętych przez studentów efektów uczenia się

PZ 4A. Przechowywanie dokumentacji dotyczącej efektów uczenia się (Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych, Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych, Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych)

PZ 4B. Przechowywanie dokumentacji dotyczącej efektów uczenia się (Wydział Nauk o Zdrowiu)

Załącznik 10. Karta ewidencji zajęć dydaktycznych

PZ 5.    Ocena realizacji zajęć dydaktycznych i poziomu zadowolenia prowadzących zajęcia z narzędzi do pracy zdalnej i funkcjonalności platform

Załącznik 11. Anonimowy arkusz oceny zajęć dla studentów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku

Załącznik 11A Anonimowy arkusz oceny zadowolenia z narzędzi i platform do nauczania zdalnego w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku

Załącznik 12. Wyniki anonimowego arkusza oceny zajęć studentów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku

Załącznik 12A. Wyniki anonimowego arkusza oceny zadowolenia z narzędzi i platform do nauczania zdalnego w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku

PZ 6.    Hospitacja zajęć dydaktycznych

Załącznik 13. Arkusz hospitacji zajęć dydaktycznych

PZ 7.    Organizacja praktyk zawodowych

PZ 8.    Ocena praktykanta przez pracodawcę

PZ 9.    Sprawozdanie z liczebności studentów na poszczególnych kierunkach

Załącznik 14. Sprawozdanie kierownika zakładu dotyczące liczby studentów na danym kierunku studiów

Załącznik 15. Sprawozdanie dziekana wydziału dotyczące liczby studentów w wydziale

PZ 10.  Ustalenie różnic programowych studenta

PZ 11.  Proces dyplomowania

Załącznik 16. Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej

Załącznik 17. Wzór streszczenia pracy dyplomowej

Załącznik 18A. Kryteria oceny pracy dyplomowej (Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych, Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych, Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych)

Załącznik 18B. Kryteria oceny pracy dyplomowej (Wydział Nauk o Zdrowiu)

Załącznik 19. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udostępnienie w wersji elektronicznej pracy dyplomowej w Bibliotece Uczelnianej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku

Załącznik 20. Oświadczenie studenta o samodzielnym napisaniu pracy dyplomowej

Załącznik 21. Wzór druku oceny / recenzji pracy dyplomowej

Załącznik 22. Wzór imiennego protokołu egzaminu dyplomowego

Załącznik 23. Wzór imiennego protokołu egzaminu dyplomowego na kierunku Pielęgniarstwo studia stacjonarne pierwszego stopnia

Załącznik 24. Wzór imiennego protokołu egzaminu dyplomowego na kierunku Pielęgniarstwo studia drugiego stopnia

Załącznik 25. Kryteria oceny odpowiedzi studenta na pytania komisji egzaminacyjnej

PZ 12.  Zatwierdzanie tematów prac dyplomowych i dobór promotorów / recenzentów do tematyki prac

Załącznik 26. Protokół zatwierdzania tematów prac licencjackich / inżynierskich / magisterskich oraz dobór promotorów i recenzentów zgodnie z ich specjalnością naukową

PZ 13.  Weryfikacja pracy dyplomowej z wynikiem niedostatecznym

Załącznik 27. Protokół oceny jakości pracy dyplomowej z wynikiem niedostatecznym

PZ 14.  Ocena jakości procesu dyplomowania

Załącznik 28. Protokół oceny jakości procesu dyplomowania

Poziom II

PU 1.   Procedura antyplagiatowa

Załącznik 29. Decyzja promotora o dopuszczeniu pracy dyplomowej do egzaminu dyplomowego pomimo przekroczenia Procentowego Rozmiaru Podobieństwa

PU 2.   Ocena nauczyciela akademickiego

PU 3.   Monitorowanie karier zawodowych absolwentów

PU 4.   Monitorowanie i przegląd infrastruktury bibliotecznej

Załącznik 30. Zapotrzebowanie na zakup zbiorów do Biblioteki Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku przydatnych w prowadzonym procesie kształcenia

Pliki do pobrania

Skip to content