;

Księga Jakości Kształcena

Wprowadzenie 
Schemat procedur 
Cele i zadania Uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku 
Struktura Uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku 
Załącznik 1. Wzór Informacji kierownika zakładu dotyczącej oceny jakości kształcenia na kierunku za bieżący rok akademicki … / … 
Załącznik 2. Wzór Informacji kierownika zakładu dotyczącej przeglądu programu studiów na kierunku celem przygotowania do nowego roku akademickiego 

Poziom I
PZ 1. Tworzenie programów studiów 
PZ 2. Przegląd i monitorowanie programów studiów 
Załącznik 3. Protokół analizy opisów przedmiotów 
PZ 3. Weryfikacja efektów uczenia się (program studiów) 
Załącznik 4. Karta okresowych osiągnięć 
Załącznik 5. Protokół zaliczenia przedmiotu 
Załącznik 6. Metryczka weryfikacji efektów uczenia się 
Załącznik 7. Protokół egzaminu / zaliczenia ustnego 
Załącznik 8. Protokół analizy pisemnych prac egzaminacyjnych, zaliczeniowych lub z zakresu ZBUN 
Załącznik 9. Szczegółowe zbiorcze sprawozdanie z osiągniętych przez studentów efektów uczenia się 
PZ 4A. Przechowywanie dokumentacji dotyczącej efektów uczenia się (Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych, Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych, Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych) 
PZ 4B. Przechowywanie dokumentacji dotyczącej efektów uczenia się (Wydział Nauk o Zdrowiu) 
Załącznik 10. Karta ewidencji zajęć dydaktycznych 
PZ 5. Ocena realizacji zajęć dydaktycznych i poziomu zadowolenia prowadzących zajęcia z narzędzi do pracy zdalnej i funkcjonalności platform 
Załącznik 11. Anonimowy arkusz oceny zajęć dla studentów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku 
Załącznik 11A Anonimowy arkusz oceny zadowolenia z narzędzi i platform do nauczania zdalnego w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku 
Załącznik 12. Wyniki anonimowego arkusza oceny zajęć studentów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku 
Załącznik 12A. Wyniki anonimowego arkusza oceny zadowolenia z narzędzi i platform do nauczania zdalnego w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku 
PZ 6. Hospitacja zajęć dydaktycznych 
Załącznik 13. Arkusz hospitacji zajęć dydaktycznych 
PZ 7. Organizacja praktyk zawodowych 
PZ 8. Ocena praktykanta przez pracodawcę 
PZ 9. Sprawozdanie z liczebności studentów na poszczególnych kierunkach 
Załącznik 14. Sprawozdanie kierownika zakładu dotyczące liczby studentów na danym kierunku studiów 
Załącznik 15. Sprawozdanie dziekana wydziału dotyczące liczby studentów w wydziale 
PZ 10. Ustalenie różnic programowych studenta 
PZ 11. Proces dyplomowania 
Załącznik 16. Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej 
Załącznik 17. Wzór streszczenia pracy dyplomowej 
Załącznik 18A. Kryteria oceny pracy dyplomowej (Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych, Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych, Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych) 
Załącznik 18B. Kryteria oceny pracy dyplomowej (Wydział Nauk o Zdrowiu) 
Załącznik 19. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udostępnienie w wersji elektronicznej pracy dyplomowej w Bibliotece Uczelnianej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku 
Załącznik 20. Oświadczenie studenta o samodzielnym napisaniu pracy dyplomowej 
Załącznik 21. Wzór druku oceny / recenzji pracy dyplomowej 
Załącznik 22. Wzór imiennego protokołu egzaminu dyplomowego 
Załącznik 23. Wzór imiennego protokołu egzaminu dyplomowego na kierunku Pielęgniarstwo studia stacjonarne pierwszego stopnia 
Załącznik 24. Wzór imiennego protokołu egzaminu dyplomowego na kierunku Pielęgniarstwo studia drugiego stopnia 
Załącznik 25. Kryteria oceny odpowiedzi studenta na pytania komisji egzaminacyjnej 
PZ 12A. Zatwierdzanie tytułów prac dyplomowych i dobór promotorów / recenzentów do tematyki prac (Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych, Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych, Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych) 
Załącznik 26. Protokół zatwierdzania tytułów prac licencjackich / inżynierskich / magisterskich oraz dobór promotorów i recenzentów zgodnie z ich specjalnością naukową 
PZ 12B. Zatwierdzanie tematów prac dyplomowych i dobór promotorów / recenzentów do tematyki prac (Wydział Nauk o Zdrowiu) 
Załącznik 27. Wniosek o zaakceptowanie tematu pracy dyplomowej 
Załącznik 28. Wniosek o zaakceptowanie zmiany tematu pracy dyplomowej 
Załącznik 29. Wykaz zatwierdzonych tematów prac dyplomowych – zestawienie zbiorcze 
Załącznik 30. Wykaz niezatwierdzonych tematów prac dyplomowych – zestawienie zbiorcze 
PZ 13. Weryfikacja pracy dyplomowej z wynikiem niedostatecznym 
Załącznik 31. Protokół oceny jakości pracy dyplomowej z wynikiem niedostatecznym 
PZ 14. Ocena jakości procesu dyplomowania 
Załącznik 32. Protokół oceny jakości procesu dyplomowania 
Poziom II
PU 1. Procedura antyplagiatowa 
Załącznik 33. Decyzja promotora o dopuszczeniu pracy dyplomowej do egzaminu dyplomowego pomimo przekroczenia Procentowego Rozmiaru Podobieństwa 
PU 2. Ocena nauczyciela akademickiego 
PU 3. Monitorowanie karier zawodowych absolwentów 
PU 4. Monitorowanie i przegląd infrastruktury bibliotecznej 
Załącznik 34. Zapotrzebowanie na zakup zbiorów do Biblioteki Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku przydatnych w prowadzonym procesie kształcenia 

Z dniem 30 września 2024 r. traci moc uchwała nr 50/23 Senatu Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia Księgi jakości kształcenia Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku.

Uchwała nr 10/24 Senatu Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia Księgi jakości kształcenia Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku
 
Księga jakości kształcenia Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku będzie obowiązywać od dnia 1 października 2024 roku.
 

Pliki do pobrania

Skip to content