;

Jesteśmy uczelnią przyjazną
dla osób z niepełnosprawnością

Do podstawowych zadań uczelni należy m. in. stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia w celu odbywania kształcenia, kształceniu oraz prowadzeniu działalności naukowej. Uczelnia dysponuje wydzielonym Funduszem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, na którym gromadzone są środki otrzymywane z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w formie dotacji na realizację w/w zadań.

Budynki dydaktyczne Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku dostosowane są dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Na etapie ich budowy bądź przebudowy przewidziano działania zmierzające do zastosowania różnych rozwiązań zmierzających do przystosowania budynków dla osób o różnym stopniu i rodzaju niepełnosprawności.

Na terenie obiektów znajdują się miejsca parkingowe wyznaczone wyłącznie dla pojazdów osób z niepełnosprawnościami. Ruch na poszczególne kondygnacje budynków zapewniają windy. Wejścia do budynków posiadają podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich. Budynki dydaktyczne posiadają przystosowane łazienki wyłącznie na potrzeby osób z niepełnosprawnościami.

W Biurze Rekrutacyjnym oraz w Bibliotece Uczelnianej wydzielone są stanowiska komputerowe wyposażone: w biurko z regulowaną wysokością blatu dla studentów z niepełnosprawnością ruchową, w komputer z klawiaturą dla osób niedowidzących wraz z oprogramowaniem powiększającym i automatycznie czytającym tekst znajdujący się na ekranie komputera. Ponadto na wyposażeniu czytelni bibliotecznej znajduje się powiększalnik tekstu.

Uczelnia czyni wszelkie starania, aby zapewnić kandydatom na studia oraz studentom z niepełnosprawnościami jak najlepsze warunki do pełnego udziału w procesie rekrutacji oraz kształcenia. Celem uczelni jest wyrównywanie szans edukacyjnych studentów z niepełnosprawnościami, diagnozowanie, na podstawie przeprowadzanych ankiet potrzeb i problemów związanych z procesem kształcenia oraz szukanie najlepszych sposobów umożliwiających ich zaspakajanie i rozwiązywanie.

W celu określenia potrzeb osób z niepełnosprawnościami zostały wprowadzone ankiety. Zebrane informacje pozwolą na poznanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami i przygotowanie odpowiednich usług.
Wypełnione ankiety należy dostarczyć do Pełnomocnika ds. dostępności i studentów z niepełnosprawnościami (ul. Mechaników 3, pok. nr 11).
Kwestionariusz dla osób z niepełnoprawnościami przyjętych na studia
Ankieta dla studentów z niepełnosprawnościami

Skip to content