;

Mini przewodnik dla Studenta Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku

Pierwsze kroki w PANS we Włocławku

 • Rektorat to miejsce urzędowania władz Uczelni oraz administracji i mieści się przy ul. 3 Maja 17.
 • Budynki dydaktyczne to miejsca, w których realizowane są zajęcia i mieszczą się przy ul. Mechaników 3, ul. Energetyków 30 i ul. Obrońców Wisły 1920 r. 21/25.
 • Dziekanat to działające w danym wydziale biuro, stanowiące wsparcie dla dziekana wydziału i kierownika zakładu. Głównym zadaniem dziekanatu jest szeroko pojęta obsługa studenta - to tam można załatwić najważniejsze sprawy związane ze studiowaniem i złożyć odpowiednie wnioski i podania.

Wydziały I dzieknaty

Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych – kierunki: Administracja, Finanse i rachunkowość, Menedżerskie studia finansowo-prawne, Prawo, Zarządzanie, Bezpieczeństwo wewnętrzne  – ul. Mechaników 3, pokój nr 121, tel.: 668-075-492 – mgr Jowita Zielińska, lic. Katarzyna Buczek

Wydział  Nauk Inżynieryjno-Technicznych – kierunki: Inżynieria zarządzania, Informatyka, Mechanika i budowa maszyn, Automatyka i robotyka – ul. Energetyków 30, pokój nr 20, tel.: 600-059-063 – mgr Beata Spryszyńska

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych  – kierunki: Filologia, specjalność Filologia angielska, Nowe media i e-biznes, Pedagogika, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – ul. Mechaników 3, pokój nr 211, tel.: 668-075-498 – mgr Renata Deskiewicz

Wydział Nauk o Zdrowiu – kierunek: Pielęgniarstwo studia pierwszego stopnia i Pielęgniarstwo studia drugiego stopnia – ul. Obrońców Wisły 1920 r. 21/25, pokój nr 106, tel.: 696-724-467 – mgr Justyna Kociuba, tel.: 668-075-547 – mgr Beata Sobczuk

 • Elektroniczna legitymacja studencka jest dokumentem poświadczającym status studenta i upoważnia do ustawowych zniżek.
 • Konto pocztowe to adres w domenie @pans.wloclawek.pl, który obowiązkowo posiada każdy student Uczelni. W dziekanacie należy pobrać login i pierwsze hasło do zalogowania się na pocztę.
 • Plany zajęć są dostępne na stronie internetowej Uczelni oraz w aplikacji mStudent.
 • Organizacja roku akademickiego to harmonogram zawierający ważne dla studenta daty w ciągu całego roku akademickiego.
 • Aplikacja mStudent dzięki tej aplikacji otrzymasz dostęp z poziomu telefonu do takich informacji jak: wykaz ocen, aktualny plan zajęć, uzyskana średnia ocen oraz wiadomości i powiadomienia z Uczelni.
 • Wirtualna Uczelnia każdy członek społeczności akademickiej posiada swoje konto użytkownika w Wirtualnej Uczelni, dające możliwość wglądu w oceny oraz uzyskane punkty ECTS.

pomoc materialna

Stypendium socjalne przyznawane jest studentowi, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. Wysokość stypendium uzależniona jest od dochodu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, o ile spełnia warunki niezbędne do otrzymania stypendium socjalnego.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest bez względu na wysokość dochodu. Stawka dofinansowania uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności osoby, która się o nie ubiega.

Zapomoga może być przyznana studentowi, znajdującemu się w trudnej sytuacji życiowej z przyczyn niezależnych od siebie.

Stypendium rektora może otrzymać osoba, która uzyskała w poprzednim roku akademickim wysoką średnią ocen, bądź posiada znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. Stypendium przysługuje studentom od II roku studiów pierwszego stopnia lub I roku studiów drugiego stopnia, a także studentom rozpoczynającym studia (I rok studiów pierwszego stopnia), którzy posiadają tytuł laureata lub finalisty olimpiady. Stypendium przyznawane jest na jeden rok akademicki i wypłacane jest przez 10 miesięcy.

Stypendium ministra za znaczące osiągnięcia może otrzymać student za ponadprzeciętne wyniki w nauce i sporcie, m.in. za osiągnięcia tj. publikacje, dzieła artystyczne, udział w projektach badawczych. Nie bez znaczenia jest też wysoka średnia ocen. Studenci mogą równocześnie otrzymywać stypendium rektora i ministra.

Studia w toku

 • Samorząd studencki jest reprezentantem ogółu studentów Uczelni, a tworzą go wszyscy studenci.
 • Wychowanie fizyczne w programie studiów stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich obowiązuje 60 godzin zajęć wychowania fizycznego w postaci aktywnych form zajęć. Zapisy na zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się na początku października w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. Informacji dotyczących zajęć z wychowania fizycznego udziela - mgr Teresa Banachowska (Kierownik SWFiS) tel. 668-075-501 i mgr Justyna Kociuba tel.: 696-724-467. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu ma swoją siedzibę przy ul. Obrońców Wisły 1920 r. 21/25.
 • Lektoraty to zajęcia z języka obcego. Studenci mają do wyboru jeden z trzech języków: angielski, niemiecki lub hiszpański. Informacji dotyczących lektoratu języka obcego udziela Studium Języków Obcych - mgr Agnieszka Rojewska (Kierownik SJO) i mgr Renata Deskiewicz - tel.: 668-075-498, ul. Mechaników 3.
 • Biblioteka to miejsce, w którym można spędzić trochę czasu, na przykład w przerwie pomiędzy zajęciami. Znajdują się tam ciekawe zbiory, a wśród nich pozycje, które mogą być przydatne do zajęć.
 • Praktyki zawodowe to obowiązkowa aktywna forma realizacji kształcenia praktycznego. Ich celem jest wprowadzenie do praktycznego wykonywania zawodu, doskonalenie kompetencji zawodowych, do których przygotowują studia, a także wykształcenie i doskonalenie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej zdobytej w toku studiów.

Chcesz wiedzieć więcej?

Pobierz rozszerzoną wersję informatora 

Skip to content