;

budżet państwa

9 maja 2021 roku Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku podpisała z Ministerstwem Edukacji i Nauki umowę nr MEiN/2022/6/DIR/DID w sprawie realizacji przedsięwzięcia Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości.   

  

Włocławska Uczelnia po raz trzeci została wyłoniona w ministerialnym konkursie. Laureaci zostali wybrani w oparciu o wybrane wskaźniki systemu Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA). Całkowita wartość umowy oraz dofinansowanie ze środków budżetu państwa wynosi 1 mln zł.  

  

Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości to element realizacji planu zrównoważonego rozwoju, który zakłada, że każdy region Polski, a także każdy typ szkoły wyższej – niezależnie od tego, czy to uczelnia akademicka, czy zawodowa – musi mieć odpowiednie warunki do funkcjonowania. 

NABÓR NA BEZPŁATNY KURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA STUDENTÓW PANS WE WŁOCŁAWKU

DOSTĘPY PODSKÓRNE DLA CELÓW PODAŻY LEKÓW I PŁYNÓW INFUZYJNYCH – KURS DOKSZTAŁCAJĄCY DLA PIELĘGNIAREK (POŁOŻNYCH)

DŁUGOTERMINOWE DOSTĘPY NACZYNIOWE – UŻYTKOWANIE PORTÓW NACZYNIOWYCH KURS DOKSZTAŁCAJĄCY DLA PIELĘGNIAREK (POŁOŻNYCH)

Tekst alternatywny

12 kwietnia 2021 roku Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku podpisała z Ministerstwem Edukacji i Nauki umowę nr MEiN/2021/150/DIR/DID w sprawie realizacji przedsięwzięcia Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości.  

 

Włocławska Uczelnia po raz drugi została wyłoniona w ministerialnym konkursie. Laureaci zostali wybrani w oparciu o wybrane wskaźniki systemu Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA). Całkowita wartość umowy oraz dofinansowanie ze środków budżetu państwa wynosi 1 mln zł. 

 

Wsparcie w ramach Dydaktycznej Inicjatywy Doskonałości jest programem zagwarantowanym w Konstytucji dla Nauki. Premia finansowa w wysokości 1 mln zł wydatkowana będzie na cele, które podniosą jakość kształcenia np. na zakup pomocy dydaktycznych, zatrudnienie praktyków w uczelniach, nagrody i wyróżnienia dla studentów i absolwentów, kursy i szkolenia podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej oraz modernizację laboratoriów.  

 

 

Nazwa zadania  Cel, któremu służy tj. w jaki sposób realizacja zadania przyczyni się do wzrostu jakości kształcenia  
Wynagrodzenia dla nowozatrudnionej kadry dydaktycznej Wzrost jakości kształcenia poprzez włączenie do realizacji programu kształcenia nowych wykładowców.
Aktualizacja zasobów informacyjno-bibliotecznych Zwiększenie dostępności do elektronicznych i tradycyjnych źródeł wiedzy, w tym do literatury anglojęzycznej dla kierunków społecznych, medycznych i technicznych
Promocja kierunków studiów o profilu praktycznym – Prezentacja korzyści z podjęcia studiów o profilu praktycznym/uświadamianie społeczeństwa o istocie i wadze kształcenia praktycznego. – Dostosowanie do potrzeb kandydatów (w tym obcojęzycznych) funkcjonalności systemu informatycznego do rekrutacji.
Rozwój infrastruktury dydaktycznej i informatycznej Stworzenie i doposażenie pracowni zawodowych dla kierunków: – Nowe media i e-biznes (doposażenie dydaktycznego studia TV), – Prawo (stworzenie dydaktycznej sali rozpraw sądowych), – Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (pracownia edukacji przedszkolnej), – Pracownia języków obcych, – Zarządzanie (pracownia zarządzania sprzedażą), – Mechanika i budowa maszyn (pracownia obrabiarek konwencjonalnych i maszyn CNC).
Dodatkowe zajęcia dla studentów wykraczające poza podstawę programową Podniesienie kompetencji kluczowych dopasowanych do wymagań i potrzeb rynku pracy.
Szkolenia dla kadry dydaktycznej Rozwój dydaktyczny kadry.
Dodatki zadaniowe dla wyróżniającej się kadry dydaktycznej Zwiększenia zaangażowania pracowników dydaktycznych w przygotowanie, organizację i realizację procesu kształcenia praktycznego.
Studencka pracownia design thinking Stworzenie studenckiego miejsca kreatywnego myślenia, symulacji i rozwoju w Centrum Nauk Technicznych i Nowoczesnych Technologii (budynek dydaktyczny przy ul. Energetyków 30).
Nagrody dla najlepszych studentów i absolwentów Promocja nauki oraz praktycznych kierunków kształcenia, motywowanie studentów do podjęcia kształcenia praktycznego.
  Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości to element realizacji planu zrównoważonego rozwoju, który zakłada, że każdy region Polski, a także każdy typ szkoły wyższej – niezależnie od tego, czy to uczelnia akademicka, czy zawodowa – musi mieć odpowiednie warunki do funkcjonowania. </br> Tekst alternatywny
18 marca 2020 roku Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku podpisała z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego umowę nr MNiSW/2020/190/DIR/DID w sprawie realizacji przedsięwzięcia Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości. Nasza Uczelnia została wyłoniona w ministerialnym konkursie w oparciu o wybrane wskaźniki systemu Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA). Całkowita wartość umowy oraz dofinansowanie ze środków budżetu państwa wynosi 1 mln zł.
Wsparcie w ramach Dydaktycznej Inicjatywy Doskonałości jest programem zagwarantowanym w Konstytucji dla Nauki. Premia finansowa w wysokości 1 mln zł jest wypłacana uczelniom w formie subwencji, która zapewnia większą elastyczność w dysponowaniu pieniędzmi. Środki mogą być wydatkowane na cele, które podniosą jakość kształcenia np. na zakup pomocy dydaktycznych, zatrudnienie praktyków w uczelniach, stypendia dla studentów, kursy i szkolenia podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej, modernizację laboratoriów. Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości to element realizacji planu zrównoważonego rozwoju, który zakłada, że każdy region Polski, a także każdy typ szkoły wyższej – niezależnie od tego, czy to uczelnia akademicka, czy zawodowa – musi mieć odpowiednie warunki do funkcjonowania.
Nr zadania Nazwa/rodzaj zadania Cel, któremu służy/w jaki sposób realizacja zadania przyczyni się do wzrostu jakości kształcenia
1 Zwiększenie liczby wykładowców-praktyków w procesie dydaktycznym Włączenie do realizacji programu kształcenia praktyków z regionu
2 Aktualizacja zasobów informacyjno-bibliotecznych Zwiększenie dostępności do elektronicznych i tradycyjnych źródeł wiedzy
3 Promocja kierunków studiów o profilu praktycznym Prezentacja korzyści z podjęcia studiów o profilu praktycznym/uświadamianie społeczeństwa o istocie kształcenia praktycznego
4 Rozwój infrastruktury dydaktycznej Utworzenie nowych stanowisk w pracowniach zawodowych
5 Zakupy sprzętu komputerowego i specjalistycznego oprogramowania Doskonalenie jakości kształcenia praktycznego z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych na potrzeby usług i przemysłu 4.0
6 Dodatkowe zajęcia dla studentów wykraczające poza podstawę programową Podniesienie kompetencji zawodowych dopasowanych do wymagań i potrzeb rynku pracy
7 Szkolenia dla kadry dydaktycznej Rozwój dydaktyczny kadry
8 Dodatki zadaniowe dla wyróżniającej się kadry dydaktycznej Zwiększenia zaangażowania ok. 25 pracowników dydaktycznych w przygotowanie, organizację i realizację procesu kształcenia praktycznego
9 Studencka pracownia design thinking Stworzenie studenckiego miejsca kreatywnego myślenia, symulacji i rozwoju
10 Nagrody dla najlepszych absolwentów Promocja nauki oraz praktycznych kierunków kształcenia, motywowanie studentów do podjęcia kształcenia praktycznego
11 Koszty pośrednie (3%) Obsługa administracyjna
Więcej na ten temat na: www.studia.gov.pl.
Tekst alternatywny

20 grudnia 2020 roku Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku podpisała z Ministrem Edukacji i Nauki umowę dotacyjną nr 2070 na finansowanie kosztów realizacji inwestycji pt. “Przebudowa DS”.

Całkowita wartość dofinansowania ze środków budżetu państwa wynosi 1 288 000 zł.

W ramach inwestycji “Przebudowa DS” Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku planuje: przebudowę Domu Studenta przy ul. Obrońców Wisły 1920 r. 21/25 obejmującą: prace projektowe, budowlane, instalacyjne oraz wyposażenie obiektu prowadzone w celu zwiększenia bezpieczeństwa zakwaterowania studentów w trakcie pandemii COVID-19.

Zakres inwestycji:

1. Prace przygotowawcze i projektowe – opracowanie projektu budowlanego – uzyskanie wymaganych prawem zgód i pozwoleń.
2. Przebudowa pokoi studenckich – wydzielenie we wszystkich pokojach studenckich łazienek z pełnym węzłem sanitarnym.
3. Kompleksowa przebudowa instalacji wodnej oraz instalacji sanitarnej wewnętrznej w DS.
4. Przebudowa sieci komputerowej – zapewnienie dostępu do usług teleinformatycznych o wysokich parametrach technicznych: Internetu oraz telewizji kablowej.
5. Zmiana układu funkcjonalnego i lokalizacji wybranych pomieszczeń.

Przeprowadzenie w/w prac umożliwi dostosowanie architektoniczne i funkcjonalne Domu Studenta PUZ we Włocławku do wytycznych MNiSW dotyczących zapewnienia warunków zakwaterowania w Domach Studenckich w trakcie pandemii COVID-19 celem zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników DS oraz minimalizacji ryzyka zakażenia SARS-CoV-2.

Zdjęcia z przebudowy DS:

Parter:

I piętro:

II piętro:

Skip to content