;

budżet państwa

Zgodnie z komunikatem Ministra Nauki z 30 kwietnia 2024 roku, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku otrzymała milion złotych w ramach programu „Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości – VI edycja”.

 

Jest to program Ministra Nauki, którego celem jest wsparcie publicznych uczelni zawodowych w doskonaleniu jakości kształcenia na kierunkach studiów o profilu praktycznym. Żeby otrzymać środki pieniężne z programu DID, uczelnia musiała spełnić następujące warunki:

· brak negatywnych ocen jakości kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych

w uczelni, wydanych przez Polską Komisję Akredytacyjną w latach 2018–2023;

· wynik monitoringu karier studentów i absolwentów studiów, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów w roku 2021, w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu. Wynik monitoringu musi wskazywać, że względny wskaźnik zarobków absolwentów studiów pierwszego stopnia jest większy albo równy 0,67.

Wsparcie jest przyznawane w formie zwiększenia subwencji podstawowej na wsparcie aktywności projakościowej. Środki z programu pozwolą uczelni na doskonalenie jakości kształcenia praktycznego. Pieniądze zostaną przeznaczone na m.in.:

· doposażenie Uczelni w niezbędne pomoce dydaktyczne;

· zakup specjalistycznego sprzętu;

· szkolenia dla kadry akademickiej;

· kursy dokształcające studentów;

· międzykierunkowe wyjazdy studyjne studentów do różnorodnych placówek, instytucji i ośrodków.

 

Zgodnie z komunikatem MEIN z 26 maja 2023 roku, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku dostała milion złotych w ramach programu „Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości – V edycja”.

 
Jest to program Ministra Edukacji i Nauki, którego celem jest wsparcie publicznych uczelni zawodowych w doskonaleniu jakości kształcenia na kierunkach studiów o profilu praktycznym. Żeby otrzymać środki pieniężne z programu DID, uczelnia musiała spełnić następujące warunki:
 
  • Brak negatywnych ocen jakości kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych w uczelni wydanych przez Polską Komisję Akredytacyjną w latach 2017-2022;
  • Wynik monitoringu karier studentów i absolwentów studiów, osób ubiegających się o stopień doktora i osób, które uzyskały ten stopień, dotyczącego absolwentów studiów w uczelni, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów w roku 2020, w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu. Wynik monitoringu musi wskazywać, że względny wskaźnik zarobków absolwentów studiów pierwszego stopnia jest większy albo równy 0,73.
Wsparcie jest przyznawane w formie zwiększenia subwencji podstawowej na wsparcie aktywności projakościowej. Środki z programu pozwolą uczelni na jeszcze lepsze dostosowanie programu studiów do potrzeb regionalnego rynku pracy. Pieniądze zostaną przeznaczone na:
  • doposażenie Uczelni w niezbędne pomoce dydaktyczne: modernizację i utworzenie nowych pracowni zawodowych;
  • warsztaty dla kadry akademickiej,
  • szkolenia dla studentów,
  • międzykierunkowe wyjazdy studyjne.

KANIULACJA NACZYŃ ŻYLNYCH OBWODOWYCH GŁĘBOKICH Z ZASTOSOWANIEM USG – (LONG PIVC/MIDLINE) – KURS DOKSZTAŁCAJĄCY DLA PIELĘGNIAREK (POŁOŻNYCH)

Tekst alternatywny

 

9 maja 2021 roku Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku podpisała z Ministerstwem Edukacji i Nauki umowę nr MEiN/2022/6/DIR/DID w sprawie realizacji przedsięwzięcia Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości.   

  

Włocławska Uczelnia po raz trzeci została wyłoniona w ministerialnym konkursie. Laureaci zostali wybrani w oparciu o wybrane wskaźniki systemu Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA). Całkowita wartość umowy oraz dofinansowanie ze środków budżetu państwa wynosi 1 mln zł.  

  

Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości to element realizacji planu zrównoważonego rozwoju, który zakłada, że każdy region Polski, a także każdy typ szkoły wyższej – niezależnie od tego, czy to uczelnia akademicka, czy zawodowa – musi mieć odpowiednie warunki do funkcjonowania. 

NABÓR NA BEZPŁATNY KURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA STUDENTÓW PANS WE WŁOCŁAWKU

DOSTĘPY PODSKÓRNE DLA CELÓW PODAŻY LEKÓW I PŁYNÓW INFUZYJNYCH – KURS DOKSZTAŁCAJĄCY DLA PIELĘGNIAREK (POŁOŻNYCH)

DŁUGOTERMINOWE DOSTĘPY NACZYNIOWE – UŻYTKOWANIE PORTÓW NACZYNIOWYCH KURS DOKSZTAŁCAJĄCY DLA PIELĘGNIAREK (POŁOŻNYCH)

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku zakupiła oprogramowanie „Statistica Rozszerzony Pakiet Akademicki + Zestaw do Analiz Marketingowych i Rynkowych”, w ra­mach wielostanowiskowej licencji akademickiej dla pracowników i studentów Uczelni (z limi­tem 500 stanowisk) na okres od 16.11.2022 roku do 15.05.2025 roku. 

 

Oprogramowanie jest zainstalowane w pracowniach komputerowych: 

– ul. Mechaników 3 w salach: 205, 2016, Bibliotece, a od 2023 roku w salach: 102 i 103; 

– ul. Energetyków 30 w salach: 48 i 49; 

– ul. Obrońców Wisły 1920 r. 21/25 w sali 203. 

 

Oprogramowanie dostępne jest także do samodzielnej instalacji na własnym komputerze. W celu uzyskania licencji należy się zgłosić mailowo do dr. Marka Ręklewskiego (marek.reklewski@pans.wloclawek.pl). 

 

Warunki korzystania z licencji: 

1. Oprogramowanie Statistica jest dostępne dla pracowników i studentów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. 

2. Oprogramowanie może być wykorzystywane przez pracowników i studentów PANS we Włocławku tylko do celów niekomercyjnych (dydaktycznych, edukacyjnych i naukowo-badawczych) związanych z PANS we Włocławku. 

3. Osoba, która uzyskała od uczelnianego administratora licencji dostęp do oprogramowania nie powinna go udostępniać osobom trzecim. 

4. Osoba, która przestała być pracownikiem/studentem PANS we Włocławku, traci prawo do korzystania z oprogramowania (oprogramowanie powinno zostać odinstalowane). 

5. Licencja jest ważna od 16.11.2022 do 15.05.2025 r. Po tym terminie oprogramowanie powinno zostać odinstalowane. Jeżeli po tym terminie użytkownik nadal będzie zainteresowany wykorzystywaniem oprogramowania, zobowiązany jest do skontaktowania się z uczelnianym administratorem licencji w celu uzyskania odpowiedniej licencji. 

Oprogramowanie zostało zakupione ze środków przedsięwzięcia Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości (umowa nr MEiN/2022/6/DIR/DID z 9 maja 2022 roku), Zadanie 4. Dostosowywanie istniejących zasobów dydaktycznych Uczelni do warunków zawodowych zbliżonych do infrastrukturalnych warunków pracy (Pracownia technologii informacyjnych). 

Tekst alternatywny

12 kwietnia 2021 roku Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku podpisała z Ministerstwem Edukacji i Nauki umowę nr MEiN/2021/150/DIR/DID w sprawie realizacji przedsięwzięcia Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości.  

 

Włocławska Uczelnia po raz drugi została wyłoniona w ministerialnym konkursie. Laureaci zostali wybrani w oparciu o wybrane wskaźniki systemu Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA). Całkowita wartość umowy oraz dofinansowanie ze środków budżetu państwa wynosi 1 mln zł. 

 

Wsparcie w ramach Dydaktycznej Inicjatywy Doskonałości jest programem zagwarantowanym w Konstytucji dla Nauki. Premia finansowa w wysokości 1 mln zł wydatkowana będzie na cele, które podniosą jakość kształcenia np. na zakup pomocy dydaktycznych, zatrudnienie praktyków w uczelniach, nagrody i wyróżnienia dla studentów i absolwentów, kursy i szkolenia podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej oraz modernizację laboratoriów.  

 

 

Nazwa zadania  Cel, któremu służy tj. w jaki sposób realizacja zadania przyczyni się do wzrostu jakości kształcenia  
Wynagrodzenia dla nowozatrudnionej kadry dydaktycznej Wzrost jakości kształcenia poprzez włączenie do realizacji programu kształcenia nowych wykładowców.
Aktualizacja zasobów informacyjno-bibliotecznych Zwiększenie dostępności do elektronicznych i tradycyjnych źródeł wiedzy, w tym do literatury anglojęzycznej dla kierunków społecznych, medycznych i technicznych
Promocja kierunków studiów o profilu praktycznym – Prezentacja korzyści z podjęcia studiów o profilu praktycznym/uświadamianie społeczeństwa o istocie i wadze kształcenia praktycznego. – Dostosowanie do potrzeb kandydatów (w tym obcojęzycznych) funkcjonalności systemu informatycznego do rekrutacji.
Rozwój infrastruktury dydaktycznej i informatycznej Stworzenie i doposażenie pracowni zawodowych dla kierunków: – Nowe media i e-biznes (doposażenie dydaktycznego studia TV), – Prawo (stworzenie dydaktycznej sali rozpraw sądowych), – Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (pracownia edukacji przedszkolnej), – Pracownia języków obcych, – Zarządzanie (pracownia zarządzania sprzedażą), – Mechanika i budowa maszyn (pracownia obrabiarek konwencjonalnych i maszyn CNC).
Dodatkowe zajęcia dla studentów wykraczające poza podstawę programową Podniesienie kompetencji kluczowych dopasowanych do wymagań i potrzeb rynku pracy.
Szkolenia dla kadry dydaktycznej Rozwój dydaktyczny kadry.
Dodatki zadaniowe dla wyróżniającej się kadry dydaktycznej Zwiększenia zaangażowania pracowników dydaktycznych w przygotowanie, organizację i realizację procesu kształcenia praktycznego.
Studencka pracownia design thinking Stworzenie studenckiego miejsca kreatywnego myślenia, symulacji i rozwoju w Centrum Nauk Technicznych i Nowoczesnych Technologii (budynek dydaktyczny przy ul. Energetyków 30).
Nagrody dla najlepszych studentów i absolwentów Promocja nauki oraz praktycznych kierunków kształcenia, motywowanie studentów do podjęcia kształcenia praktycznego.
  Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości to element realizacji planu zrównoważonego rozwoju, który zakłada, że każdy region Polski, a także każdy typ szkoły wyższej – niezależnie od tego, czy to uczelnia akademicka, czy zawodowa – musi mieć odpowiednie warunki do funkcjonowania. </br> Tekst alternatywny
18 marca 2020 roku Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku podpisała z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego umowę nr MNiSW/2020/190/DIR/DID w sprawie realizacji przedsięwzięcia Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości. Nasza Uczelnia została wyłoniona w ministerialnym konkursie w oparciu o wybrane wskaźniki systemu Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA). Całkowita wartość umowy oraz dofinansowanie ze środków budżetu państwa wynosi 1 mln zł.
Wsparcie w ramach Dydaktycznej Inicjatywy Doskonałości jest programem zagwarantowanym w Konstytucji dla Nauki. Premia finansowa w wysokości 1 mln zł jest wypłacana uczelniom w formie subwencji, która zapewnia większą elastyczność w dysponowaniu pieniędzmi. Środki mogą być wydatkowane na cele, które podniosą jakość kształcenia np. na zakup pomocy dydaktycznych, zatrudnienie praktyków w uczelniach, stypendia dla studentów, kursy i szkolenia podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej, modernizację laboratoriów. Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości to element realizacji planu zrównoważonego rozwoju, który zakłada, że każdy region Polski, a także każdy typ szkoły wyższej – niezależnie od tego, czy to uczelnia akademicka, czy zawodowa – musi mieć odpowiednie warunki do funkcjonowania.
Nr zadania Nazwa/rodzaj zadania Cel, któremu służy/w jaki sposób realizacja zadania przyczyni się do wzrostu jakości kształcenia
1 Zwiększenie liczby wykładowców-praktyków w procesie dydaktycznym Włączenie do realizacji programu kształcenia praktyków z regionu
2 Aktualizacja zasobów informacyjno-bibliotecznych Zwiększenie dostępności do elektronicznych i tradycyjnych źródeł wiedzy
3 Promocja kierunków studiów o profilu praktycznym Prezentacja korzyści z podjęcia studiów o profilu praktycznym/uświadamianie społeczeństwa o istocie kształcenia praktycznego
4 Rozwój infrastruktury dydaktycznej Utworzenie nowych stanowisk w pracowniach zawodowych
5 Zakupy sprzętu komputerowego i specjalistycznego oprogramowania Doskonalenie jakości kształcenia praktycznego z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych na potrzeby usług i przemysłu 4.0
6 Dodatkowe zajęcia dla studentów wykraczające poza podstawę programową Podniesienie kompetencji zawodowych dopasowanych do wymagań i potrzeb rynku pracy
7 Szkolenia dla kadry dydaktycznej Rozwój dydaktyczny kadry
8 Dodatki zadaniowe dla wyróżniającej się kadry dydaktycznej Zwiększenia zaangażowania ok. 25 pracowników dydaktycznych w przygotowanie, organizację i realizację procesu kształcenia praktycznego
9 Studencka pracownia design thinking Stworzenie studenckiego miejsca kreatywnego myślenia, symulacji i rozwoju
10 Nagrody dla najlepszych absolwentów Promocja nauki oraz praktycznych kierunków kształcenia, motywowanie studentów do podjęcia kształcenia praktycznego
11 Koszty pośrednie (3%) Obsługa administracyjna
Więcej na ten temat na: www.studia.gov.pl.
Tekst alternatywny

20 grudnia 2020 roku Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku podpisała z Ministrem Edukacji i Nauki umowę dotacyjną nr 2070 na finansowanie kosztów realizacji inwestycji pt. “Przebudowa DS”.

Całkowita wartość dofinansowania ze środków budżetu państwa wynosi 1 288 000 zł.

W ramach inwestycji “Przebudowa DS” Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku planuje: przebudowę Domu Studenta przy ul. Obrońców Wisły 1920 r. 21/25 obejmującą: prace projektowe, budowlane, instalacyjne oraz wyposażenie obiektu prowadzone w celu zwiększenia bezpieczeństwa zakwaterowania studentów w trakcie pandemii COVID-19.

Zakres inwestycji:

1. Prace przygotowawcze i projektowe – opracowanie projektu budowlanego – uzyskanie wymaganych prawem zgód i pozwoleń.
2. Przebudowa pokoi studenckich – wydzielenie we wszystkich pokojach studenckich łazienek z pełnym węzłem sanitarnym.
3. Kompleksowa przebudowa instalacji wodnej oraz instalacji sanitarnej wewnętrznej w DS.
4. Przebudowa sieci komputerowej – zapewnienie dostępu do usług teleinformatycznych o wysokich parametrach technicznych: Internetu oraz telewizji kablowej.
5. Zmiana układu funkcjonalnego i lokalizacji wybranych pomieszczeń.

Przeprowadzenie w/w prac umożliwi dostosowanie architektoniczne i funkcjonalne Domu Studenta PUZ we Włocławku do wytycznych MNiSW dotyczących zapewnienia warunków zakwaterowania w Domach Studenckich w trakcie pandemii COVID-19 celem zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników DS oraz minimalizacji ryzyka zakażenia SARS-CoV-2.

Zdjęcia z przebudowy DS:

Parter:

I piętro:

II piętro:

21 czerwca 2024 roku Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku podpisała z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego umowę dotacyjną nr 2462 na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pt. “Przebudowa budynku dydaktycznego”.

W ramach inwestycji “Przebudowa budynku dydaktycznego” Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku planuje przebudowę budynku przy ul. 3 Maja 17 obejmującą: prace projektowe, budowlane, instalacyjne, doposażenie obiektu w zabudowę stałą oraz zagospodarowanie terenu prowadzone w celu adaptacji budynku na potrzeby Stadium Wychowania Fizycznego i Sportu (SWFiS) oraz Centrum Studiów Podyplomowych (CSP).

Zakres inwestycji:

1. Prace przygotowawcze, projektowe oraz obsługa inwestorska:

– opracowanie wielobranżowego projektu budowalnego i projektów wykonawczych wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót

– uzyskanie niezbędnych decyzji, pozwoleń i opinii, w tym pozwolenia na budowę

– nadzór autorski oraz nadzór inwestorski podczas inwestycji

2. Termomodernizacja i wymiana dachu wraz z budowa instalacji fotowoltaicznej:

– wykonanie nowego pokrycia dachowego spełniającego wymogi warunków technicznych w zakresie efektywności energetycznej na rok 2023

– wykonanie instalacji fotowoltaicznej pozwalającej na zmniejszenie kosztów energii elektrycznej

3. Zmiana układu funkcjonalnego i lokalizacji pomieszczeń:

Adaptacja budynku pod potrzeby:

– Studium Wychowania Fizycznego i Sportu – wydzielenie pomieszczeń do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu wychowania fizycznego (siłownia, sale fitness), pomieszczeń pomocniczych i technicznych (szatnie, magazyny sprzętu), sanitarnych, socjalnych i biurowych

– Centrum Studiów Podyplomowych – wydzielenie pomieszczeń do prowadzenia zajęć dydaktycznych dla słuchaczy studiów podyplomowych, szkoleń, kursów itp., sal dydaktycznych (w tym komputerowej), audytoryjnych, seminaryjnych, pomieszczeń pomocniczych i biurowych

Dodatkowo budynek zostanie dostosowany do potrzeb osób o specjalnych potrzebach oraz przepisów p.poż.

Przeprowadzenie w/w prac przyczyni się do poprawy jakości kształcenia w zakresie prowadzenia zajęć wychowania fizycznego dla studentów PANS, a także prowadzenia studiów podyplomowych, szkoleń, kursów i innych form kształcenia osób dorosłych. Dodatkowo pracę tę wpłyną na poprawę efektywności energetycznej budynku co doprowadzi do zmniejszenia kosztów jego eksploatacji.

 

Skip to content