;

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Darmowe studia magisterskie we Włocławku
Zapisz się

Czas trwania

5 lat (10 semestrów)

Profil kształcenia

Praktyczny

Poziom kształcenia

Jednolite studia magisterskie

Forma studiów

Stacjonarne z trybem
dla pracujących

O kierunku

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Dla kogo kierunek?

Kierunek skierowany jest do:

✔︎ Osób lubiących pracę z ludźmi;

✔︎ Osób empatycznych, cierpliwych, wyrozumiałych;

✔︎ Osób odczuwających powołanie do pracy pedagogicznej;

✔︎ Osób wykazujących się umiejętnościami słuchania oraz przekazywania wiedzy w przystępny i kreatywny sposób;

Perspektywy zatrudnienia

Dokąd po studiach?

✔︎ Nauczyciel przedszkola,

✔︎ Nauczyciel klas I-III szkoły podstawowej,

✔︎ Możliwość założenia własnej placówki oświatowo-wychowawczej

Ucz się od praktyków

✔︎ Zgodnie z nowymi regulacjami od 2019 roku kształcenie nauczycieli wczesnej edukacji możliwe jest już wyłącznie w trybie pięcioletnich studiów magisterskich na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Program tych studiów musi ponadto spełniać precyzyjnie określone w ministerialnym rozporządzeniu standardy, co ma zapewnić najwyższą jakość kształcenia przyszłych nauczycieli.

✔︎ Uzyskasz tytuł magistra i pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej;

✔︎ Dowiesz się jak dbać o własne zasoby i kształtować swój rozwój zawodowy.

Dodatkowe informacje

Dowiedz się więcej na temat kierunku

✔︎ Pedagogika przedszkolna

✔︎ Pedagogika wczesnoszkolna

✔︎ Strategie wspierania rozwoju dziecka

✔︎ Psychologiczne podstawy pracy nauczyciela wczesnej edukacji

✔︎ Metodyka pracy w grupach integracyjnych

✔︎ Podstawy arteterapii

✔︎ W trakcie kształcenia studenci otrzymują wszechstronną wiedzę oraz umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej;

✔︎ Absolwenci pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej przygotowani są do pracy między innymi w: przedszkolu, placówkach oświatowo – wychowawczych, poradniach specjalistycznych;

✔︎ Student posiądzie wiedzę i umiejętności o charakterze profesjonalnym umożliwiającą mu realizację skutecznej i efektywnej pracy pedagogicznej w zakresie podstaw edukacji matematycznej, społeczno-przyrodniczej, informatycznej, plastycznej, muzycznej, technicznej, wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej.

✔︎ Student nabywa niezbędną wiedzę wykorzystywaną w codziennej pracy nauczyciela do efektywnego wspierania integralnego rozwoju dziecka oraz udzielania pomocy rodzicom.

✔︎ prof. Jacek Błeszyński

✔︎ dr Monika Kamper-Kubańska, prof. PANS

✔︎ dr Karolina Kaszlińska, prof PANS

✔︎ mgr Łukasz Michalski

✔︎ dr Paweł Przyłęcki

✔︎ dr Elżbieta Wieczór

Nasi absolwenci

Sprawdź co mówią o nas nasi absolwenci!

“Jako absolwentka, z perspektywy czasu mogę stwierdzić, że decyzja o podjęciu studiów w PANS była trafnym wyborem. Z całą pewnością studia te pomogły mi w zdobyciu wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej. Otrzymywałam pomoc ze strony wykładowców, którzy zawsze służyli mi swoją wiedzą i doświadczeniem, chętni do rozmów i rozwiązywania problemów. Dobra organizacja uczelni i indywidualne podejście do studenta sprawiły, że mogłam studiować jako matka dwójki dzieci. Wszystkie te czynniki spowodowały, że udało mi się zrealizować moje marzenie – obecnie pracuję jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej we Włocławku. Jestem przekonana, że w dużej mierze zawdzięczam to właśnie tej uczelni. Dlatego z pełnym przekonaniem mogę rekomendować PANS, jako dobry adres wszystkim młodym ludziom obdarzonym zdolnościami i predyspozycjami, mającym silną motywację do zdobywania wiedzy i umiejętności, zamierzającym podjąć trud dalszej edukacji w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
Sylwia
Absolwentka kierunku

Też chcesz zostać studentem Akademii we Włocławku?

Lub dowiedz się więcej o rekrutacji.

Kierownik zakładu Pedagogiki

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

dr Karolina Kaszlińska

“Program studiów na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku skonstruowany został w oparciu o standard kształcenia nauczycieli, co gwarantuje studentom uzyskanie wymaganych przez ministerstwo efektów uczenia się i pełnych kwalifikacji zawodowych. Uczymy praktycznie korzystając, między innymi, z uczelnianego Przedszkola Akademickiego, dzięki czemu teoria na bieżąco konfrontowana jest z praktyką. Każdy student może liczyć na indywidualne wsparcie.”

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej o naszej ofercie!

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej o naszej ofercie!

Pedagogika PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

PROFIL KSZTAŁCENIA: PRAKTYCZNY

POZIOM KSZTAŁCENIA: JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

FORMA STUDIÓW: STACJONARNE

CZAS TRWANIA STUDIÓW: 5 LAT, 10 semestrów

Jako absolwentka, z perspektywy czasu mogę stwierdzić, że decyzja o podjęciu studiów w PWSZ, obecnej PUZ, była trafnym wyborem. Z całą pewnością studia te pomogły mi w zdobyciu wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej. Otrzymywałam pomoc ze strony wykładowców, którzy zawsze służyli mi swoją wiedzą i doświadczeniem, chętni do rozmów i rozwiązywania problemów. Dobra organizacja uczelni i indywidualne podejście do studenta sprawiły, że mogłam studiować jako matka dwójki dzieci. Wszystkie te czynniki spowodowały, że udało mi się zrealizować moje marzenie – obecnie pracuję jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej we Włocławku. Jestem przekonana, że w dużej mierze zawdzięczam to właśnie tej uczelni. Dlatego z pełnym przekonaniem mogę rekomendować PUZ jako dobry adres wszystkim młodym ludziom obdarzonym zdolnościami i predyspozycjami, mającym silną motywację do zdobywania wiedzy i umiejętności, zamierzającym podjąć trud dalszej edukacji w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Sylwia Kacprzyk absolwentka Pedagogiki

O kierunku

 • Zgodnie z nowymi regulacjami od 2019 roku kształcenie nauczycieli wczesnej edukacji możliwe jest już wyłącznie w trybie pięcioletnich studiów magisterskich na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Program tych studiów musi ponadto spełniać precyzyjnie określone w ministerialnym rozporządzeniu standardy, co ma zapewnić najwyższą jakość kształcenia przyszłych nauczycieli.
 • Uzyskasz tytuł magistra i pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej;
 • Dowiesz się jak dbać o własne zasoby i kształtować swój rozwój zawodowy.

Adresaci

 • Kierunek skierowany jest do:
 • Osób lubiących pracę z ludźmi;
 • Osób empatycznych, cierpliwych, wyrozumiałych;
 • Osób odczuwających powołanie do pracy pedagogicznej;
 • Osób wykazujących się umiejętnościami słuchania oraz przekazywania wiedzy w przystępny i kreatywny sposób;
 • Osób z pasją.

Wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne

 • W trakcie kształcenia studenci otrzymują wszechstronną wiedzę oraz umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.
 • Absolwenci pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej przygotowani są do pracy między innymi w: przedszkolu, placówkach oświatowo - wychowawczych, poradniach specjalistycznych;
 • Student posiądzie wiedzę i umiejętności o charakterze profesjonalnym umożliwiającą mu realizację skutecznej i efektywnej pracy pedagogicznej w zakresie podstaw edukacji matematycznej, społeczno-przyrodniczej, informatycznej, plastycznej, muzycznej, technicznej, wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej.
 • Student nabywa niezbędną wiedzę wykorzystywaną w codziennej pracy nauczyciela do efektywnego wspierania integralnego rozwoju dziecka oraz udzielania pomocy rodzicom.

Perspektywy zatrudnienia

Przykłady miejsc pracy
 • Nauczyciel przedszkola,
 • Nauczyciel klas I-III szkoły podstawowej,
 • Możliwość założenia własnej placówki oświatowo-wychowawczej

Studia dla pracujących w PUZ we Włocławku

Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku oferuje studia bezpłatne dla osób aktywnych zawodowo. Oferta skierowana jest do kandydatów, którzy chcą uzupełnić wykształcenie lub zdobyć nowe kwalifikacje, ale ze względu na pracę nie mogą podjąć nauki w trybie całodziennych zajęć.

Na studiach stacjonarnych dla pracujących zajęcia odbywają się po południu w wybrane dni tygodnia łącznie z sobotą. Taki tryb studiów umożliwia łączenie nauki z pracą. Studenci mają możliwość skorzystania z indywidualnej organizacji studiów, która oznacza, że student może indywidualnie ustalić terminy zaliczeń i egzaminów, nie musi też uczestniczyć w zajęciach, które kolidują z jego pracą (regulamin studiów dopuszcza 50 % nieobecności). Ponadto część zajęć studenci odbywają w formie e-learningu. Nie przyjeżdżając na uczelnię, oszczędzają czas, wysiłek i fundusze. Zajęcia są bezpłatne. 

Stypendium rektora i nie tylko*

O stypendium rektora może ubiegać się student, który:

 1. zaliczył co najmniej I rok studiów w terminie określonym organizacją roku akademickiego bez warunkowego kontynuowania studiów;
 2. jest studentem I roku studiów drugiego stopnia.

O stypendium rektora może ubiegać się również student przyjęty na I rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

 1. laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
 2. medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o których mowa w przepisach o sporcie.

Stypendium rektora może otrzymać student, który spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:

 1. uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen nie niższą niż 4,0 i znalazł się w grupie 7% studentów (wg stanu na dzień 1 października danego roku akademickiego), którzy uzyskali najwyższe średnie ocen na danym kierunku/specjalności (dotyczy kierunku filologia), roku studiów oraz poziomie studiów;
 2. uzyskał w ostatnim roku studiów osiągnięcia naukowe lub artystyczne lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie na poziomie co najmniej krajowym.

* Poza samym stypendium rektora, uczelnia oferuje także stypendia socjalne, dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi. Student Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku ma prawo do ubiegania się o stypendium Ministra.

Etapy rekrutacji

Krok 1
Zapisz się online na bezpłatne studia. Wydrukuj dokumenty i podpisz je w wyznaczonych miejscach
Krok 2
Dokonaj opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia na konto uczelni. Opłata wynosi 85 zł
Krok 3
Złóż komplet dokumentów w białej teczce podpisanej Twoim imieniem, nazwiskiem oraz nazwą kierunku.
Krok 1
Zapisz się online na bezpłatne studia. Wydrukuj dokumenty i podpisz je w wyznaczonych miejscach
Krok 2
Dokonaj opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia na konto uczelni. Opłata wynosi 85 zł
Krok 3
Złóż komplet dokumentów w białej teczce podpisanej Twoim imieniem, nazwiskiem oraz nazwą kierunku.

Informacje dodatkowe

Opłaty za postępowanie rekrutacyjne

Wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2021/2022 w PUZ we Włocławku wynosi 85,00 zł.
Opłaty można dokonać za pośrednictwem poczty (druk przekazu do pobrania w IRK) lub przelewem na rachunek bankowy nr: 72 1540 1069 2001 8720 6079 0001
Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia jest bezzwrotna!
Z opłaty zwolnieni są wychowankowie domów dziecka oraz pełne sieroty, które nie ukończyły 25 lat oraz osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Terminy rekrutacji na rok akademicki 2022/2023

Rekrutacja elektroniczna: od 23 września 2022 r. do 15 października 2022 r.
Termin składania dokumentów od od 23 września 2022 r. do 15 października 2022 r.
Termin egzaminu sprawdzającego stopień znajomości języka angielskiego oraz znajomości języka polskiego (dotyczy kandydatów cudzoziemców): 17 października 2022 r.
Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego 19 października 2022 r.

Uwaga!
Egzamin potwierdzający stopień znajomości języka angielskiego dotyczy tylko kandydatów na kierunek/specjalność filologia angielska, którzy nie zdawali matury z języka angielskiego, oraz którzy nie posiadają innych dokumentów potwierdzających znajomość języka na poziomie minimum A2-B1 (patrz zasady rekrutacji)

Zobacz także

Skip to content