;

Tryb kierowania przez służby sanitarne na kwarantannę

Szanowni Państwo,

na podstawie aktualnie obowiązującego Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, w wersji z dnia 2 listopada 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1931), tryb kierowania przez służby sanitarne na kwarantannę wygląda następująco:

1) Osoba prowadząca wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lub z nią zamieszkująca, od dnia uzyskania przez osobę, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, jest obowiązana poddać się kwarantannie trwającej do upływu 7 dni od dnia zakończenia izolacji osoby, z którą prowadzi wspólne gospodarstwo domowe lub zamieszkuje.

2) Decyzji organu inspekcji sanitarnej nie wydaje się.

3) Informacja o objęciu osoby kwarantanną, izolacją albo izolacją w warunkach domowych może być przekazana tej osobie ustnie, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon.

4) Informacja o objęciu kwarantanną jest rejestrowana w systemie informatycznym Centrum e-Zdrowia (system EWP). Dostęp do tego systemu ma m. in. Policja i Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

5) Status związany z kwarantanną, można sprawdzić poprzez Internetowe Konto Pacjenta (IKE) – logowanie: https://pacjent.gov.pl/

Tryb postępowania w uczelni w takich przypadkach pozostaje bez zmian:

1) Pracownik objęty kwarantanną lub izolacją domową ma obowiązek powiadomić o tym fakcie bezpośredniego przełożonego oraz Biuro ds. pracowniczych.

2) Jeżeli pracownik chce świadczyć pracę zdalnie, musi mailowo wystąpić o zgodę do bezpośredniego przełożonego, który swoją decyzję przekazuje (także mailowo) pracownikowi i do Biura ds. pracowniczych.

3) Jeżeli bezpośredni przełożony wyrazi zgodę na pracę zdalną w trakcie kwarantanny, to pracownik otrzymuje za ten okres pełne wynagrodzenie.

4) Jeżeli pracownik nie świadczy pracy w trakcie kwarantanny, to otrzymuje świadczenie z ubezpieczenia chorobowego. Podstawą wypłaty świadczenia z ubezpieczenia chorobowego jest informacja zamieszczona na profilu uczelni na portalu ZUS – pracownik nie musi dostarczać decyzji sanepidu. Jeżeli wyjątkowo zdarzy się, że takiej informacji ZUS nie zmieści, to pracownik ma obowiązek złożyć oświadczenie po powrocie do pracy z kwarantanny. Wzór oświadczenia jest dostępny w Biurze ds. pracowniczych

Natomiast pracownik u którego stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (od dnia otrzymania pozytywnego wyniku testu przebywa w izolacji) nie może wykonywać pracy zdalnie. Podstawą do wypłaty świadczenia chorobowego jest informacja zamieszczona na profilu Uczelni na portalu ZUS. Pracownik nie musi dostarczać zwolnienia lekarskiego lub decyzji sanepidu, ale musi poinformować bezpośredniego przełożonego.

Pracownik może wystąpić o zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad przebywającym w kwarantannie lub w izolacji domowej:

1) dzieckiem do lat 14;

2) dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lat 18;

3) innym członkiem rodziny.

Podstawą wypłaty zasiłku opiekuńczego jest oświadczenie pracownika – wzór dostępny w Biurze ds. pracowniczych.

Skip to content