;

Aktualizacja trybu kierowania na kwarantannę

Szanowni Państwo, 

na podstawie aktualnie obowiązującego Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, w wersji z dnia 2 listopada 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1931), tryb kierowania przez służby sanitarne na kwarantannę wygląda następująco: 

1) Osoba prowadząca wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lub z nią zamieszkująca, od dnia uzyskania przez osobę, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, jest obowiązana poddać się kwarantannie trwającej do upływu 7 dni od dnia zakończenia izolacji osoby, z którą prowadzi wspólne gospodarstwo domowe lub zamieszkuje. 

2) Decyzji organu inspekcji sanitarnej nie wydaje się. 

3) Informacja o objęciu osoby kwarantanną, izolacją albo izolacją w warunkach domowych może być przekazana tej osobie ustnie, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon. 

4) Informacja o objęciu kwarantanną jest rejestrowana w systemie informatycznym Centrum e-Zdrowia (system EWP). Dostęp do tego systemu ma m. in. Policja i Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

5) Status związany z kwarantanną, można sprawdzić poprzez Internetowe Konto Pacjenta (IKE) – logowanie: https://pacjent.gov.pl/ 

Tryb postępowania w uczelni w takich przypadkach pozostaje bez zmian: 

1) Pracownik objęty kwarantanną lub izolacją domową ma obowiązek powiadomić o tym fakcie bezpośredniego przełożonego oraz Biuro ds. pracowniczych. 

2) Jeżeli pracownik chce świadczyć pracę zdalnie, musi mailowo wystąpić o zgodę do bezpośredniego przełożonego, który swoją decyzję przekazuje (także mailowo) pracownikowi i do Biura ds. pracowniczych. 

3) Jeżeli bezpośredni przełożony wyrazi zgodę na pracę zdalną w trakcie kwarantanny lub izolacji domowej, to pracownik otrzymuje za ten okres pełne wynagrodzenie. 

4) Jeżeli pracownik nie świadczy pracy, to otrzymuje świadczenie z ubezpieczenia chorobowego. Podstawą wypłaty świadczenia z ubezpieczenia chorobowego jest informacja zamieszczona na profilu uczelni na portalu ZUS – pracownik nie musi dostarczać decyzji sanepidu. Jeżeli wyjątkowo zdarzy się, że takiej informacji ZUS nie zmieści, to pracownik ma obowiązek złożyć oświadczenie po powrocie do pracy z kwarantanny. Wzór oświadczenia jest dostępny w Biurze ds. pracowniczych. 

UWAGA! Zmiana w zakresie odbywania izolacji domowej – można świadczyć pracę zdalnie. 

Pracownik może wystąpić o zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad przebywającym w kwarantannie lub w izolacji domowej: 

1) dzieckiem do lat 14; 

2) dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lat 18; 

3) innym członkiem rodziny. 

Podstawą wypłaty zasiłku opiekuńczego jest oświadczenie pracownika – wzór dostępny w Biurze ds. pracowniczych.

Skip to content