;

dr Robert Musiałkiewicz

Rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku

26 maja br. przeprowadzono wybory rektora na kadencję 2020-2024 w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku. Jedynym kandydatem był dr Robert Musiałkiewicz, od 2015 roku prorektor ds. nauczania i studentów. Elektorzy jednogłośnie powierzyli mu misję prowadzenia uczelni przez najbliższe cztery lata. Za kandydaturą głosowało 15 osób, nikt nie był przeciwko, nie stwierdzono też głosów nieważnych. Do 31 sierpnia będzie rektorem elektem, a od 1 września nowym rektorem PUZ we Włocławku. 

Dr Robert Musiałkiewicz jest absolwentem Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Ziemi Michałowskiej w Brodnicy. Ukończył studia magisterskie na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, na którym kontynuował naukę na studiach doktoranckich. W 2009 r. uzyskał tytuł doktora naukprawnych na podstawie dysertacji Pozycja prawna organizacji pożytku publicznego i źródła finansowania ich działalności. Promotorem pracy doktorskiej był prof. A. Borodo, zaś recenzentami prof. E. Ochendowski oraz prof. J. Małecki.

Robert Musiałkiewicz legitymuje się bogatym doświadczeniem zawodowym. Posiada tytuł zawodowy radcy prawnego oraz dyplom Ministra Skarbu Państwa uprawniający do zasiadania w spółkach skarbu państwa. Przez wiele lat prowadził własną działalność gospodarczą, zajmując się obsługą prawną instytucji publicznych i prywatnych, pracował również w organach spółek kapitałowych. W latach 2009-2012 w ramach Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości UMK kierował projektami: SPIN – Spójność Przedsiębiorstw i Nauki oraz Programem Transferu Wiedzy NiP – Nauki i Praktyk, których celem było tworzenie warunków do transferu wiedzy z obszaru nauki do gospodarki.

Jego praca zawodowa ściśle związana jest z obszarem szkolnictwa wyższego. Już podczas studiów pracował w strukturach organizacyjnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, sprawując funkcję m.in. przewodniczącego samorządu studenckiego, członka Senatu oraz przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów. Jako dydaktyk prowadził zajęcia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, a także w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu, w której w latach 2009 – 2016 zatrudniony był na stanowisku adiunkta.

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku został zatrudniony w 2012 r. na stanowisku starszego wykładowcy w zakładzie administracji. W 2015 r. został wybrany na funkcję Prorektora ds. Nauczania i Studentów. Jako Prorektor wykazał się ponadprzeciętnym zaangażowaniem w realizację powierzonych mu obowiązków. Do szczególnych osiągnięć należy zaliczyć: utworzenie rad ekspertów jako instytucji

doradczych w procesie tworzenie programów studiów, wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie platformy zdalnego nauczania Moodle, rozszerzenia oferty PUZ we Włocławku w zakresie studiów podyplomowych i innych form kształcenia, rozszerzenie oferty PUZ w zakresie nowych kierunków, przygotowanie nowego systemu zarządzania jakością kształcenia, organizacja, nadzór i opieka prawna nad finansowaniem i realizacją inwestycji „Centrum Nauk Technicznych i Nowoczesnych Technologii”, przygotowanie Uczelni do wdrożenia zapisów nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Dr Robert Musiałkiewicz jest autorem lub współautorem pięciu monografii, dwóch podręczników akademickich oraz 30 artykułów naukowych z zakresu prawa i finansów. Realizował ekspertyzy na rzecz instytucji państwowych oraz organów samorządowych, w tym Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych. Był ekspertem w projekcie NCBiR pn. Nowy model kształcenia – uznanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w kształceniu na poziomie wyższym na kierunku Zarządzanie” . Obecnie jest przedstawicielem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zespole ECVET (European Credit System for Vocational Education and Training) oraz członkiem zespołu doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Zawodowego do spraw opracowania programu praktyk zawodowych w ramach projektu Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych.

Dr Robert Musiałkiewicz, jako doktorant był stypendystą Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, stypendystą Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach programu „krok w przyszłość”, laureatem nagród Rektora PUZ we Włocławku. W 2020 r. został wyróżniony nagrodą I stopnia przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za działalność organizacyjną.

15 maja 2023 r. dr Robert Musiakiewicz został wybrany na funkcję Przewodniczącego Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych. KRePUZ tworzą publiczne uczelnie zawodowe, reprezentowane przez rektorów. Jest instytucją przedstawicielską środowiska szkolnictwa wyższego, mającą na celu współpracę tych uczelni, dbanie o ich interesy i reprezentację w środowisku szkolnictwa wyższego, zarówno w kraju, jak za granicą.

dr Robert Musiałkiewicz

Rektor Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

26 maja br. przeprowadzono wybory rektora na kadencję 2020-2024 w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku. Jedynym kandydatem był dr Robert Musiałkiewicz, od 2015 roku prorektor ds. nauczania i studentów. Elektorzy jednogłośnie powierzyli mu misję prowadzenia uczelni przez najbliższe cztery lata. Za kandydaturą głosowało 15 osób, nikt nie był przeciwko, nie stwierdzono też głosów nieważnych. Do 31 sierpnia będzie rektorem elektem, a od 1 września nowym rektorem PUZ we Włocławku. 

Dr Robert Musiałkiewicz jest absolwentem Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Ziemi Michałowskiej w Brodnicy. Ukończył studia magisterskie na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, na którym kontynuował naukę na studiach doktoranckich. W 2009 r. uzyskał tytuł doktora naukprawnych na podstawie dysertacji Pozycja prawna organizacji pożytku publicznego i źródła finansowania ich działalności. Promotorem pracy doktorskiej był prof. A. Borodo, zaś recenzentami prof. E. Ochendowski oraz prof. J. Małecki.

Robert Musiałkiewicz legitymuje się bogatym doświadczeniem zawodowym. Posiada tytuł zawodowy radcy prawnego oraz dyplom Ministra Skarbu Państwa uprawniający do zasiadania w spółkach skarbu państwa. Przez wiele lat prowadził własną działalność gospodarczą, zajmując się obsługą prawną instytucji publicznych i prywatnych, pracował również w organach spółek kapitałowych. W latach 2009-2012 w ramach Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości UMK kierował projektami: SPIN – Spójność Przedsiębiorstw i Nauki oraz Programem Transferu Wiedzy NiP – Nauki i Praktyk, których celem było tworzenie warunków do transferu wiedzy z obszaru nauki do gospodarki.

Jego praca zawodowa ściśle związana jest z obszarem szkolnictwa wyższego. Już podczas studiów pracował w strukturach organizacyjnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, sprawując funkcję m.in. przewodniczącego samorządu studenckiego, członka Senatu oraz przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów. Jako dydaktyk prowadził zajęcia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, a także w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu, w której w latach 2009 – 2016 zatrudniony był na stanowisku adiunkta.

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku został zatrudniony w 2012 r. na stanowisku starszego wykładowcy w zakładzie administracji. W 2015 r. został wybrany na funkcję Prorektora ds. Nauczania i Studentów. Jako Prorektor wykazał się ponadprzeciętnym zaangażowaniem w realizację powierzonych mu obowiązków. Do szczególnych osiągnięć należy zaliczyć: utworzenie rad ekspertów jako instytucji

doradczych w procesie tworzenie programów studiów, wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie platformy zdalnego nauczania Moodle, rozszerzenia oferty PUZ we Włocławku w zakresie studiów podyplomowych i innych form kształcenia, rozszerzenie oferty PUZ w zakresie nowych kierunków, przygotowanie nowego systemu zarządzania jakością kształcenia, organizacja, nadzór i opieka prawna nad finansowaniem i realizacją inwestycji „Centrum Nauk Technicznych i Nowoczesnych Technologii”, przygotowanie Uczelni do wdrożenia zapisów nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Dr Robert Musiałkiewicz jest autorem lub współautorem pięciu monografii, dwóch podręczników akademickich oraz 30 artykułów naukowych z zakresu prawa i finansów. Realizował ekspertyzy na rzecz instytucji państwowych oraz organów samorządowych, w tym Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych. Był ekspertem w projekcie NCBiR pn. Nowy model kształcenia – uznanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w kształceniu na poziomie wyższym na kierunku Zarządzanie” . Obecnie jest przedstawicielem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zespole ECVET (European Credit System for Vocational Education and Training) oraz członkiem zespołu doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Zawodowego do spraw opracowania programu praktyk zawodowych w ramach projektu Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych.

Dr Robert Musiałkiewicz, jako doktorant był stypendystą Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, stypendystą Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach programu „krok w przyszłość”, laureatem nagród Rektora PUZ we Włocławku. W 2020 r. został wyróżniony nagrodą I stopnia przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za działalność organizacyjną.

Skip to content