;

Zarządzanie procesami produkcyjnymi

* KIERUNEK W PRZYGOTOWANIU

Specjalność: ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ

Specjalność: ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości

dziedzina: nauki społeczne

Profil kształcenia: praktyczny

poziom kształcenia: studia drugiego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

czas trwania studiów: 2 lata, 4 semestry

Ogólna charakterystyka studiów

Program studiów Zarządzanie procesami produkcyjnymi stanowi odpowiedź na zapotrzebowania rekrutacyjne przedsiębiorstw z regionu, jak również środowiska akademickiego uczelni. Program został zaprojektowany w efekcie konsultacji z przedsiębiorcami w taki sposób., aby uwzględnić ich aktualne potrzeby i wymagania, przede wszystkim w zakresie umiejętności związanych z nowoczesnymi metodami zarządzania i narzędziami wspomagającymi optymalizacje procesów.

Kształcenie ma charakter praktyczny, dlatego program studiów opiera się przed wszystkim na realizacji zajęć w formach aktywnych (laboratoria, ćwiczenia, warsztaty, projekty), prowadzonych przez wyspecjalizowaną kadrę posiadającą tytuły zawodowe i praktyczne doświadczenie.

Absolwent kierunku posiada rozszerzoną wiedzę oraz umiejętności praktyczne w zakresie nowoczesnych koncepcji zarządzania produkcją, modeli zarządzania jakością, a także wykorzystania narzędzi analitycznych, diagnostycznych i optymalizujących procesy. Szeroki zakres modułu kompetencji menedżerskich, pozwala m.in. na sprawne budowanie i zarządzanie grupami pracowników, podejmowanie decyzji technicznych, finansowych i zarządczych oraz prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Oferta studiów jest skierowana nie tylko dla osób posiadających tytuł inżyniera, ale do szerokiego grona absolwentów studiów pierwszego stopnia, zainteresowanych rozszerzeniem posiadanej bądź zdobyciem nowej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych umożliwiających przygotowanie do samodzielnego podejmowania decyzji, pełnienia funkcji kierowniczych średniego i wyższego szczebla w obszarach związanych z zarządzaniem procesami produkcyjnymi. 

Kwalifikacje absolwenta

Absolwent kierunku Zarządzanie procesami produkcyjnymi może realizować jedną z dwóch specjalności:

ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ, gdzie zdobywa gruntowną wiedzę w zakresie przeprowadzania diagnozy i poprawy procesów w przedsiębiorstwach produkcyjnych, wykorzystywania metod i narzędzi optymalizacji produkcji, definiowania i wdrażania działań korygujących i zapobiegawczych, planowania i optymalizacji kosztów produkcyjnych, podejmowania decyzji

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ, w ramach której zdobywa szeroką wiedzę w zakresie analizowania i diagnozowania procesów pod kątem identyfikacji nieprawidłowości funkcjonowania procesów, projektowania propozycji usprawnień i działań zapobiegawczych, wykorzystania metod, technik i narzędzi zarządzania jakością, planowania kosztów, podejmowania decyzji

Co po studiach?

Absolwent kierunku Zarządzanie procesami produkcyjnymi  otrzymuje dyplom ukończenia studiów II stopnia i tytuł zawodowy magistra. 

Absolwenci obydwu specjalności są wyposażeni w umiejętności identyfikacji oraz eliminacji problemów związanych z wytwarzaniem. Są równocześnie przygotowani do wykonywania zadań związanych z zarządzaniem procesami w przedsiębiorstwach produkcyjnych o dowolnej branży, na stanowiskach należących do kadry kierowniczej w obszarach produkcji oraz kontroli i zapewniania jakości.

Absolwent kierunku Zarządzanie procesami produkcyjnymi uzyskuje poziom biegłości językowej B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

perspektywy zatrudnienia

  • Główny księgowy,
  • Specjalista w jednostkach administracji państwowej lub samorządowej,
  • Doradca podatkowy
    Specjalista zarządzania finansami,
  • Dyrektor finansowy
    Specjalista w firmach ubezpieczeniowych, bankach, izbach i urzędach skarbowych,
  • Doradca finansowy,
  • Własna działalność gospodarcza.

Wiesz już, co chcesz studiować?

Zrób kolejny krok i zacznij studia w PWSZ

Opłaty za postępowanie rekrutacyjne

Wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2020/2021 w PUZ we Włocławku wynosi 85,00 zł.

Opłaty można dokonać za pośrednictwem poczty (druk przekazu do pobrania w IRK) lub przelewem na rachunek bankowy nr: 72 1540 1069 2001 8720 6079 0001

Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia jest bezzwrotna!

Z opłaty zwolnieni są wychowankowie domów dziecka oraz pełne sieroty, które nie ukończyły 25 lat oraz osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Terminy rekrutacji na rok akademicki 2024/2025

Rekrutacja elektroniczna: od 1 czerwca 2024 r. do 19 lipca 2024 r.
Termin składania dokumentów: od 24 czerwca 2024 r. do 19 lipca 2024 r.
Termin egzaminu sprawdzającego stopień znajomości języka angielskiego oraz znajomości języka polskiego (dotyczy kandydatów cudzoziemców): 22 lipca 2024 r.
Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego: 24 lipca 2024 r.

Uwaga!
Egzamin potwierdzający stopień znajomości języka angielskiego dotyczy tylko kandydatów na kierunek/specjalność filologia angielska, którzy nie zdawali matury z języka angielskiego, oraz którzy nie posiadają innych dokumentów potwierdzających znajomość języka na poziomie minimum A2-B1 (patrz zasady rekrutacji).

Skip to content