;

UWAGA STUDENCI

Z uwagi na troskę o bezpieczeństwo zdrowotne członków naszej społeczności akademickiej, w terminie od 13 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r., będą obowiązywały następujące zasady:
– zajęcia mogą się odbywać wyłącznie w formie zdalnej (zgodnie z planem studiów z wykorzystaniem aplikacji: MS Teams, Moodle i BigBlueButton);
– zaliczenia i egzaminy mogą się odbywać w formie zdalnej lub w formie bezpośredniego kontaktu – decyzja w tej sprawie należy do prowadzącego zajęcia;
– w uzasadnionych przypadkach (np. dostęp do laboratoriów) dopuszcza się możliwość realizacji części zajęć w formie bezpośredniego kontaktu. Decyzje w tej sprawie podejmuje Dyrektor Instytutu na wniosek prowadzącego zajęcia;
– forma zdalna dotyczy także spotkań organów kolegialnych, komisji i zespołów oraz szkoleń, spotkań otwartych i innych wydarzeń.
– praktyki i inne zajęcia poza terenem Uczelni odbywają się w dotychczasowej formule.

Skip to content