;

Projekt „Droga do wymarzonej pracy dla absolwenta z niepełnosprawnością” – SKORZYSTAJ JUŻ DZIŚ ZAPRASZAMY!


Fundacja Znajdź Pomoc prowadzi rekrutację do projektu “Droga do wymarzonej pracy dla
absolwenta z niepełnosprawnością” w ramach programu „Absolwent” współfinansowanego ze
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zaczniemy od cyklu
spotkań z psychologiem i doradcą zawodowym, którzy wyznaczą dalszą ścieżkę udziału w projekcie w
zależności od Twoich predyspozycji: zdobycie uprawnień zawodowych, ukończenie kursów i szkoleń
specjalizacyjnych lub odbycie trzymiesięcznego stażu zawodowego. Przewidziane są również
warsztaty przygotowujące do wejścia na rynek pracy, wsparcie pośrednika pracy i coacha.


Kto może wziąć udział w projekcie?
Osoby spełniające łącznie poniższe warunki:
● Studenci ostatniego roku studiów lub absolwenci, osoby realizujące naukę w szkole wyższej na
ostatnim roku lub posiadające tytuł zawodowy/stopień naukowy wydany nie wcześniej niż 60
miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu;
● Osoby z orzeczeniem niepełnosprawności;
● Osoby zamieszkałe na terenie woj. mazowieckiego, śląskiego, podlaskiego, kujawskopomorskiego;
● Osoby pozostające bez zatrudnienia (należy rozumieć przez to osobę bezrobotną lub poszukującą
pracy, która nie wykonuje żadnej pracy zarobkowej, zarejestrowaną lub niezarejestrowaną w
Urzędzie Pracy);
● Nie biorące udziału w innych projektach finansowanych ze środków PFRON.
Co oferujemy w ramach projektu?
● Wsparcie psychologa (3 godz.) i doradcy zawodowego (5 godz.) w zakresie aktywizacji zawodowej;
● Wsparcie pośrednika pracy (30 godz.) i coacha (10 godz.);
● Sfinansowanie kursu/szkolenia zawodowego (max 120 godz.);
● Trzymiesięczne staże zawodowe wraz ze stypendium stażowym.
Oferowane wsparcie będzie uzależnione od indywidualnie opracowanej ścieżki zawodowej.
Ze względu na sytuację epidemiczną wsparcie będzie udzielane zdalnie.
Jakie dokumenty musisz złożyć?
● Wypełnione dokumenty rekrutacyjne (formularz, deklaracja uczestnictwa wraz ze zgodą na
przetwarzanie danych osobowych);
● Orzeczenie o niepełnosprawności;
● Dyplom ukończenia studiów wyższych lub zaświadczenie ze szkoły wyższej o realizowaniu
nauki na ostatnim roku.
REKRUTACJA PROWADZONA JEST W TRYBIE CIĄGŁYM DO WYCZERPANIA MIEJSC!
Więcej informacji odnośnie projektu możesz uzyskać, kontaktując się z naszym biurem.
Fundacja Znajdź Pomoc
al. Rzeczypospolitej 2/U-2, 02-972 Warszawa, Polska
e- mail: absolwent@znajdzpomoc.pl tel: 577 912 888
lub 22 299 29 28


Udział w projekcie pozwoli Ci na podniesienie kompetencji oraz pomoże w zdobyciu
kwalifikacji zawodowych i ułatwi znalezienie pracy.
Liczba miejsc jest ograniczona – zadzwoń do nas już dziś!
Regulamin projektu i dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie

https://znajdzpomoc.pl/inne-projekty/absolwent/

Skip to content