;

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „MARKETING I FILM. Formy wideo w komunikacji marketingowej, film jako przedmiot i narzędzie marketingu” (6 czerwca, Teams)

Zapraszamy do udziału w interdyscyplinarnej konferencji naukowej, poświęconej miejscom wspólnym filmu i marketingu (ze szczególnym uwzględnieniem marketingu internetowego).

Krótkie formy wideo coraz wyraźniej dominują w komunikacji z wykorzystaniem mediów społecznościowych. Określeniem „tiktokizacja” opisuje się nie tylko przekształcenia interfejsu najpopularniejszych platform, ale wręcz zmiany w kulturze. Według raportu Digital January 2024 92% użytkowników Internetu w wieku 16-64 lat ogląda wybraną przez siebie formę wideo przynajmniej raz w tygodniu, zaś YouTube jest nadal najczęściej po Google’u odwiedzaną stroną www.  W tym kontekście funkcjonuje współczesna komunikacja marketingowa, dla której tzw. contentwideo stał się jedną z podstawowych form.

W obrębie treści audiowizualnych na efektywną i efektowną realizację ma szansę zalecana marketingowcom formuła storytellingu. Niektóre popularne filmy pełnometrażowe czy serialne uchodzą więc nieoczekiwanie za szczytowe osiągnięcia content marketingu. Filmowe uniwersa bywają przestrzeniami zmyślnego lokowania produktów. Z drugiej strony wytwórnie filmowe zarabiają krocie na merchandisingu, o czym przypomniała nam fala cross-marketingowego różu zalewająca sklepy i media społecznościowe przy okazji premiery Barbie (reż. Greta Gerwig). Film jest nie tylko narzędziem, ale i przedmiotem wysiłków promocyjnych.

„Filmoznawstwo dawno przestało być dyscypliną stricte humanistyczną (zresztą, czy takie w ogóle istnieją?), a to, co «społeczne» w kulturze filmowej nie wyczerpuje się w opracowaniach dotyczących reprezentacji – obrazów filmowych takiej czy innej grupy, bowiem obrazy te są wytwarzane w konkretnych uwarunkowaniach politycznych, ekonomicznych i kulturowych” – pisali Marcin Adamczak i Konrad Klejsa w artykule Współczesne badania produkcji i dystrybucji filmowej – wprowadzenie („Kwartalnik Filmowy” 2019, nr 108). Ze względu na doniosłą rolę marketingu we współczesnym życiu społecznym omawiane przez autorów perspektywy warto uzupełnić o rozważania na temat okołofilmowych praktyk promocyjnych, które zdają się wciąż niewystarczająco zauważone i przeanalizowane.

Dlatego zachęcamy studentów, doktorantów i innych reprezentantów nauk o zarządzaniu
i jakości, o mediach i komunikacji społecznej oraz o sztuce do podjęcia refleksji
wokół następujących zagadnień:

 • formy i konwencje wideo marketingu,
 • nowoczesne techniki w wideo marketingu (sztuczna inteligencja, AR, 3D)
 • wideo jako narzędzie personal brandingu,
 • odbiór i skuteczność wideo marketingu,
 • storytelling w reklamie wideo,
 • reżyserzy filmowi jako autorzy reklam wideo,
 • film jako forma content marketingu,
 • film i merchandising, product placement, cross marketing,
 • strategie promocji filmów, seriali i serwisów streaminowych,
 • komunikacja marketingowa filmów z wykorzystaniem narzędzi internetowych,
 • poetyka trailerów filmowych, serialowych, growych,
 • strategiami promocji w branży filmowej,
 • film jako lifestyle advertising,
 • filmy dokumentalne o modelach biznesowych platform społecznościowych i serwisów streamingowych.

Powyższa lista nie wyczerpuje interesujących nas tematów. W ramach konferencji planujemy tematyczne panele polskojęzyczne i międzynarodowy panel anglojęzyczny.

Autorów 15-minutowych wystąpień zapraszamy do publikacji artykułów w pokonferencyjnych działach czasopism „Zbliżenia Cywilizacyjne” (Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku, 20 pkt.) lub „Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego” (Akademia Mazowiecka w Płocku, 20 pkt.). Warunkiem publikacji jest uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji. Udział w konferencji i publikacja są bezpłatne.

Organizator: Zakład Nowych Mediów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku

Partner: Zakład Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach Akademii Mazowieckiej w Płocku

Termin i forma konferencji: 6 czerwca 2024, online (Teams)

Termin zgłoszeń: 19 maja 2024

Informacja o przyjęciu referatu na konferencję: 21 maja 2024

Termin nadesłania artykułu: 6 lipca 2024

Formularz zgłoszeniowy: https://forms.office.com/e/uYJSdaupiq

Kontakt: agnieszka.powierska@pans.wloclawek.pl

Komitet naukowy:

prof. dr hab. Marek Jabłonowski (Akademia Mazowiecka w Płocku)
ks. prof. dr hab. Henryk Seweryniak (Akademia Mazowiecka w Płocku)
dr hab. Krzysztof Celuch, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr hab. Andrzej Kansy, prof. Akademii Mazowieckiej w Płocku
dr hab. Piotr Zariczny, prof. Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku
dr Maciej Krzemiński, prof. Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku
dr Iwona Escher (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
dr Aranka Ignasiak-Szulc (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
dr Ireneusz Koepke (Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku)
dr Mariusz Lewandowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku)
dr Katarzyna Liczmańska-Kopcewicz  (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
dr Joanna Petrykowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
dr Joanna Pigulak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr Agnieszka Powierska-Domalewska (Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku)
mgr Patryk Ciechanowski (Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku, Spoko Marketing sp. z o.o.)
prof. Sevda Küçük (Atatürk Üniversitesi)
prof. Asiyea Ata (Atatürk Üniversitesi)
Gianina Joldescu MSc (Babes-Bolyai University)
mgr Restu  Alpiansah  (Universitas Bumigora)

Komitet organizacyjny

dr Agnieszka Powierska-Domalewska (przewodnicząca), dr Mariusz Lewandowski, mgr Patryk Ciechanowski, mgr Iwona Dominiak – Zakład Nowych Mediów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku


International Scientific Conference ‘MARKETING AND FILM. Video forms in marketing communication, film as an object and a tool of marketing’ (June 6th,  MS Teams)

Department of New Media of the State Academy of Applied Sciences in Wloclawek, Poland, with the support of Department of Social Communication and Media Sciences of the Masovian University in Płock, Poland, invites you to participate in an interdisciplinary scientific online conference devoted to the common areas of film and marketing (with particular emphasis on e-marketing).

Short video forms have clearly dominated communication in social media. The term ‘tiktokization’ describes not only the transformation of the interface of the most popular platforms, but even changes in culture. According to the Digital January 2024 report, 92% of Internet users aged 16-64 watch chosen form of video at least once a week, and YouTube is still the second (after Google) most frequently visited website. This is the context in which modern marketing communication functions, and video content has become one of its basic forms.

In the field of audiovisual content, the storytelling formula, which is often recommended to marketers, has a chance for effective implementation. Some popular feature-length films or series are unexpectedly considered to be the pinnacle of content marketing achievements. Film universes can become areas for a clever product placement. On the other hand, film studios earn a fortune from merchandising, as we were reminded by the wave of cross-marketing pinkness that flooded stores and social media on the occasion of the premiere of ‘Barbie’ (directed by Greta Gerwig). Film is not only a tool, but also a subject of promotional efforts.

‘Film studies have long ceased to be a strictly humanistic discipline (do they even exist?), and what is social in film culture is not exhausted in studies on representation – film images of one group or another, because these images are produced in specific political, economic and cultural conditions’, Marcin Adamczak and Konrad Klejsa wrote in the article about contemporary research on film production and distribution (‘Współczesne badania produkcji i dystrybucji filmowej – wprowadzenie’, “Kwartalnik Filmowy” 2019, No. 108). Due to the important role of marketing in contemporary social life, the perspectives discussed by the authors are worth supplementing with considerations on film-related promotional practices, which still seem to be unsatisfactorily noticed and analysed.

That is why we encourage students, PhD students and other representatives of management and quality science, media and social communication studies and art studies to reflect on the following issues:

• forms and conventions of video marketing,

• modern techniques in video marketing (artificial intelligence, AR, 3D)

• video as a personal branding tool,

• reception and effectiveness of video marketing,

• storytelling in video advertising,

• film directors as authors of video advertisements,

• film as a form of content marketing,

• film and merchandising, product placement, cross marketing,

• strategies for promoting films, series and streaming services,

• marketing communication of films using online tools,

• poetics of film, series and game trailers,

• promotion strategies in the film industry,

• film as lifestyle advertising,

• documentaries about the business models of social media platforms and streaming services.

The above list does not exhaust the topics that interest us. As a part of the conference, we are planning thematic Polish-speaking panels and an international English-speaking panel.

Authors of 15-minute speeches are invited to publish articles in the post-conference sections of the journals ‘Zbliżenia Cywilizacyjne’ (State Academy of Applied Sciences in Włoclawek) or ‘Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego’ (The Masovian University in Płock). To publish the paper it is required to receive two positive reviews. Participation in the conference and publication are free of charge.

Organizer: Department of New Media of the State Academy of Applied Sciences in Włocławek

Partner: Department of Social Communication and Media Sciences of The Masovian University in Płock

Conference date and form: June 6th, 2024, online (Teams)

Application deadline: May 19th, 2024

Information about the acceptance of the paper: May 21st, 2024

Deadline for submitting the article: July 6th, 2024

Application form: https://forms.office.com/e/uYJSdaupiq

Contact: agnieszka.powierska@pans.wloclawek.pl

Scientific Committee:

prof. dr hab. Marek Jabłonowski (The Masovian University in Płock)
pr. prof. dr hab. Henryk Seweryniak (The Masovian University in Płock)
dr hab. Krzysztof Celuch, prof. Nicolaus Copernicus University in Toruń
dr hab. Andrzej Kansy, prof. The Masovian University in Płock
dr hab. Piotr Zariczny, prof. State Academy of Applied Sciences in Włocławek
Maciej Krzemiński PhD, prof. State Academy of Applied Sciences in Włocławek
Iwona Escher PhD (Nicolaus Copernicus University in Toruń)
Aranka Ignasiak-Szulc PhD (Nicolaus Copernicus University in Toruń)
Ireneusz Koepke PhD (State Academy of Applied Sciences in Włocławek)
Mariusz Lewandowski PhD (Nicolaus Copernicus University in Toruń, State Academy of Applied Sciences in Włocławek)
Katarzyna Liczmańska-Kopcewicz PhD (Nicolaus Copernicus University in Toruń)
Joanna Petrykowska PhD (Nicolaus Copernicus University)
Joanna Pigulak PhD (Adam Mickiewicz University)
Agnieszka Powierska-Domalewska PhD (State Academy of Applied Sciences)
Patryk Ciechanowski M.A. (State Academy of Applied Sciences, Spoko Marketing)
prof. Sevda Küçük (Atatürk Üniversitesi)
prof. Asiyea Ata (Atatürk Üniversitesi)
Gianina Joldescu M.A. (Babes-Bolyai University)
Restu  Alpiansah M.A.  (Universitas Bumigora)

Organizing committee:

Agnieszka Powierska-Domalewska PhD, Mariusz Lewandowski PhD, Patryk Ciechanowski M.A., Iwona Dominiak M.A. (Department of New Media of the State Academy of Applied Sciences in Włocławek)

Skip to content