;

KOMUNIKAT REKTORA NA TEMAT ORGANIZACJI ZAJĘĆ

Szanowni Pracownicy i Studenci Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku,

w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną oraz ograniczeniami wynikającymi z ustanowienia we Włocławku strefy czerwonej, na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, informuję, że:

· wszystkie wykłady i ćwiczenia audytoryjne, w tym lektoraty obowiązkowo odbywają się zdalnie, z wyjątkiem warsztatów i laboratoriów oraz zajęć na ostatnim roku studiów, które nie mogą być zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – w tym przypadku decyzję o prowadzeniu zajęć w formie tradycyjnej podejmuje prowadzący zajęcia w uzgodnieniu z kierownikiem zakładu po akceptacji przez Prorektora ds. Nauczania i Studentów;

· w przypadku realizacji zajęć w formie tradycyjnej warunki realizacji zajęć muszą się odbywać zgodnie z procedurą zachowania zasad bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku w okresie epidemii covid-19;

· z uwagi na obowiązujące standardy kształcenia w obszarze nauk medycznych, studenci kierunku Pielęgniarstwo pierwszego i drugiego stopnia realizują warsztaty, laboratoria i lektoraty zgodnie z komunikatem Dyrektora Instytutu Nauk o Zdrowiu;

· powyższe zasady stosuje się odpowiednio do studiów podyplomowych oraz innych forma kształcenia.

Ponadto:

· pracownicy i studenci nie powinni przychodzić do Uczelni, do pracy i na zajęcia, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych;

· studenci są zobowiązani do niezwłocznego poinformowania telefonicznie i mailowo sekretariatu Instytutu o podejrzeniu zachorowania wywołanego przez koronawirusa, objęcia kwarantanną lub o pobycie w izolacji domowej;

· pracownicy są zobowiązany do niezwłocznego poinformowania telefonicznie i mailowo sekretariatu Instytutu i Biura ds. pracowniczych o podejrzeniu zachorowania wywołanego przez koronawirusa bądź o fakcie objęcia kwarantanną lub izolacją domową;

· obieg korespondencji, obsługa interesantów i studentów, a także spotkania i działalność organizacyjna powinny być realizowane w miarę możliwości w trybie zdalnym, za pośrednictwem dostępnych narzędzi komunikacji na odległość. W przypadku obiegu korespondencji należy unikać bezpośredniego kontaktu poprzez korzystanie z punktów podawczych;

· pracownicy administracyjni mogą za zgodą bezpośredniego przełożonego oraz Dyrektora Administracyjnego realizować swoje obowiązki w formule zdalnej.

Proszę o rygorystyczne przestrzeganie obowiązujących zasad, wynikających zarówno z wewnętrznych aktów prawnych, w tym zarządzenia Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku z dnia 29 września 2020 roku w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19 oraz komunikatów rządowych.

Proszę również kierowników jednostek organizacyjnych Uczelni, aby w swoich decyzjach kierowali się przede wszystkim względami bezpieczeństwa i zdrowia publicznego.

dr Robert Musiałkiewicz

Rektor PUZ we Włocławku

Skip to content