;

Komunikat Rektora dotyczący postępowania w przypadku skierowania pracownika na kwarantannę

Szanowni Państwo,

informuję, że w przypadku wydania przez powiatowego inspektora sanitarnego lub granicznego inspektora sanitarnego decyzji o konieczności poddania się kwarantannie, procedura informowania pracodawcy na naszej Uczelni wygląda następująco:

1) Pracownik, który został skierowany na kwarantannę, informuje swojego bezpośredniego przełożonego o nieobecności w pracy z powodu kwarantanny telefonicznie lub mailowo, a także Biuro ds. pracowniczych przesyłając informację na adres: wieslawa.kasprzak@puz.wloclawek.pl – to adres do wszystkich informacji ws. kwarantanny.

2) Jednocześnie Pracownik informuje bezpośredniego przełożonego, że będzie pracować zdalnie lub informuje, że nie będzie świadczyć pracy. Dyrektor administracyjny/Prorektor ds. nauczania i studentów za opinią bezpośredniego przełożonego może wyrazić zgodę na pracę zdalną przesyłając informację na adres e-mail pracownika oraz do Biura ds. pracowniczych.

3) Pracownik po otrzymaniu pisemnej decyzji o kwarantannie z Sanepidu przesyła skan (zdjęcie) tej decyzji do Biura ds. pracowniczych.

4) Obowiązek kwarantanny może powstawać, także z mocy prawa np. dla osób powracających do kraju, po przekroczeniu granicy. W tym wypadku organ inspekcji sanitarnej nie wydaje decyzji o skierowaniu na kwarantannę. O odbywaniu kwarantanny pracownik jest zobowiązany powiadomić swojego przełożonego. Ponadto w terminie 3 dni od zakończenia kwarantanny pracownik jest zobowiązany złożyć stosowne oświadczenie potwierdzające odbycie kwarantanny i przesłać je do Biura ds. pracowniczych.

5) W przypadku Pracowników niebędących nauczycielami akademickimi bezpośredni przełożony sporządza polecenie pracy zdalnej, a pracownik jest zobowiązany do sporządzania ewidencji wykonanej pracy. Wzory formularzy są dostępne poniżej.

6) Jeżeli w trakcie odbywania kwarantanny stan zdrowia nie będzie pozwalać na pracę zdalną, Pracownik informuje o tym niezwłocznie bezpośredniego przełożonego i Biuro ds. pracowniczych.

Załączniki dla pracowników przechodzących na format pracy zdalnej:

Polecenie przełożonego – praca zdalna

Ewidencja czasu pracy zdalnej

Z wyrazami szacunku

dr Robert Musiałkiewicz

Skip to content